Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Цивільно-правове регулювання страхування в сфері космічної діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цивільно-правове регулювання страхування в сфері космічної діяльності

Анотації 

Семеняка В.В. Цивільно-правове регулювання страхування в сфері космічної діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена розробці теоретичних і прикладних цивільно-правових проблем страхування в сфері космічної діяльності, виявленню існуючих у вітчизняній юридичній науці та законодавстві прогалин і обґрунтування наукових положень та пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання страхових відносин. Автором досліджується цивільно-правовий зміст поняття страхування в сфері космічної діяльності; форми страхування ризиків космічної діяльності; коло учасників страхового зобов’язання та їх статус; значну увагу приділено виникненню цивільних правовідносин при обов’язковому страхуванні; виявленню особливостей договірних відносин страхування в сфері космічної діяльності; науковій класифікації договорів страхування, а також цивільно-правовим аспектам перестрахування космічних ризиків з урахуванням досвіду зарубіжних країн. Запропоновано ряд наукових висновків та обґрунтовано необхідність змін та доповнень до чинного законодавства України про страхову діяльність.
   Ключові слова: цивільно-правове регулювання страхування в сфері космічної діяльності; страхування; страховий ризик; космічна діяльність; страхування в сфері космічної діяльності; договір страхування; страховик; страхувальник; галузь страхування; об’єкт страхування; перестрахування.

Семеняка В.В. Гражданско-правовое регулирование страхования в сфере космической деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права им.В.М.Корецкого НАН Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена разработке теоретических и прикладных гражданско-правовых проблем страхование в сфере космической деятельности, выявлению существующих в отечественной юридической науке и законодательстве пробелов и обоснованию научных положений и предложений относительно усовершенствования правового регулирования страховых отношений. Автором исследуется гражданско-правовое содержание понятия страхование в сфере космической деятельности; формы страхования рисков космической деятельности; круг участников страхового обязательства и их статус; значительное внимание уделено возникновению гражданских правоотношений при обязательном страховании; выявлению особенностей договорных отношений страхования в сфере космической деятельности; научной классификации договоров страхования, а также гражданско-правовым аспектам перестрахования космических рисков с учетом опыта зарубежных стран. Предложен ряд научных выводов и обоснована необходимость изменений и дополнений к действующему законодательству Украины о страховой деятельности.
   В частности, автором рассмотрены теоретические вопросы правового содержания понятия страхования в сфере космической деятельности, установлены отрасли и объекты соответствующего страхования. Диссертант обосновывет место правовых норм о страховании космической деятельности в системе права Украины как комплексного правового института, состоящего из норм различных отраслей права (гражданского, хозяйственного, космического, административного, финансового, трудового). Центральное место в регулировании страховых отношении между страховщиком и страхователем занимают нормы гражданского права, которые регулируют договорные отношения при проведении страхования в сфере космической деятельности.
   Обосновывается, что правоотношения из договора обязательного страхования при осуществлении космической деятельности подлежат регулированию нормами гражданского права, поскольку страховые договорно-правовые отношения, возникающие из обязательного страхования, по юридическому содержанию ничем не отличаются от страховых отношений по договору добровольного страхования. Как первые, так и вторые, возникают в связи с необходимостью обеспечения страховой защиты имущественных интересов страхователей.
   Предложен ряд изменений и дополнений к действующим нормативно-правовым актам с целью их усовершенствования, учитывая потребности правоприменения и опыт зарубежных стран. Предлагается внедрение обязательного личного страхования жизни экипажа космического аппарата (космонавтов) и обязательного личного страхования от несчастных случаев персонала объектов космической инфраструктуры. Необходимость этих видов обязательного личного страхования в сфере космической деятельности обусловлена прежде всего чрезвычайно большим риском для личных благ человека - жизни и здоровье, а также возникновение убытков, которые не могут быть самостоятельно возмещены субъектом этой деятельности.
   Отмечается, что особенности договора страхования при осуществлении космической деятельности определяются, в частности страхователем как стороной договора; космическими рисками, сложностью их оценки страховщиком; космической техникой как предметом страхования; большой стоимостью реализации космических проектов; множественностью лиц на стороне страхователя; необходимостью применения правового института перестрахования и др.
   Проанализированы особенности договорно-правового обеспечения операций по перестрахованию в сфере космической деятельности. С целью совершенствования правового регулирования соответствующих отношений предлагается систематизация под егидой Лиги страховых организаций Украины Свода обычаев делового оборота в сфере перестрахования и правил толкования терминов в перестраховании, которые наиболее часто встречаются при оказании услуг по перестрахованию.
   Ключевые слова: гражданско-правовое регулирование страхования в сфере космической деятельности; страхование; страховой риск; космическая деятельность; страхование в сфере космической деятельности; договор страхования; страховщик; страхователь; отрасль страхования; объект страхования; перестрахование.

Semenyaka V.V. The civil-law regulation of insurance in the sphere of airspace activity. – Manuscript.

Thesis for a scientific degree of the Candidate of jurisprudence on the speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Famile Law; International Privat Law, Institute of State and Law named afterr V.M. Koretsky, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 2004.

   The thesis is an independent scientific work, devoted to the development of the actual civil-law problems of the airspace activity insurance revealing of the gaps in the Ukrainian jurisprudence and legislation; improvement of legal regulation of insurance relations.
   The author studies the civil-law content of the airspace activity insurance, forms of insurance of the airspace activity risks, circle of members of insurance obligation and their status.
   The questions of civil legal relations in the case of obligatory insurance, distinguishing features of contract relations of insurance in the sphere of airspace activity, scientific classification of insurance contracts have received primary attention. Considerable study has also been given to civil-law aspects of airspace risks reinsurance with respect to the experience of foreign countries. Interesting scientific conclusions have been drawn; annexes and amendments of the legislation in force have been substantiated as well.
   Key words: civil-law regulation of insurance in the sphere of airspace activity, insurance, insurance risk, airspace activity, airspace activity insurance, contract of insurance, insurer, insured, branch of insurance, object of insurance, reinsurance.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цивільно-правове регулювання страхування в сфері космічної діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net