Автореферат
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інформаційна діяльність ООН

Анотації 

Степко Олександр Михайлович. Інформаційна діяльність ООН. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук із спеціальності 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. - Київ, 2004.

   Дисертацію присвячено аналізу еволюції інформаційного комплексу ООН, форм і методів інформаційної діяльності Організації та дослідженню інформаційного забезпечення миротворчої діяльності ООН. Проаналізовані основні стратегії Організації в галузі інформації та ефективність інформаційної структури ООН. З’ясовано інформаційний механізм Секретаріату ООН та проаналізована діяльність основної ланки інформаційної системи ООН – Департаменту Публічної Інформації. Досліджено роль інформаційних технологій в діяльності ООН та проаналізовано як використання нових інформаційних технологій впливає на комунікаційні стратегії ООН. Зроблено висновок про необхідність розробки інформаційної стратегії ООН, що була б привабливою для громадськості і ґрунтувалася б на критичному аналізі позитивної і негативної реакції на інформаційні заходи Організації.
   Здійснено аналіз основних механізмів та засобів діяльності ООН в галузі інформації. Висвітлені проблеми та перспективи основних форм інформаційної діяльності ООН – радіо, телебачення, преси та Інтернет. З’ясовано роль інформаційних центрів ООН в підвищенні ефективності інформаційної діяльності Організації. Велика увага приділяється проблемі об’єднання інформаційних центрів з відділеннями ПРООН.
   Проведено аналіз інформаційної роботи в системі ООН з питань забезпечення міжнародного миру та безпеки. Аналізуються основи теорії і практики діяльності ООН в галузі підтримання миру та її інформаційного забезпечення. Здійснюється аналіз роботи підрозділів Секретаріату, які беруть участь інформаційному забезпеченні миротворчості. Досліджена проблема інформаційного забезпечення операцій ООН з підтримання миру в регіонах. Розглянуто інформаційне забезпечення місій ООН в Африці та колишній Югославії. Доведено, що зростання масштабів та зміна сутності операцій ООН з підтримання миру обумовлюють необхідність розширення інформування громадськості і пропагандистської діяльності на місцях. Висунуто низку рекомендацій щодо підвищення ефективності інформаційної діяльності ООН.
   Ключові слова: ООН, Департамент Публічної Інформації, інформаційна діяльність, інформаційний центр, засоби масової інформації, миротворчість, операції з підтримання миру.

