Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні

Анотації 

Штогун С.Г. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - Судоустрій; прокуратура й адвокатура. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено дослідженню правових проблем організації та функціонування місцевих загальних судів в аспекті здійснення судової реформи в Україні.
   Визначено місце судової влади в системі поділу влад. Розкрито владний характер судових функцій. Висвітлено місце і роль місцевих загальних судів в судовій системі України. Висунуто пропозиції щодо напрямів і шляхів прискорення судово-правової реформи в цілому і стосовно місцевих загальних судів зокрема.
   В роботі обґрунтовано необхідність розширення повноважень голів місцевих судів загальної юрисдикції, зміну порядку призначення суддів на адміністративні посади, вдосконалення роботи органів суддівського самоврядування, виведення державної судової адміністрації з підпорядкування виконавчої влади в підпорядкування судової влади.
   Звернено увагу на проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів щодо організації і діяльності місцевих загальних судів та статусу суддів цих судів.
   Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке закріплює механізм організації та функціонування місцевих загальних судів.
   Ключові слова: місцеві загальні суди, судова влада, судова система, поділ влади, судові функції, судова практика, судово-правова реформа, суддівське самоврядування, судова адміністрація.

Штогун С.Г. Правовые проблемы организации и функционирования местных общих судов в Украине - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. - Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию правовых проблем организации и функционирования местных судов общей юрисдикции в аспекте проведения судебной реформы в Украине.
   Определено место судебной власти в системе разделения властей. Раскрыто властный характер судебных функций. Раскрыто место и роль местных общих судов в судебной системе Украины.
   Выдвинуты предложения относительно направлений и путей ускорения судебно-правовой реформы в целом и относительно местных общих судов в частности.
   В работе обоснованы необходимость расширения полномочий председателей местных судов общей юрисдикции, изменение порядка назначения судьей на административные должности, усовершенствование работы органов судебного самоуправления, выведение государственной судебной администрации из подчинения исполнительной власти в подчинение судебной власти.
   Особенное внимание обращено проблемам реализации международно-правовых стандартов относительно организации и деятельности местных судов и статусу судьей этих судов.
   Сформулированы предложения относительно усовершенствования действующего законодательства, которое регулирует механизм организации и функционирования местных общих судов.
   Ключевые слова: местные общие суды, судебная власть, судебная система, разделение властей, судебные функции, судебная практика, судебно-правовая реформа, судейское самоуправление, судебная администрация.

Shtohun, S.G. Legal Issues Concerning the Organization and Functioning of Local Courts of General Jurisdiction. – The manuscript.

The thesis for a Candidate’s of Law degree in the field 12.00.10 - Judicature; Public Prosecution and Advocacy. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Mudry. – Kharkiv, 2004.

   This dissertation researches the legal issues concerning the organization and functioning of local courts of general jurisdiction in the aspects of the court reform implementation in Ukraine.
   The place of the judicial power is determined in the system of power division. The imperative character of judicial functions is discussed. The place and function of local courts of general jurisdiction are found in the judicial system of Ukraine. The proposals are formulated as for the directions and ways of how to accelerate judicial and legal reforms in general, and local courts of general jurisdiction in particular. The paper proves the necessity of expanding the power of presidents of local courts of general jurisdiction, the change of practice to appoint judges for administrative posts, the improvements concerning the activities of judicatory self-governing bodies, the change of subordination of the State Judicial Administration from executive power to judicial power. The author stresses the issues of international legal standards as for the organization and functioning of local courts of general jurisdiction and the status of judges of those courts.
   The proposals are made as for the improvement of enacted legislation dealing with the organization and functioning of local courts of general jurisdiction.
   Key words: local courts of general jurisdiction, judicial power, judicial system, division of powers, judicial functions, judicial practice, judicial and legal reform, judicatory self-governing, judicial administration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net