Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий та соціальний захист працівників державної податкової служби в Україні (організаційно-правові аспекти)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий та соціальний захист працівників державної податкової служби в Україні (організаційно-правові аспекти)

Анотації 

Шакірова О.В. Правовий та соціальний захист працівників державної податкової служби в Україні (організаційно-правові аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. –Ірпінь: Національна академія державної податкової служби України, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних питань, нормативно-правових джерел та практики їх застосування з проблем правового та соціального захисту працівників податкової служби України.
   У дисертації визначається соціально-правове середовище служби в податкових органах. Зазначається, що служба у податковій міліції, як складова податкових органів, є особливим різновидом державної служби України. Специфіка державної служби в податковій міліції обумовлена правовим статусом та метою і завданнями цієї служби. Певна увага приділяється визначенню правового статусу, етичним вимогам працівників податкової служби та морально-етичним вимогам до працівників цієї служби.
   Значна увага в роботі приділяється визначенню природи, сутності та змісту механізму адміністративно-правового та соціально-правового захисту працівників податкової служби України та визначенню його основних елементів. У роботі аналізуються нормативно-правові акти, в яких закріплюються основні гарантії правового та соціального захисту. Досліджується процес реалізації гарантій соціально-правового захисту, виявляються проблеми реалізації та розробляються основні заходи вдосконалення соціально-правового захисту працівників податкової служби України.
   Обгрунтовано та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення нормотворчого процесу та практики реалізації чинного законодавства у сфері соціально-правового захисту працівників податкової служби України. Внесено ряд пропозицій до законів України “Про міліцію”, “Про державну податкову службу в Україні”, “Про державну службу”, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших.
   Ключові слова: правовий захист, соціальний захист, захищеність, гарантія, соціально-правовий захист, механізм захисту, працівники податкової служби України, працівники податкової міліції, адміністративна відповідальність.

Шакирова Е.В. Правовая и социальная защита работников государственной налоговой службы в Украине (организационно-правовые аспекты). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Ирпень: Национальная академия государственной налоговой службы Украины, 2004.

   Диссертация является комплексным научным исследованием организационно-правовых проблем в сфере социально-правовой защиты работников государственной налоговой службы Украины. В диссертации исследуется социально-правовая среда службы в налоговых органах. Характеристика социальной природы государственной службы в налоговых органах обусловлена совокупностью факторов, которые раскрывают генезис и специфику даной службы, ее социальную обусловленность и зависимость от политического строя общества, типа и характера государства. Социальная необходимость существования органов налоговой службы заключается в предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании правонарушений, связанных с реализацией налоговой политики государственно-организационного общества. Правовой статус работников государственной налоговой службы кроме очевидных властных элементов определяется их профессиональным уровнем, что предусматривает необходимый объем знаний и практический опыт. Поэтому обеспечение процесса исполнения управленческих функций в сфере реализации налоговой политики требует от работников органов налоговой службы соответствующего уровня специальной профессиональной подготовки.
   В диссертации определенное место отводится этическим и моральным требованиям к поведению работников налоговой службы. Автор делит их на: 1) правовые; 2) организационные; 3) кадровые. Правовые предусматривают необходимость принятия Кодекса чести работников налоговой службы. Организационные должны охватывать реализацию следующих мер: принятие в органах налоговой службы комплексных планов работы с молодыми сотрудниками; проведение праздничных ритуалов; создание при областных структурах общественных советов по морально-этическому воспитанию сотрудников и др. Кадровые предусматривают обязательное включение в программы подготовки и переподготовки кадров курса этики государственной службы и этикета служебно-деловых отношений. Значительное место в диссертации отводится определению сущности и содержания механизма социально-правовой защиты работников налоговой службы в Украине и определению его основных элементов. В работе анализируются нормативно-правовые акты, которые закрепляют основные гарантии правовой и социальной защиты. Исследуется процесс реализации гарантий социально-правовой защиты, выявляются проблемы реализации и разрабатываются основные направления усовершенствования практики. Прежде всего речь идет о правовых гарантиях и правовом регулировании. Последнее можна рассматривать как специфическую деятельность компетентных органов. Кроме того, правовая защищенность осуществляется путем действия комплекса правовых норм, которые составляют институт государственной службы. Последний характеризуется целостной системой регулятивного влияния на организационно-управленческие и служебно-трудовые отношения, спецификой санкций и способов их реализации.
   Осуществлено обоснование и сформулированы предложения по совершенствованию нормотворческого процесса и практики реализации действующего законодательства в сфере социально-правовой защиты работников налоговой службы Украины. Внесено ряд предложений к законам Украины “О милиции”, “О государственной налоговой службе в Украине”, “О государственной службе”, Кодексу Украины об административных правонарушениях и др.
   Ключевые слова: правовая защита, социальная защита, механизм защиты, работники государственной налоговой службы Украины, работники налоговой милиции, административная ответственность.

Shakirova H.V. Legal and social protection of Internal Revenue Office employees in Ukraine (organization-ledal aspectes). – Manuscript.

Dissertation for the degree of Ph.D in Law in the 12.00.07 specialty - Management Theory; Administrative Law and Proceedings; Financial Law; Information Law. – Irpin’: The National Academy of the Internal Revenue Service of Ukraine, 2004.

   The dissertation looks into the theoretical and practical issues, legislative and regulatory sources and practice of their enforcement in questions of legal and social protection of Internal Revenue Office employees in Ukraine.
   The dissertation makes a research into the social and legal characteristics of the internal revenue service in taxation authorities. It is pointed out that the service in the Taxation Police, which is an integral part of taxation authorities, is a specific kind of civil service in Ukraine. The specificity of civil service in the Taxation Police Force arises from the legal status, purpose and tasks of this service. Emphasis is made on the definition of the legal status, ethical requirements to the tax police officers.
   Considerable attention in the thesis is paid to the definition of nature, essence and content of the mechanism of administrative, legal and social protection of the internal revenue service workers, as well as identification of its main constituents. The research scrutinizes the current legislation that provides for legal and social protection guarantees. It also looks into the mechanisms how the guarantees are administered, identifies bottlenecks and suggests measures, how the legal and social protection of Internal Revenue Office employees can be improved.
   The dissertation justifies the validity and suggests proposals as to the improvement of lawmaking and law enforcement in the department of legal and social protection of the Internal Revenue Office of Ukraine. The work makes a number of motions for the Laws of Ukraine “On the Militia”, “On the Internal Revenue Service of Ukraine”, “On Civil Service”, Administrative Code of Ukraine, etc.
   Key words: legal protection, social protection, security, guarantee, social and legal protection, protection mechanism, Internal Revenue Office employees of Ukraine, Taxation Police officers, administrative responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий та соціальний захист працівників державної податкової служби в Україні (організаційно-правові аспекти)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net