Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Культурологічні проблеми правотворчості
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Культурологічні проблеми правотворчості

Анотації

Шишко В.В. Культурологічні проблеми правотворчості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена культурологічним проблемам процесу правотворчості на Україні, належного врахування різноманітних культурних та духовних чинників при створенні правових норм законодавцем з метою підвищення якості правового виробництва. В роботі дається всебічна характеристика права як явища культури з позицій філософсько-правової онтології, методології, гносеології та аксіології. Основна увага приділена дослідженню процесу правотворчості на суб’єктивному, об’єктивному, інтерсуб’єктному та державному рівнях. Проведений детальний аналіз культурологічно-антропологічних аспектів правотворчості. Розкрито культурологічні проблеми правотворчого процесу на Україні.
   Дисертація має практичне значення для підвищення ефективності основної функції законодавця – правотворчості, її філософсько-правового осмислення, для подальшого розвитку філософії права та теорії держави і права. Окремі положення та матеріали дисертації можуть використовуватися при викладанні філософії права, юридичної деонтології та культурології права у системі навчальних закладів юридичного профілю.
   Ключові слова: культура, філософія права, правотворчість, культурологія права, правова реальність, філософсько-правовий підхід.

Шишко В.В. Культурологические проблемы правотворчества. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – философия права. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена культурологическим проблемам процесса правотворчества на Украине, соответственного учета различных культурных и духовных факторов при создании правовых норм законодателем в целях улучшения качества правового производства. В работе дается всесторонняя характеристика права как явления культуры с позиций философско-правовой онтологии, методологии, гносеологии и аксиологии. Утверждается, что в праве отображаются культурные тенденции.
   В диссертации раскрываются методологические основы культурологии права, определяются принципы культурной антропологии. Утверждается, что право, как продукт деятельности человека, а равно, и продукт культуры, должно соответствовать принципам культурной антропологии. К основным принципам относятся: эволюционизм, диффузионализм, функционализм, нормативность.
   Исследование антропологических концепций правотворчества связано с культурными нормами, их функциями, которые отображают аксиологический аспект культурологии права. Функции культурных норм определяют меру необходимости в человеческих действиях; выступают ожиданием в отношении последующего поступка; выступают образцами, эталонами поведения; формируют позитивное право.
   Детально анализируются культуролого-антропологические аспекты правотворчества. Детально рассмотрены: онтологический, гносеологический, этический, аксиологический, этно-социальный аспекты. Утверждается, что рассмотренные аспекты создают своеобразное культурное производство. Субъектом такого производства выступает не только отдельный человек, но и орган законодательной власти. Поэтому законодательная власть является культурно-правовым центром, оплотом правовой культуры.
   Основное внимание уделено исследованию процесса правотворчества на субъективном, объективном, интерсубъективном и государственном уровнях.
   На субъективном уровне характеризуется духовная сущность процесса создания права. Утверждается, что, поскольку субъектом правотворчества может быть только человек, то оно уже по своей сути принадлежит культуре. Право начинает формироваться в сознании человека – правового существа, исходя из уровня понимания им естественного права.
   Понимание норм естественного права зависит от уровня духовности личности, который дает возможность рассматривать позитивное право как культурологическое явление. Уровень духовности предопределяет ее отношение к позитивному праву. На объективном и интерсубъективном уровнях правотворчества формируются нормы, которые определяют поведение человека в обществе, дается их оценка и апробация на возможность их становления в качестве общепринятых в обществе правовых норм. В рамках государственного уровня раскрыты культурологические проблемы правотворческого процесса на Украине.
   Диссертация имеет практическое значение для улучшения эффективности основной функции законодателя – правотворчества, ее философско-правового осмысления, для дальнейшего развития философии права и теории государства и права. Отдельные положения и материалы диссертации могут использоваться при преподавании философии права, юридической деонтологии и культурологии права в системе учебных заведений юридического профиля.
   Ключевые слова: культура, философия права, правотворчество, культурология права, правовая реальность, философско-правовой подход.

V. Shyshko. Culturological Problems of Lawmaking. – Manuscript.

The dissertation to obtain scientific Candidate’s Degree in Law in speciality 12.00.12 – Philosophy of Law. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2003.

   The dissertation is dedicated to culturological problems of lawmaking process in Ukraine, necessary taking into account different cultural and spiritual issues while legal norms making by the legislator for the purpose of improvement of law production. In the paper there is a thorough description of law as cultural phenomenon, spheres of its manifestation and ways of forming are examined.
   From the aspect of philosophy of law there is an examination of the main point of interrelation of natural law existing out of culture and positive law as one of the systems of values belonging to culture. Much attention is paid to the detailed analysis of culturological and anthropological ideas of lawmaking. Spiritual nature of lawmaking process is shown.
   In the dissertation methodological principles of culturology of law are shown, cultural anthropology principles are determined. It is asserted that the law as a product of human activity, that is a product of culture, has to correspond to cultural anthropology principles.
   The dissertation is in practical importance in regard to improvement of efficiency of the main function of lawmaker – lawmaking, its philosophical and legal comprehension, further development of philosophy of law and theory of state and law.
   Key words: culture, philosophy of law, lawmaking, culturology of law, legal reality.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Культурологічні проблеми правотворчості

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net