Степко А.М. Информационная деятельность ООН. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных систем и глобального развития. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Институт Международных отношений. - Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию эволюции информационного комплекса ООН, форм и методов информационной деятельности Организации и анализу информационного обеспечения миротворческой деятельности ООН.
   Цель диссертации состоит в анализе и обобщении роли информационной деятельности ООН в обеспечении достижения масштабных целей Организации и мирового сообщества. Научным заданием диссертации является определение путей повышения эффективности информационной деятельности Организации на основе анализа стратегий, механизмов и практики ее информационного комплекса. Проведенный анализ источников показал, что тема “Информационная деятельность ООН” практически не исследована. Поэтому, основной базой диссертационного исследования являются официальные документы и публикации системы ООН. Впервые в украинской науке на основе привлечения и комплексного анализа широкого круга литературы и источников, значительная часть из которых раньше не была объектом специального научного исследования, осуществлено целостное и всестороннее исследование деятельности Организации Объединенных Наций в информационной сфере.
   Исследуются основные информационные стратегии Организации, ее цели в информационной сфере и пути их достижения. Проанализированы основные направления и определены перспективы развития ООН в информационной области. Обоснована ведущая роль информационного обеспечения для повышения эффективности деятельности ООН. Проанализирована эффективность деятельности информационной структуры ООН и ее главного подразделения – Департамента Общественной Информации. Проведен анализ влияния информационных технологий на подходы Организации к решению возникающих проблем. Рассмотрены основные факторы влияния информационной революции на структуру и деятельность ООН, а также на возможности достижения целей, очерченных Уставом ООН. Доказано, что использование информационных технологий приводит к коренным изменениям в коммуникационной стратегии ООН и ее внутреннем управлении.
   Исследован опыт информационной работы, который имеет ООН в мировом масштабе. Проанализированы основные формы и методы деятельности Организации, выявлены основные проблемы и перспективы их использования, а также предложены пути для повышения эффективности основных инструментов информационной деятельности ООН. Большое внимание в работе уделено как традиционным формам деятельности – радио, телевидению и публикациям, так и перспективным – Интернет. В контексте анализа публикаций автор исследует деятельность важного подразделения информационного механизма ООН - Библиотеки им. Дага Хаммаршельда.
   Обоснована ключевая роль информационных центров и служб ООН в информировании мирового сообщества про цели, успехи и проблемы деятельности Организации. Проанализированы основные механизмы деятельности информационных центров в державах-членах ООН, а также проблемы и перспективы их объединения с отделениями ПРООН. Сделан вывод о том, что все организации системы ООН должны координировать пропагандистскую деятельность с информационными центрами, которые выступают как координационные звенья в области общественной информации, с целью объединения ресурсов, предотвращения дублирования и формирования на местах целостного представления про ООН.
   Выяснена роль информационной деятельности ООН в урегулировании конфликтов. Исследованы основные аспекты информационной деятельности ООН в области обеспечения мира и безопасности, и обоснована ключевая роль информационных подразделений в деятельности миротворческих миссий ООН. Проанализирована эффективность информационной структуры ООН в деле обеспечения мира и безопасности. Исходя из проведенного исследования, автор делает вывод, что дальнейшее возрастание масштабов и изменение сущности операций ООН по поддержанию мира обуславливают необходимость расширения информирования общественности и пропагандистской деятельности на местах. Важно не только формировать положительный имидж операций на начальном этапе с целью создания благоприятных условий для их проведения, но и проводить эффективную кампанию в области общественной информации с целью укрепления поддержки со стороны международного сообщества.
   Выдвинут ряд рекомендаций для укрепления потенциала ООН в информационном обеспечении миротворческой деятельности, использования информационных технологий в миссиях ООН, планирования и поддержания миссий в информационном плане.
   Ключевые слова: ООН, Департамент Общественной Информации, информационная деятельность, информационный центр, средства массовой информации, миротворчество, операции по поддержанию мира.

Stepko A.M. Informational activity of the United Nations. – Manuscript.

The Thesis for the Candidate degree in Political Science (Specialty: 23.00.04 – Political Problems of International Systems and Global Development). Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations. – Kyiv, 2004.

   The thesis is devoted to the analysis of the UN informational complex evolution as well as forms and methods of the UN informational activity and to the research of the UN peace-keeping informational providing.
   Main politics of the Organization in this sphere and effectiveness of the UN information structure are analyzed. Particular attention is paid to the activity of the main informational body of the United Nations – Department of Public Information. The role of information technologies in the UN activity is considered. Their influence on the general strategy and solution of the Organization problems is analyzed. Working out of such UN informational strategy is proposed which could be attractive to the people and grounded on the analysis of positive and negative reaction on the UN informational measures.
   General mechanisms and means of the UN activity in communication sphere are revealed. The thesis is devoted also to analysis of the main forms of the UN informational activity – radio, television, mass-media and Internet. The role of the UN information centers in the UN activity is analyzed. It is concluded, that all organizations of the UN system should coordinate their communication activity with the UN information centers aiming to resources integration and formation of the united positive impression about the United Nations.
   Particular attention is paid to the research of informational work in the UN system on the problems of preventive diplomacy, peace-keeping and peace-making. The dissertation is focused as well on the UN Missions informational providing. Key role of the information departments in the activity of the UN peace-keeping missions is grounded. It is proved, that enlargement of scales and change of essence of the UN peace-keeping missions require improvement of the Organization’s informational providing in the regions. The ways to improve the UN informational activity are proposed.
   Key words: United Nations, Department of Public Information, informational activity, information center, mass media, peace-making, peace-keeping operations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інформаційна діяльність ООН

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net