Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державний службовець у взаємовідносинах влади і суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державний службовець у взаємовідносинах влади і суспільства

Анотації 

Серьогін С.М. Державний службовець у взаємовідносинах влади і суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба. – Національна академія державного управління при Президентові України. - Київ, 2004.

   У дисертації розроблено теоретико-методологічні засади формування партнерських відносин між державою і суспільством, які мають сприяти становленню правової демократичної держави і громадянського суспільства, концентрації спільних зусиль держави і суспільства на вдосконаленні умов людського життя. Визначені основні поняття, що характеризують стан таких відносин, та засоби, за допомогою яких можна здійснювати корекцію уявлень суспільства про владу. Проаналізовано методологічні особливості дослідження сприйняття влади суспільством крізь призму уявлень про державну службу як інститут, що забезпечує виконання функцій держави. Показано, що суспільні уявлення про владу формуються на підставі узагальнення уявлень про державних осіб та стану інституціонального забезпечення їх діяльності. Досліджено взаємозв’язок між типами державного правління, формами суспільного устрою і характером відносин між владою і суспільством. Наведено приклади різного відображення ставлення суспільства до влади у творах художньої літератури, фольклорі та засобах масової інформації. Сформульовано основні засади перетворення відносин між державою і суспільством на партнерські в умовах світових трансформаційних процесів у напрямку глобалізації та інтеграції.
   Результати дослідження можуть бути використані у розробці теоретичних та методологічних засад і здійсненні практичних заходів з формування позитивного іміджу влади в Україні, створення концептуальних основ реформування державної служби в напрямку її гуманізації.
   Ключові слова: влада, громадянин, гуманізація, держава, державна особа, державне управління, імідж, образ державного службовця, партнерські відносини, служба, соціальна політика, суспільство.

Серегин С.М. Государственный служащий во взаимоотношениях власти и общества. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора наук по государственному управлению по специальности 25.00.03 – государственная служба. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. - Киев, 2004.

   В диссертации разработаны теоретико-методологические основы формирования партнерских отношений между государством и обществом, что должно способствовать становлению правового демократического государства и гражданского общества, концентрации их общих усилий на совершенствовании условий человеческой жизни.
   Определены основные понятия, которые характеризуют состояние таких отношений и средства, с помощью которых можно осуществлять коррекцию представлений общества о власти. Как ключевые предложены такие понятия, как “образ государственного служащего”, “имидж власти”, которые в достаточно полной мере позволяют отразить характер отношений между обществом и государством, степень их антагонизма или партнерской сопричастности.
   Проанализированы методологические особенности исследования восприятия власти обществом через призму представлений о государственной службе как об институте, который обеспечивает выполнение функций государства. Показано, что общественные представления о власти формируются на основании обобщенного восприятия государственных лиц и оценки состояния институционального обеспечения их деятельности. Под институциональным в этом случае понимается организационно-правовое и материально-технологическое обеспечение работы государственных служащих.
   Раскрыта взаимозависимость между типами государственного правления, общественным устройством и характером системы отношений между властью и обществом, а также образа правителя, который в процессе исторического развития государства изменяется от патриархально-харизматического до рационально-гуманистического, каждому из которых соответствует определенный тип образа власти.
   Приведены примеры отражения отношения общества к власти в произведениях художественной литературы, фольклоре и средствах массовой информации. Показано, что с помощью этих средств достаточно эффективно и оперативно формируется общественное мнение о власти, а также отражается уровень доверия к власти, которого надо достичь для обеспечения условий партнерства между властью и обществом. Сделан акцент на необходимости установления двусторонней диалоговой связи между государственными служащими и обществом и поиска путей взаимодействия между ними. Сформулированы основные способы превращения отношений между государством и обществом в партнерские в условиях мировых трансформационных процессов в направлении глобализации и интеграции. Как определяющий фактор обеспечения партнерства между государством и обществом рассматриваются социализация и гуманизация государственной политики.
   Результаты исследования могут быть использованы при разработке теоретических и методологических основ формирования позитивного имиджа власти в Украине, создании теоретической базы реформирования государственной службы в направлении ее гуманизации.
   Ключевые слова: власть, государство, государственное лицо, государственное управление, гражданин, гуманизация, имидж, образ государственного служащего, общество, партнерские отношения, служба, социальная политика.

Serjogin S. M. Public servant in Relations Between the authority and the Society . – Manuscript.

Doctoral Dissertation on Public Administration, speciality 25.00.03 – Public service. – National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine. - Kiyv, 2004.

   Theoretical and methodological principles of partnership relations forming between the state and the society, that can assist in creating the legal democratic state and the civil society, concentration of common efforts of the state and the society for people's life improvement are developed in the dissertation. The main conceptions which describe the condition of these relations, and means by which it is possible to perform the correction of the society notions about the authority are distinguished. Methodological peculiarities of the research of the authority understanding by the society through the prism of notions about public service as an institute that provides state functions execution are analysed. It is known that society notions about the authority are formed on the base of general ideas about state individuals and conditions of institutional provision of their activity. The interaction between types of state government, forms of the society and character of relations between the authority and the society is researched. Examples of representation of the society attitude to the authority in fiction, folklore and mass media are given. The main principles of reforming of relations between the state and the society to partnership under the conditions of world transformation processes directed towards globalisation and integration are formed.
   The research results can be used for the development of theoretical and methodological principles and implementation of practical means on the authority positive image forming in Ukraine, creation of conceptual principles of the public service reforming towards its humanisation.
   Key words: relation, the authority, a citizen, humanisation, a state, a state individual, public administration, an image, a public servant image, partnership relations, a service, social policy, a society.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державний службовець у взаємовідносинах влади і суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net