Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Методика розслідування вбивств, прихованих інсценуванням
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методика розслідування вбивств, прихованих інсценуванням

Анотації 

Семеногов В.В. Методика розслідування вбивств, прихованих інсценуванням. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню методики розслідування вбивств, прихованих інсценуванням. Особлива увага приділяється криміналістичній характеристиці цього виду злочинів, аналізуються такі основні елементи, як спосіб вчинення і приховування скоєного злочину, слідова картина, особа злочинця. Останнє зумовлено тим, що вбивства, приховані інсценуванням, відрізняються від інших видів убивств нетрадиційним механізмом їх учинення, в основі чого лежать вирішення розумових завдань, що визначають вид інсценування.
   У дисертації особливу увагу приділено встановленню способу злочину, зумовленого обранням виду інсценування. У цьому зв'язку класифіковані способи інсценування вбивств, у тому числі нетрадиційні.
   У дослідженні представлена специфіка провадження початкових слідчих дій, тактика яких сприяє виявленню негативних обставин, що є підставою для вирішення завдань по виявленню інсценування й побудові слідчих версій.
   Стосовно досліджуваної проблеми в дисертації розглядаються особливості планування й організації розслідування зазначеної категорії злочинів.
   Ключові слова: методика розслідування убивств, інсценування вбивства, викриття інсценування.

Семеногов В.В. Методика расследований убийств, скрытых инсценировками. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная юридическая академия Украины імені Ярослава Мудрого. – Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию методики расследования убийств, скрытых инсценировками. Особое внимание уделяется криминалистической характеристике этого вида преступлений, в которой подвергнуты анализу такие основные элементы, как способ совершения и сокрытия данного вида преступления, следовая картина, личность преступника. Последнее, обусловлено тем, что убийства, скрытые инсценировками, отличаются от других видов убийств нетрадиционным механизмом совершения преступления, в основе которого лежит решение сложных мыслительных задач, определяющих вид инсценирования.
   В диссертации уделено внимание установлению способа преступления, определяемого избранием вида инсценировки. В этой связи классифицированы способы инсценирования убийств, в том числе нетрадиционные, обнаруженные в ходе анализа современной следственной практики.
   В исследовании представлена специфика производства первоначальных следственных действий, тактика которых способствует обнаружению негативных обстоятельств, являющихся основанием для решения задач, связанных с выявлением инсценировки и построением следственных версий.
   Важное значение при осмотре места происшествия принадлежит исследованию следовой картины, как комплекса следов, типичных для убийств, скрытых инсценировками. Анализ последней позволяет выделить нарушения логики развития преступного события и причинных связей, способствуя тем самым обнаружению данных, указывающих на инсценировку.
   К числу следственных действий, наиболее широко используемых для обнаружения инсценировок убийства, относится назначение и производство судебных экспертиз. При расследовании этих преступлений находят свое применение почти все существующие виды экспертиз, в частности – судебно-медицинская, судебно-химическая, криминалистическая.
   Наряду с традиционными экспертизами, при расследовании убийств, скрытых инсценировками, могут быть назначены и другие виды экспертиз. Среди них: судебно-психологическая экспертиза (при проверке версии о состоянии лица, предшествовавшему самоубийству); судебно-почерковедческая и автороведческая экспертиза (идентификация личности по почерку и установление возможного авторства писем, записок); судебно-баллистическая экспертиза (пригодность оружия к стрельбе, возможность случайного выстрела при падении, ударе, расстояние с которого произведен выстрел и др.); судебно-химическая экспертиза (частицы металла, почвы и др.); пожарно-техническая экспертиза; экспертиза узлов и петель при инсценировании самоповешения.
   Нередко для разоблачения инсценировки при расследовании убийств необходимо проведение комплексных экспертиз, в процессе которых эксперты решают вопросы на основе кооперации знаний.
   Применительно к исследуемой проблеме в диссертации рассмотрены особенности планирования и организации расследования указанной категории преступлений, в частности проблемы выдвижения следственных версий при ограниченном объеме доказательственной информации и ее противоречивости. Отдельно рассматривается взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов в процессе расследования этих преступлений, а также организация проведения таких последующих следственных действий, как следственный эксперимент и проверка показаний на месте, являющихся эффективным способом проверки версий об инсценировании убийства.
   Ключевые слова: методика расследования убийств, инсценировка убийства, разоблачение инсценировки.

Semenogov V.V. Methods of investigation of murders, concealed by staging. - Manuscript.

Dissertation for Candidate of Legal Sciences scientific degree, speciality 12.00.09 - criminal procedure and criminalistics, forensic expertise. - Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2004.

   The dissertation deals with study of methods of investigation of murders, concealed by staging. Special attention is paid to criminalistic characteristic of these crimes; means of committing and concealment are analyzed. Murders, concealed by staging, differ from other types of murders due to non-conventional crime committing mechanism, which is based on solution of cogitative tasks, which define the type of staging.
   The author pays attention to determination of method of crime, defined by stage choosing. He classifies the means of staging of crimes, including non-conventional ones.
   The research deals with specifics of preliminary investigational actions, tactics of which contributes to detection of negative circumstances, which form the basis for solution of tasks, connected with staging detection and making investigational versions.
   In connection with the researched problem, the dissertation deals with peculiarities of planning and organization of investigation of these crimes.
   Key words: methods of investigation of murders, murder staging, exposure of staging.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методика розслідування вбивств, прихованих інсценуванням

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net