Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Міжнародно-політична протидія розповсюдженню наркотиків як чинника деструктивного впливу на розвиток суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Міжнародно-політична протидія розповсюдженню наркотиків як чинника деструктивного впливу на розвиток суспільства

Анотації 

Сьомик Т.В. Міжнародно-політична протидія розповсюдженню наркотиків як чинника деструктивного впливу на розвиток суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2004.

   Дисертація є політологічним дослідженням, присвяченим проблемі міжнародно-політичної протидії розповсюдженню наркотиків як чинника деструктивного впливу на суспільний розвиток. Складність наукової проблеми, пов’язаної з наркотиками, змушує вдаватися до ретроспективи, тому вона розглядається у дисертації в контексті історичної еволюції від колоніальної епохи до наших днів. Дається характеристика цього явища, щоб зрозуміти його місце і роль у глобальних процесах і, таким чином, усвідомити, які загрози воно несе суспільству. Автор доводить, що проблему наркотиків можна подолати лише спільними зусиллями усієї світової спільноти.
   У роботі узагальнено сучасні наукові концепції системи міжнародних відносин, місце у ній міжнародного співробітництва як інструменту у боротьбі держав з розповсюдженням наркотиків. Автор, досліджуючи роль ООН як універсальної організації, яка впродовж десятиріч координує і спрямовує діяльність держав проти розповсюдження наркотиків і їх незаконного обігу, доходить висновку, що організація не лише повинна більш своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються у світовій наркоситуації, і оцінювати виклики, які ставлять перед світом наркотики, але й прогнозувати тенденції та пропонувати упереджувальні заходи для мінімізації негативного впливу наркотиків на суспільство.
   На широкому документальному матеріалі аналізується еволюція формування політики України проти розповсюдження наркотиків і їх незаконного обігу, характеризується накопичений нею досвід та її роль у міжнародному співробітництві. Сформульовано низку пропозицій щодо заходів, які б дозволили зменшити негативний вплив наркотиків на українське суспільство, зокрема на молодь.
   Ключові слова: наркотики, загроза безпеці, міжнародне співробітництво, ООН, розповсюдження наркотиків, незаконний обіг наркотиків.

Семик Т.В. Международно-политическое противодействие распространению наркотиков как фактора деструктивного влияния на общественное развитие. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального развития. – Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины. – Киев, 2004.

   Диссертация является политологическим исследованием, посвященным проблеме международно-политического противодействия распространению наркотиков как фактора деструктивного влияния на общественное развитие. Проблема наркотиков в диссертации рассматривается в контексте исторической эволюции от колониальной эпохи до наших дней. Дается характеристика этого явления, ибо недооценка его места и роли в глобальных процессах не позволит осознать, какую угрозу оно несет обществу. Исходя из сложности исследуемой проблемы, автор рассматривает эволюцию распространения наркотиков от колониальной эпохи до наших дней, используя ретроспективный анализ. Автор доказывает, что проблему наркотиков, их масштабное распространение и негативное воздействие на общество можно свести к минимуму лишь совместными действиями государств.
   В работе обобщены современные научные концепции системы международных отношений, определено место в ней международного сотрудничества как основного инструмента государств в борьбе против распространения наркотиков.
   Оценивая результаты усилий международного сообщества в борьбе с распространением наркотиков, а также роль ООН и механизмы ее многосторонней дипломатии, автор считает, что она не только должна своевременно реагировать на изменения, которые происходят в мировой наркоситуации, но и прогнозировать тенденции и принимать упредительные меры с целью минимизации негативного влияния наркотиков на человечество. У ООН имеются достаточные для этой деятельности конкретные механизмы, функционирующие в рамках ее внутренней структуры.
   Учитывая остроту проблемы, автор констатирует, что одной из причин неэффективности борьбы с распространением наркотиков и их незаконным оборотом является недостаточное научное обеспечение противодействия наркотикам, методологии, мониторинга, прогнозирования тенденций наркоситуации в мире.
   На базе широкого документального материала анализируется эволюция формирования политики Украины против распространения наркотиков и их незаконного оборота, характеризуется накопленный ею опыт и ее роль в международном сотрудничестве. Сформулированы конкретные рекомендации по совершенствованию системы предупреждения распространения наркотиков в обществе и, в частности, в молодежной среде.
   Ключевые слова: наркотики, угроза безопасности, международное сотрудничество, ООН, распространение наркотиков, незаконный оборот наркотиков.

Syomik T.V. International political counteraction against the drugs spreading as the factor of a destructive influence on the society development. – Manuscript, 2004.

The thesis for a Ph.D. in political science, the specialization 23.00.04 – The Political Problems of International Systems and Global Development. – Institute of World Economy and International Relations of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv.

   The thesis offers the political study of an international political counteraction against the drugs spreading as the factor of a destructive influence on the society development. The author investigates the historic evolution of narcotics phenomenon, addresses the place and role of drugs in the globalization processes and identifies the drug-related threats to the society. The author argued the necessity to unite and strengthen the efforts of the world community in the fight against drugs. In the work the modern theories of international relations system as well as the concepts of international cooperation on the state and system levels as a main instrument in the war on drugs have been summarized. The attention has been given to the efforts of the United Nations to develop and direct effective international cooperation in the field of drugs, to control production and trafficking, and to implement prevention and treatment strategies for combating illicit drugs demand and supply throughout the world. Based on the wide range of official documents the progress in the development of the Ukrainian anti-drugs policy and its role in the international cooperation have been examined. The author formulates a number of proposals for the improvement of a situation with illicit drugs in Ukraine.
   Key words: international cooperation, the UN, international narcotics control, illicit drugs trafficking, war on drugs, drug-related threats, prevention and treatment strategies, anti-drugs policy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Міжнародно-політична протидія розповсюдженню наркотиків як чинника деструктивного впливу на розвиток суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net