Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Медицина. Медичні науки arrow Цитомегаловірусна інфекція у дітей (клініка, діагностика, лікування)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цитомегаловірусна інфекція у дітей (клініка, діагностика, лікування)

Анотації 

Ходак Л.А. Цитомегаловірусна інфекція у дітей (клініка, діагностика, лікування). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. Науково-дослідний інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, Київ, 1999.

   Метою роботи було дослідити клініко-патогенетичні особливості ЦМВІ у дітей, покращити її діагностику та розробити оптимальну тактику етіологічної терапії. Під спостереженням було 516 хворих віком від 1 місяця до 12 років. Вперше дано клінічну оцінку застосування методів цитоскопії, ІФА і ДНК-гібридизації для діагностики ЦМВІ у дітей. Показано високу інформативність методу ДНК-гібридизації та його спроможність виявляти субклінічну форму ЦМВІ.
   Встановлено, що інфікованість ЦМВ хворих з неврологічною симптоматикою становила 39,8 %, ураженням шлунково-кишкового тракту – 51,5 %, мононуклеозоподібною формою захворювання – 8,7 %. Виділено ряд клініко-патогенетичних форм ЦМВІ: гостру, хронічну, реактивовану і субклінічну (латентну). Визначено клінічні прояви вродженого ураження ЦНС і структурні зміни головного мозку (за даними магнітно-резонансної томографії), зв’язок судом із ЦМВ.
   На підставі комплексного дослідження хворих із клінічною картиною ГКІ вперше виявлено гастроентероколітну форму ЦМВІ та описано її клінічні прояви, вивчено особливості поєднання ЦМВІ з ГКІ. Досліджено клінічні та рентгенологічні особливості ураження легень при ЦМВІ, константовано збереження зміненого малюнка цього органа у реконвалесцентів.
   Вперше обгрунтовано терапевтичну ефективність лаферону при ЦМВІ у дітей, його противірусну та імуномодулюючу дію.
   Ключові слова: цитомегаловірусна інфекція, клінічні прояви, діагностика, лікування.

Ходак Л.А. Цитомегаловирусная инфекция у детей (клиника, диагностика, лечение). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.13 – инфекционные болезни. Научно-исследовательский институт епидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского, Киев, 1999.

   Целью работы явилось изучение клинико-патогенетических особенностей ЦМВИ у детей, улучшение ее диагностики и разработка оптимальной тактики этиотропной терапии. Под наблюдением находилось 516 больных в возрасте от 1 месяца до 12 лет. Впервые дана клиническая оценка примененных методов цитоскопии, ИФА, ДНК-гибридизации для диагностики ЦМВИ у детей. Показана высокая информативность метода ДНК-гибридизации и его возможность выявлять субклиническую форму ЦМВИ.
   Установлено, что инфецированность ЦМВ больных с неврологической симптоматикой составила 39,8 %, поражением желудочно-кишечного тракта – 51,5 %, мононуклеозоподобной формой заболевания – 8,7 %. Выделены клинико-патогенетические формы ЦМВИ: острая, хроническая, реактивированная и субклиническая (латентная). Определены клинические проявления внутриутробного поражения ЦНС и структурные изменения головного мозга (по данным магнитно-резонансной томографии), взаимосвязь судорожного синдрома с ЦМВ.
   На основании комплексного обследования больных с клинической картиной ОКИ впервые выявлена гастроэнтероколитическая форма ЦМВИ и описаны ее клинические проявления, изучены особенности сочетанного течения ЦМВИ и ОКИ. Исследованы клинические и рентгенологические особенности поражения легких при ЦМВИ, установлено сохранение измененного легочного рисунка у реконвалесцентов.
   Впервые определена терапевтическая эффективность лаферона при ЦМВИ у детей, его противовирусное и иммуномодулирующее действие.
   Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, клинические проявления, диагностика, лечение.

L.A. Khodak. Cytomegalovirus Infections in Children (clinic, diagnostics, treatment). – Manuscript.

Thesis for academic deqree of doctor of Science (Medicine) in Specialty 14.01.13 – infections diseases. L.V. Gromashevsky – Scientific Research Institute of Epidemiology and infections disease, Ministry of Health of Ukraine, Kiev, 1999.

   The object of this work is studying of clinical and patogenetical particularities of CMVI in children, improving its diagnostics and working out optimum tactics of ethiothropic therapy.
   516 patients from 1 mouth to 12 years old were observed.
   Clinical estimation of applicated methods, such as: cytoscopy, immunological fermental analysis and deoxyribonucleic acid gibridization (DNA) for diagnostics of CMVI in children was represented for the first time.
   High informativity of DNA-gibridization and its possibilities to indicate the subclinical form of CMVI was observed.
   For improving the informativity of specific methods of laboratory diagnostics and estimation of the activity of infection process, the simultenions use of not less than two methods of laboratory diagnostics was recommended. It was determined that the infectioning of CMVI patients with neurological symptoms was 39,8 %, with the damage of alimentary canal – 51,5 % and with mononucleosis from of CMVI – 8,7 %.
   Clinical pathogenetic forms of CMVI were distinguished. They are: acute, chronical, reactivative and subclinical (latentive) one.
   Clinical manifestations of congenital damage of CNS and structural changes in the brain (according to the data of MRT) were estimated. Interconnection between convulsive syndrome and presence of CMV was described.
   Clinical properties of acute intestine infection were studied in children with CMV.
   In clinical investigation first was estimated gastroenterocolitic from of CMVI. Here we could observe the combined course of CMVI and acute intestinal infections that caused more prolonged and intensive clinical symptoms and worsening of the prognosis of the disease.
   Clinical and x-ray particularities of damage of the lungs in CMVI were investigated. Conservation of changed lung image in reconvalescents was estimated.
   Differential diagnosis between infection mononucleosis and similar to mononucleosis form CMVI was carried out. It was estimated that for form similar to the mononucleosis one is the absence of tonsillitis and monocytosis in blood. Limphadenopathy is expressed insignificantly. The final diagnosis is possible to the exposed markers of CMV.
   First it was determined the therapeutically effectiveness of laferon in CMVI in children, its antivirus and immunomodulating activity.
   Rational scheme of use of this preparation in combination with pathogenetic therapy was proposed.
   For early diagnostics of CMVI in children, the algorithm of examination of patients was worked out.
   Key words: cytomegalovirus infection, clinical manifestations, diagnostics, treatment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цитомегаловірусна інфекція у дітей (клініка, діагностика, лікування)

 
< Попередня

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net