Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові засади формування та діяльності відділів та управлінь місцевої державної адміністрації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади формування та діяльності відділів та управлінь місцевої державної адміністрації

Анотації 

Соловйова О.М. Організаційно-правові засади формування та діяльності відділів та управлінь місцевої державної адміністрації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2004 р.

   Дисертація присвячена дослідженню юридичної природи, організаційної структури, порядку формування, компетенції, форм та методів діяльності відділів та управлінь держадміністрацій. На теоретичному рівні проаналізовано сучасне правове положення відділів й управлінь. Розроблено теоретичні моделі порядку їх формування, прийняття правових актів відділами та управліннями, розмежування повноважень між вказаними органами та органами місцевого самоврядування. У дисертації сформульовані концептуальні положення, обґрунтовані нові пропозиції й висновки з досліджуваних питань.
   Ключові слова: державне управління, органи виконавчої влади, відділи та управління місцевої державної адміністрації, організаційна структура, компетенція, форми та методи діяльності, правовий статус керівників відділів (управлінь), розмежування повноважень.

Соловьева О.Н. Организационно-правовые основы формирования и деятельности отделов и управлений местной государственной администрации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2004 г.

   Диссертация посвящена исследованию юридической природы, организационной структуры, порядка формирования, компетенции, форм и методов деятельности отделов и управлений местных государственных администраций. Работа содержит глубокий анализ административного законодательства, регулирующего их деятельность.
   На теоретическом уровне проанализированы особенности современного организационно-правового положения отделов и управлений. В диссертации проводится классификация отделов и управлений в зависимости от поставленных перед ними задач, основных направлений деятельности; характера осуществляемых функций и объектов влияния. В работе дано авторское определение компетенции отделов и управлений как самостоятельных органов государственного управления. В процессе исследования определены виды форм деятельности отделов (управлений), сформулировано понятие их актов управления, определены основные элементы правового положения руководителей отделов (управлений).
   В диссертации даны предложения по дальнейшему совершенствованию правового регулирования деятельности отделов и управлений, разграничению полномочий между указанными органами и органами местного самоуправления, сформулированы рекомендации для повышения эффективности их работы.
   В диссертации сформулированы концептуальные положения, обоснованы новые предложения и выводы по исследуемым вопросам.
   Ключевые слова: государственное управление, органы исполнительной власти, отделы и управления местной государственной администрации, организационная структура, компетенция, формы и методы деятельности, правовой статус руководителей отделов (управлений), разграничение полномочий.

Solovyova O.N. Organized-legal bases of the formation and functioning of the local and state administration departments and boards. – Manuscript.

Dissertation for taking an academic degree of the Candidate of legal science on speciality 12.00.07 – Theory of administration, administrative law and procedure, financial law, information law. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry, Kharkiv, 2004

   The dissertation is devoted to the research of the legal nature, organizational structure, the order of formation, jurisdiction, and forms and methods of the activity of the state administration departments and boards. The modern legal status of the departments and boards has been analyzed at the theoretical level. The theoretical level models of the order of formation, adoption of acts of the departments and boards administration have been worked out. It has also been worked out the separation of powers among above mentioned organs and organs of the local self-government. In this thesis the conceptual positions have been formulated and the new proposals and conclusions as to the investigated problems have been given grounds.
   Key words: state administration, organs of the executive authority, departments and boards of the local state administration, organizational structure, jurisdiction, forms and methods of the activity, legal status of the departments (boards) head, separation of powers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади формування та діяльності відділів та управлінь місцевої державної адміністрації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net