Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Духовно-моральне виховання курсантів ВНЗ системи МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Духовно-моральне виховання курсантів ВНЗ системи МВС України

Анотації 

Серебряк В.В. Духовно-моральне виховання курсантів ВНЗ системи МВС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2004.

   Дисертація присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню та практичній реалізації моделі професіограмної технології духовно-морального виховання сучасного працівника міліції як гармонійної ефективно діючої педагогічної системи (на матеріалі дисципліни СіФП з методикою виховання).
   Висвітлено теоретичні основи, зміст і послідовність етапів проектування моделі професіограмної технології на підґрунті поєднання “духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ” у навчально-виховному процесі. Розроблено на основі цілісного системного підходу модель духовно-професійного компетентного фахівця як еталону ціледосягнення фахового виховання. Визначено інноваційну значущість ієрархічної структури викладання. Охарактеризовані підструктурні компоненти, які охоплюють і розкривають фундаментальні положення теорії та методики педагогічного виховання. Запропоновано теорію “штучного керованого середовища” та сконструйовано авторський тренажерний комплекс “Удар” нової генерації, який створює ефект адаптації курсантів до екстремальних ситуацій. Запропоновано контрольно-психофізичний комплекс №1 як універсальний рівень оцінювання ефективності професіограмної технології духовно-професійної підготовки курсантів.
   Експериментально доведено, що навчально-виховний процес може виступати джерелом духовного потенціалу курсантів за умови ієрархічної структури викладання, де домінуючим компонентом буде “духовно-моральне виховання”, яке забезпечує високий рівень мотивації, пізнавальної активності й самостійності курсантів, що сприяє духовному розвитку особистості. Все це дає переоцінку таким важливим поняттям, як патріотизм, історико-національні традиції, віросповідання, культура, етика в руслі професійної досконалості.
   Ключові слова: духовно-моральне виховання, духовно-моральне середовище, екстремально-психофізичне середовище, духовно-професійна компетентність, педагогічні інновації, ієрархічна структура особистості, модель професіограмної технології, модель-еталон ціледосягнення, штучне кероване середовище, тренажерні комплекси нової генерації.

Серебряк В.В. Духовно-моральное воспитание курсантов ВУЗов системы МВД Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. – Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск, 2004.

   Диссертация посвящена теоретико-методологическому обоснованию и практической реализации модели профессиограммной технологии духовно-нравственного воспитания современного работника милиции как гармонической эффективно действующей педагогической системы (на материале дисциплины СиФП). Освещены теоретические основы, содержание и последовательность этапов проектирования модели профессиограммной технологии на основе объединения “духовно-нравственной и экстремально-психофизической среды” в учебно-воспитательном процессе. Разработана на основе целостного подхода модель духовно-профессионального компетентного специалиста как эталон достижения цели профессионального воспитания. Определена инновационная значимость иерархической структуры преподавания. Охарактеризованы структурные компоненты, которые охватывают и раскрывают фундаментальные положения теории и методики педагогического воспитания. Предложена теория “искусственной управляемой среды” и сконструирован авторский тренажерный комплекс “Удар” новой генерации, которые создают эффект адаптации курсантов к экстремальным ситуациям. Предложен контрольно-психофизический комплекс №1 как универсальный способ оценивания эффективности профессиограммной технологии духовно-профессиональной подготовки курсантов.
   Экспериментально доказано, что учебно-воспитательный процесс может выступать источником духовного потенциала курсантов при условии иерархической структуры преподавания, где доминирующим компонентом будет “духовно-нравственное воспитание”, которое обеспечивает высокий уровень мотивации, познавательной активности и самостоятельности курсантов, и который оказывает содействие духовному развитию личности. Все это дает переоценку таким важным понятиям, как патриотизм, историко-национальные традиции, вероисповедание, культура, этика в русле профессионального совершенствования.
   Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственная среда, экстремально-психофизическая среда, духовно-профессиональная компетентность, педагогические инновации, гармонично-системный подход, иерархическая структура личности, модель профессиограммной технологии, модель-эталон достижения цели, искусственная управляемая среда, тренажерные комплексы новой генерации.

Serebryak V.V. The spiritual-moral training of cadets in educational establishments of MIA of Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for a candidate degree in pedagogy in speciality 13.00.07 – the theory and methods of education. – East-Ukrainian National University named after V. Dahl, Luhansk, 2004.

   The dissertation is devoted to theoretical-methodical foundation and practical model's realization of professional technology of spiritual-moral training of the modern militiamen as dynamic, effective working pedagogical system. The model of professional technology is based and exploited as a unification of “spiritual-moral and extremely psycho-physical environments” and the author's training complex ”The kick” which gives the cadets the effect of adaptation in extremal situation. It's recommended the control-psychophysical complex №1 as the universal level of evaluation of effective cadet's spiritual-moral training.
   Key words: the spiritual-moral training, the spiritual-moral environment, the extremely psycho-physical environments, the pedagogical innovations, the system-harmonious approach, the hierarchical structure of a person, the model of professional technology, the model-standard of firmness of the purpose, the spiritual-moral competence, the artificial ruled environment, the training complex of new generation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Духовно-моральне виховання курсантів ВНЗ системи МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net