Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Європейський етнорелігійний ренесанс: витоки, сутність, перспективи (на матеріалі відродження етнорелігій у європейських країнах)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Європейський етнорелігійний ренесанс: витоки, сутність, перспективи (на матеріалі відродження етнорелігій у європейських країнах)

Анотації

Лозко Г.С. Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2007.

   У дисертації досліджується нова філософська проблема, пов`язана з актуалізацією етнічної релігії (рідної віри) в Україні та аналогічні процеси в країнах Європи. Українське язичництво показано як духовно-культурний феномен, що в процесі життя етносу входить в кров і плоть народу своїм світоглядом, моральними нормами поведінки, звичаєвістю та обрядовістю. Феноменальність рідної віри полягає в тому, що вона консервує, а за сприятливих умов – самовідтворює власні етнічні цінності: така актуалізація може відбуватися у підсвідомості носіїв власної етнічної культури як своєрідне підсвідоме „пригадування” окремими представниками етносу колективного досвіду своїх предків. Таким чином, етнорелігія (язичництво) – природний генератор духовного життя етносів і упорядник їхнього життєвого простору та морально-звичаєвих відносин, де гарантом цілісності етнічної спільноти виступає сама етнічна група з її усталеними етнічними звичаями і цінностями Роду. Доведено, якщо розвитку етнічної релігії не перешкоджають якісь зовнішні чинники – війни, поневолення, окупації, якісь асимілятивні процеси, – то рідна віра може бути самодостатньою духовною системою на будь-якому етапі життя свого етносу, навіть на самому модерному.
   Таким чином, багатотисячолітні духовні традиції, що склалися природним шляхом, мають переваги перед штучними глобальними релігійними доктринами. Етнічні релігії виявляють більшу життєздатність, і тому вони зберігають властивість періодично відроджуватись та виступають засобом самозбереження етносу.
   Ключові слова: етнічна релігія, етнорелігійний ренесанс, українське язичництво, рідна віра, духовно-культурний феномен, пан-арійський ренесанс, традиціоналізм, консерватизм, „теорія Вічного Повернення”, археофутуризм, глобальна інформаційна війна, псевдорелігія, нью-ейдж.

Лозко Г.С. Актуализация украинской этнорелигии в европейском контексте. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.12 – украиноведение. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2007.

