Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у методиці розслідування вбивств
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у методиці розслідування вбивств

Анотації 

Синчук В.Л. Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у методиці розслідування вбивств. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. ¾ Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2004.

   Дисертація являє собою дослідження на монографічному рівні проблем удосконалення та оптимізації розслідування вбивств на основі застосування методу виявлення і використання кореляційних залежностей між елементами криміналістичної характеристики цього виду злочинів. У роботі докладно розглядаються поняття криміналістичної характеристики вбивств як інформаційної моделі і робочого інструментарію слідчого, її елементний склад та призначення, взаємозв’язок з криміналістичною класифікацією. Надаються пропозиції щодо використання відомостей, відображених у криміналістичній характеристиці вбивств, у процесі розкриття та розслідування конкретного злочину. Запропоновано процедуру формування довідкових таблиць на підставі аналізу кореляційних залежностей між елементами криміналістичної характеристики вбивств, у яких відображено типові версії щодо особи вбивці і мотиву злочину. Викладено рекомендації щодо розбудови складної моделі особи злочинців, котрі зникли з місця події, і запропоновано алгоритм їх пошуку.
   Ключові слова: методика розслідування; криміналістична характеристика вбивств, кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики, типові версії, алгоритм пошуку.

Синчук В.Л. Корреляционные зависимости между элементами криминалистической характеристики и их использование в методике расследования убийств. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2004.

   Диссертация представляет собой исследование на монографическом уровне проблем усовершенствования и оптимизации расследования убийств на основе применения метода установления и использования корреляционных зависимостей между элементами криминалистической характеристики данной категории преступлений для построения типичных версий относительно личности преступника и мотивов преступления.
   Обосновывается предложение рассматривать частную криминалистическую методику расследования убийств в виде информационно-познавательной модели, которая создана на основе использования предметных и функциональных приемов исследования и включает в себя два уровня ― ретроспективный и перспективный и четыре элемента ― криминалистическую характеристику, типичные версии, типичные следственные ситуации, системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
   Подробно рассматривается понятие криминалистической характеристики убийств, определяется ее оптимальный элементный состав и предназначение как теоретической концепции построения методики расследования убийств и рабочего инструментария следователя. Обращается внимание на существенное отставание разработок практической сферы данной категории, что послужило причиной нигилистического отношения к ней со стороны ряда ученых и практиков. Внесены предложения о путях активизации исследований криминалистической характеристики и, в частности, о необходимости ее разработки в виде информационной модели, в которой на статистическом уровне представлены корреляционные зависимости между элементами и на их основе определены типичные версии о личности преступника. Именно эти зависимости предоставляют следователю возможности выбирать тот типаж (или несколько типажей) убийцы, который наиболее полно отвечает картине исследуемого преступного деяния.
   Определены условия и факторы формирования классификационных построений убийств с учетом криминалистически значимых признаков, предложен авторский вариант криминалистической классификации рассматриваемой категории преступлений, показано ее соотношение с их криминалистической характеристикой. При этом особое внимание обращается на необходимость разработки микрометодик расследования убийств, т.е. убийств, которые выходят за рамки соответствующей нормы УК, не отражены в ней, однако имеют существенные криминалистические признаки, например, убийства совершенные на религиозной основе, в результате противостояния организованных преступных формирований, убийства сокрытые инсценировкой и др.
   Определены сфера применения, теоретическая и практическая значимость метода установления и использования корреляционных зависимостей между элементами криминалистической характеристики убийств, внесено предложение об его отнесении к разряду частнонаучных (специальных) методов криминалистики.
   Разработана автоматизированная компьютерная система “Убийство”, которая рассматривается как основа информационного обеспечения поддержки принятия решения следователем, осуществляющего производство по делу. В структуру указанной системы входят два программных модуля “Убийство ― диагностика” и “Убийство ― типичные версии” и композиционно она состоит из банка данных (электронного архива) и поисковых систем. Банк данных сформирован на основе обобщения 1100 уголовных дел об умышленных убийствах, включает в себя разнообразную информацию об элементах криминалистической характеристики данного вида преступлений и является открытой системой, которая может пополняться посредством внесения новых данных.
   Автоматизированная компьютерная система “Убийство”, позволяет на основе заданной исходной криминальной ситуации получать сведения относительно личности преступников, совершавших аналогичные преступления, информация о которых, имеется в банке данных. Полученные результаты оформляются в виде справочных таблиц, в которых отражается информация о поле и возрасте преступников, их характерологических особенностях (наличии судимости, негативных и позитивных чертах), взаимоотношениях с жертвой, местах их проживания, мотивах совершения преступления. Синтез реальной информации, которая получена в ходе расследования конкретного преступления и обобщенных данных, отраженных в справочных таблицах позволяет очертить круг лиц, среди которых необходимо искать преступника в первую очередь.
   Изложены рекомендации относительно построения сложной модели личности преступника, скрывшегося с места преступления, и предложен алгоритм его розыска.
   Ключевые слова: методика расследования, криминалистическая характеристика убийств, корреляционные зависимости между элементами криминалистической характеристики, типичны версии, алгоритм розыска.

Synchuk V.L. Correlation dependences between elements of criminalistic characteristics and their usage in murders investigation methods. – Manuscript.

Dissertation for scientific degree Candidate of legal sciences, speciality 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; forensic expertise. – Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2004.

   The dissertation is a monographic level research of the problems of improvement and optimization of investigation of murders on the basis of method of defining and using correlation dependences between elements of criminalistic characteristics of these crimes castigatory.
   The work deals with the concept of criminalistic characteristics as a theoretical concept of construction of murders investigation methods and working instrument of an investigator. The author shows the best element composition of murders investigation methods taking into account informational concept of definition of this category.
   The author has developed the automated computer system “Murder”, which allows obtaining information about persons who have committed such crimes and information about whom is in data bank on the basis of the set initial situation. The results are in the form of matrix, which show information about sex and age of the criminals, their character features (presence of previous conviction, negative and positive features), mutual relations with the victim, place of living, motives of crimes.
   The recommendations concerning construction of the complex pattern of criminal’s personality, who has disappeared from a scene of crime are given together with algorithm of his search.
   Key words: investigation methods, criminalistic characteristics of murders, correlation dependences between elements of criminalistic characteristics, typical versions, algorithm of search.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у методиці розслідування вбивств

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net