Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України

Анотації 

Шишка Р.Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004.

   Дисертація присвячена проблемі цивільно-правової охорони інтелектуальної власності в циклі: творча діяльність та охорона права на її свободу — право інтелектуальної власності — відтворення творчої особистості. Обґрунтовано цей перспективний напрям охорони прав їх суб'єктів. Досліджено право на творчу діяльність та її наслідки, засоби його охорони, права та обов'язки творців під час творчості. Розроблено концепцію фантомної правоздатності - прав неіснуючого суб'єкта (ненародженого чи померлого), визначених законом. Аргументовано необхідність зміни редакції ст. 54 Конституції України і замість терміна “громадяни” застосувати термін “всі”.
   Виявлено основні концепції права інтелектуальної власності, встановлено їх переваги та недоліки, сформульовано авторську концепцію: виключних майнових прав та компромісну. Здійснено класифікацію суб'єктів права інтелектуальної власності і виявлено особливості їх правового становища, визначено предмет правової охорони, її основне спрямування, засоби. Відстоюється позиція, що в авторському праві особистість автора може впливати на ціну інтелектуального товару.
   Охорона повинна здійснюватися на забезпечення не статики відносин, а суб'єктивних прав та законних інтересів суб'єктів. Проведено порівняльний аналіз охорони і захисту прав інтелектуальної власності, визначено основні напрямки та засоби їх здійснення у національному праві. Доведено, що захист порушених прав інтелектуальної власності повинен здійснюватися потерпілими, а держава через свої органи має допомагати їм у цьому.
   Розроблені конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності на основі ідеї інтеграції та адаптації законодавства України до законодавства країн ЄС. Відстоюється ідея створення єдиного позитивного забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності.
   Ключові слова: творча діяльність, право інтелектуальної власності, суб'єкти права, майнові права, контрафакт, охорона та захист прав суб'єктів.

Шишка Р.Б. Охрана прав субъектов интеллектуальной собственности в гражданском праве Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. — Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2004.

   Диссертация посвящена проблеме гражданско-правовой охраны интеллектуальной собственности в цикле: творческая деятельность и охрана прав на её свободу - право интеллектуальной собственности -воспроизводство творческой личности. Обосновано это перспективное направление охраны прав их субъектов. Исследовано право на творческую деятельность и её последствия, средства охраны, права и обязанности создателей в процессе творчества. Выделены направления охраны прав: охрана права на творчество и обеспечение его свободы; установление режима результатов творчества; охрана имущественных и личных неимущественных прав авторов, иных владельцев прав; обеспечение прав членов общества на ознакомление с результатами творчества и установление условий их использования; охрана общества от возможных негативных неконтролируемых результатов творчества. Гражданско-правовая охрана творчества должна: осуществляться на пользу автора и в его интересах; содействовать творчеству и автору как носителю прав; обеспечивать охрану прав и интересов автора на всех этапах; учитывать положения инвестиционного законодательства и возможность реализации имущественных прав; презюмировать права автора.
   Разработана концепция фантомной правоспособности - прав несуществующего субъекта (не рожденного или умершего), определенных законом. Аргументировано необходимость изменения редакции ст. 54 Конституции Украины и вместо термина “граждане” применить термин “все”.
   Проанализированы основные концепции права интеллектуальной собственности, установлены их недостатки. Обращено внимание на то, что проприетарная теория основана на началах права собственности, не отвечает потребностям практики и является неконструктивной. Разработаны авторские теории: исключительных имущественных прав и компромиссная. Обосновано и предложено внести изменения в систему оснований возникновения гражданских прав. Разработано определение интеллектуальной собственности - только имущественные права, которые состоят в исключительном праве использовать преимущества новшества (коммерчески эксплуатировать его) самому, на определенное время запрещать это делать иным лицам или предоставлять им такое право за вознаграждение.
   Обращено внимание на тот факт, что противостояние интеграционного и дезинтеграционного направлений развития законодательства в сфере интеллектуальной собственности требует определенности. Отход от доминанта права над законом в частных отношениях привел к необходимости постоянного изменения и дополнения нормативных актов.
   Осуществлена классификация субъектов права интеллектуальной собственности и выявлены особенности их правового положения, предмет правовой охраны, её основное направление, средства и формы. Обоснована позиция о том, что в авторском и исполнительском праве личность автора и исполнителя может влиять на цену интеллектуального товара.
   Охрана прав интеллектуальной собственности должна осуществляться в интересах человека и, прежде всего, автора на основе принципов верховенства права. Она должна быть направлена на обеспечение не статики отношений, а субъективных прав и законных интересов субъектов. Осуществлён сравнительный анализ охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, определены основные направления и средства их осуществления в национальном праве. Доказано, что защита нарушенных прав интеллектуальной собственности должна осуществляться потерпевшим, а государство — оказывать помощь в этом.
   Охрана прав различается в широком и узком смыслах: как комплекс средств правового, организационного и иного характера, определяющих правовое положение субъектов, правовой режим объектов этого права, определяет порядок возникновения, приобретения, реализации и прекращения субъективных прав и юридических обязанностей, способы и порядок защиты прав техническими (программными) средствами либо препятствующих контрафактам. Охраной в позитивном праве следует обеспечить наиболее важные этапы возникновения, трансформации, использования прав.
   Разработаны конкретные предложения по концептуальной идее и совершенствованию законодательства в этой сфере на основании доктрины интеграции и адаптации законодательства Украины к законодательству стран ЕС. Поддерживается идея создания единого позитивного механизма (обеспечения) охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.
   Ключевые слова: творческая деятельность, право интеллектуальной собственности, субъекты права, имущественные права, контрафакт, охрана и защита прав субъектов.

Shishka R.B. Protection of rights of intellectual property subjects in civil law of Ukraine. - Manuscript.

Dissertation for the Doctor of Science in law, specialty 12.00.03 - civil law and procedure, matrimonial law, private international law. - Odessa National Law Academy, Odessa, - 2004.

   The dissertation is devoted to civil and legal protection of intellectual property in the following cycle: creative activity and protection of rights to its freedom - intellectual property right -reproduction of creative personality. The perspective direction of protecting rights of intellectual property subjects has been grounded. The right to creative activity and its consequences, means of protection, rights and duties of creators in this process have been researched. The conception of phantom passive capacity, that is rights of a non-existent subject (unborn or deceased), defined by law, has been elaborated.
   The principal conceptions of intellectual property rights have been analyzed, their main defects have been determined. The author has made up the theory of exclusive property right and the theory of compromises. The classification of subjects of intellectual property rights, the peculiarities of their legal status, an object of legal protection, its main direction, means and forms have been developed. The author of the dissertation has substantiated the thesis that the author and performer's personality can influence the price of intellectual commodity.
   Protection of intellectual property should be afforded not for ensuring statics of the relations but for subjective rights and legal interests of legal subjects. The comparative analysis of protecting intellectual property rights has been made and the main directions and means of their observing in national law have been defined. The author has proved that victims themselves should afford protection of infringed intellectual property rights, but the state should render assistance to them.
   The specific proposals on the conceptual idea and enhancement of legislation in this sphere, the principal doctrines as for integrating and adapting Ukrainian legislation to this of EU countries have been elaborated. The author supports the idea of creating a single positive mechanism of protecting intellectual property rights.
   Key words: creative activity, right of intellectual property, legal subjects, property law, counter-fact, protection of rights of subjects.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net