   В диссертации исследуется новая философская проблема, связанная с актуализацией этнической религии (язычества, родной веры) в Украине в контексте аналогичных процессов, происходящих в странах Европы. Понятие “украинское язычество” в работе имеет свое таксономическое значение как видовой сегмент более широкого родового понятия славянского язычества.
   Автор предлагает классификацию религий по признаку этнических доминант, что дает возможность компаративного анализа этнического и мирового (локального и глобального) как бинарных оппозиций. Дается переосмысление стереотипа: „монотеизм – высшая форма религии”; впервые монотеизм рассматривается не как „вершина развития”, а как форма упрощения богатой и многообразной духовной системы путем ее унификации. Предложен новый взгляд на мировые религии как на идеологический компонент глобальных процессов, вызванных стремлением к мировому господству. Пересмотрена существующая дефиниция о христианизации Европы и Руси как „прогрессивном” явлении в развитии европейской и украинской культуры. Проанализирован ряд негативных последствий замены собственной духовной системы чужой: утрата народного языка и письменности, уничтожение культурных и нравственных традиций, подмена ценностей, изменение исторических судеб народов, дезориентация менталитета и поведения.
   Отмечено, что постепенность внедрения христианства в Киевской Руси и постоянное параллельное с ним существование язычества на перифериях людских поселений надолго задержало архаичные религиозные реалии, вплоть до соблюдения языческих культов профессиональными жрецами, что по археологическим данным на территории Украины датируется включительно до XVII  в. – этот факт дает возможность не только признать возможным, но и практически реконструировать многие из них.
   Автор вводит в научный обиход неизвестные до сих пор документы и факты: о военном отряде УПА „Группа имени Перуна” и отдельных воинах, которые отреклись от христианства и обратились к „вере в Перуна и Даждьбога”; о газете „Дажбог” (Львов, 1932–1935); материалы Канадского государственного архива (фонд В. Шаяна), свидетельствующие о создании конфессии родной веры „Орден Рыцарей Бога Солнца” (1934–1945); о деятельности общин родной веры украинской диаспоры Канады, США, Англии и Австралии; о современных языческих общинах Украины.
   Автор также анализирует европейский контекст аналогичных процессов, начиная с идей консерватизма ХVIII в. (Ж. де Местр, Л. де Бональд, Э. Берк), традиционализма конца ХІХ – начала ХХ ст. (Й. Г. Гердер, Ф. Ницше, О. Шпенглер, Ю. Эвола, А. Молер, Я. Стахнюк, В. Шаян), до их развития в языческих движениях „новых правых” и идеалах „археофутуризма” конца ХХ – начала ХХІ в. (М. Элиаде, Ж. Мабир, Г. Фай, П. Виаль, П. Кребс и др.). Новым является введение в науку значительного фактологического материала о современных языческих движениях в 26 исследованных автором европейских странах (среди них Россия, Литва, Польша, Франция, Греция, Италия, Англия, Германия и др.), что дает право констатировать ярко выраженную мировую тенденцию к этнорелигиозному ренессансу.
   Родную веру показано как духовно-культурный феномен, который в процессе жизни этноса входит в генетическую память народа своим мировоззрением, нравственными нормами поведения, обычаями и обрядами. Феноменальность родной веры заключается в том, что она консервирует, а при благоприятных условиях  самовоспроизводит народные представления и ценности. Такая актуализация может происходить в подсознании носителей родовой традиции как своеобразное „припоминание” отдельными представителями народа коллективного опыта своих предков. Если развитию этнической религии не препятствуют какие-либо внешние факторы  – войны, оккупации, порабощения, ассимилятивные процессы, – то родная вера может быть самодостаточной религиозной системой на любом этапе жизни этноса, включая современность.
   Таким образом, многотысячелетние духовные традиции, которые сложились естественным путем, имеют преимущества перед искусственными религиями и глобальными доктринами. Этнические религии проявляют большую жизнеспособность, поэтому они сохраняют свойство возрождаться и выступают средством самосохранения народа. Спрогнозировано последующее развитие богословских и обрядовых основ родной веры и формирование этнической религии как элитной духовной культуры, которая впоследствии, закономерно, начнет влиять и на другие сферы жизни народа.
   Ключевые понятия: этническая религия, этнорелигиозный ренессанс, украинское язычество, родная вера, духовно-культурный феномен, традиционализм, консерватизм, „теория Вечного Возвращения”, „Панарийский ренессанс”, археофутуризм, глобальная информационная война, псевдорелигия, нью-эйдж.

Lozko, G. S. Actualization of the Ukrainian Ethnic Religion in a European Context. – Manuscript.

This thesis was submitted for the doctor’s degree of Philosophical Sciences in the field 09.00.12. – Ukrainian Ethnology. – Kyiv Taras Shevchenko National University. – Kiev, 2007.

   The thesis for the doctor's degree is dedicated to a new philosophical problem connected with the actualization of ethnic religion (native faith) in the Ukraine and similar processes in the countries of Europe.
   Ukrainian paganism is shown as a spiritual and cultural phenomenon in the history of an ethno that is included in the genetic memory of a nation through its world view, morality, traditions and rites. The phenomenon of native faith consists of conserving and self-replicating the nation’s values. Such an actualization can take place in the subconscious of the bearers of the ethnic culture as original „remembering” of the collective experience of the ancestors by some representatives of the nation. Thus, ethnic religion (paganism)  is a natural generator of traditional ethnic life and a manager of its vital area and morality. The guarantor of national integrity is the ethnic group with its archetypical customs and values. Native faith can be a spiritual system in any historical period, including the modern age, if external factors (wars, enslavement, occupations, assimilative processes) do not put obstacles in the way of its development.
   Hence, we can conclude that old spiritual traditions, which were founded naturally thousands of years ago, have an advantage compared to artificial religious and global doctrines. Ethnic religions show greater vitality, they save their properties to be regenerated and serve as a tool of ethnic (national) self-preservation.
   Keywords: ethnic religion, ethnoreligious rebirth, Ukrainian paganism, spiritual/cultural phenomena, global information war, archaefuturism,
pseudoreligion, "new age"„pan-Aryan renaissance”, traditionalism, сonservatism, „Theory of Eternal Return”.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Європейський етнорелігійний ренесанс: витоки, сутність, перспективи (на матеріалі відродження етнорелігій у європейських країнах)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net