Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Медицина. Медичні науки arrow Механогенез клиноподібності та торсії при структуральному сколіозі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Механогенез клиноподібності та торсії при структуральному сколіозі

Анотації 

Хатум Халед Карім. МЕХАНОГЕНЕЗ КЛИНОПОДІБНОСТІ ТА ТОРСІЇ ПРИ СТРУКТУРАЛЬНОМУ СКОЛІОЗІ.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21. – травматологія та ортопедія.

Український науково-дослідний інститут травматології та ортопедії МОЗ України, Київ, 1999.

   В основу роботи покладено аналіз результатів дослідження клиноподібності та торсії в формуванні структурального диспластичного сколіозу І – І V ступенів у 97 хворих на вершині основної і компенсаторної кривизн. Для вивчення формування деформації в горизонтальній площині нами розроблена методика виміру торсії по магнітно-резонансних томограмах. Методика заключається у вимірі кута торсії, утвореного двома лініями, проведеними: одна – через верхівку та основу остистого відростка, друга – через основу остистого відростка і середину кола тіла хребця. Для визначення величини клиноподібності хребців виміряли кут, що утворився між замикаючими пластинками тіл хребців. Дослідження клиноподібності та торсії здійснювали на рівні вершинного, нижнього та верхнього проміжних хребців основної та компенсаторної кривизн при грудному, грудо-поперековому, поперековому і комбінованому типах сколіозу в підгрупах І – І V ступенів диспластичного сколіозу (вивчено 423 хребця). При всіх типах сколіозу на основній кривизні відмічено відставання торсії хребців на 4 – 50 від клиноподібності. Така ж тенденція виявлена і на компенсаторній кривизні з тією тільки різницею, що остання розвивається повільніше і при І – ІІ ступенях не виражена. У той же час при комбінованому сколіозі формування грудної та поперекової кривизн йде рівномірно на обох кривизнах. Такий же розвиток клиноподібності та торсії на вершинному, нижньому і верхньому проміжних хребцях відмічений на двох первинних дугах викривлення при комбінованому сколіозі.
   Ключові слова: структуральний диспластичний сколіоз, клиноподібність, торсія.

Хатум Халед Карим. МЕХАНОГЕНЕЗ КЛИНОВИДНОСТИ И ТОРСИИ ПРИ СТРУКТУРАЛЬНОМ СКОЛИОЗЕ. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.21. - травматология и ортопедия.  Украинский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии МОЗ Украины, Киев, 1999.

   В основу работы положен анализ результатов исследования клиновидности и торсии в формировании структурального сколиоза у 97 больных диспластическим сколиозом І - ІV степени на вершине основной и компенсаторной кривизны. Для изучения формирования деформации в горизонтальной плоскости нами, совместно с В.Я.Фищенко, разработана методика измерения торсии по магнитно-резонансных томограммам (подана заявка на изобретение и получена приоритетная справка). Методика заключается в измерении угла торсии, образованного двумя линиями, одна из них проведена через верхушку и основание остистого отростка, вторая - через основание остистого отростка и средину окружности тела позвонка. Для определения величины клиновидности позвонков измеряли угол, образованный между замыкательными пластинками тела позвонка. Исследование клиновидности и торсии проводили на уровне вершинного, нижнего и верхнего промежуточных позвонков основной и компенсаторной кривизны при грудном, грудо-поясничном, поясничном и комбинированном типах сколиоза в подгруппах І – ІІ - ІІІ - ІV степени диспластического сколиоза (в общей сложности изучено 423 позвонка). При всех типах искривления отмечено постепенное нарастание деформации позвоночника – клиновидности и торсии вершинных, нижних, верхних промежуточных позвонков основной и компенсаторной кривизны параллельно нарастанию общего угла искривления. Сопоставление их при грудном типе искривления у 44 больных показало на основной кривизне отставание торсии от клиновидности на 4 - 50. Компенсаторная кривизна у больных отмечена с той только разностью, что последняя развивалась медленнее, и при І – ІІ степени не была выражена, а при ІІІ – ІV - была значительно меньше основной, однако отставание торсии от клиновидности было прежним, что свидетельствовало о первичности основной дуги искривления и вторичности деформации на компенсаторной кривизне. Сопоставление основных компонентов деформации во фронтальной и горизонтальной плоскостях (бокового искривления и скручивания позвоночника) у 22 больных комбинированным сколиозом на грудной и поясничной кривизне показало одинаковое отставание торсии от клиновидности на 4 – 50 при всех степенях искривления, что свительствовало о первичном искривлении на двух уровнях и отличалось от формирования грудной и поясничной кривизны при истинном грудном сколиозе. Сопоставление клиновидности и торсии у 20 больных первичным грудо-поясничным сколиозом компенсаторная кривизна выражена не была, пологие полудуги создавали наклон поясничного отдела позвоночника и смежные позвонки с вершинным оценивались как промежуточные. Верхняя полудуга также не создавала компенсаторной. Вершиннный позвонок располагался на уровне Тh11-12 . Исследование клиновидности и торсии вершинных позвонков при грудо-поясничном сколиозе показало отставание последней на 4 - 50. У 11 больных первичным поясничным сколиозом компенсаторная кривизна в грудном отделе позвоночника также не была выражена, вершина располагалась на уровне L1, нижняя полудуга создавала наклон поясничного отдела позвоночника, а верхняя - плавно переходила в грудной отдел. Исследование торсии показало ее отставание на 4 – 50 от клиновидности. Суммируя данные проведенных исследований, которые показали, что при всех типах искривления наблюдаются однотипные изменения двух компонентов структурального сколиоза – отставание величины торсии на 4 – 50 от клиновидности вершинных позвонков, что свидетельствует о вторичности скручивания позвонка при сколиотической деформации.
   Изучение развития основных компонентов структурального сколиоза клиновидности и торсии на вершине искривления раскрывает механизмы патогенеза сколиотической болезни и может быть использовано в изучении развития деформации другой этиологии (врожденной, нейрогенной, при системных заболеваниях). Изучение торсии и клиновидности в динамике можно использовать для прогнозирования патологического процесса в различных этиологических группах больных, что имеет большое значение в практической деятельности детских ортопедов и вертебрологов.
   Ключевые слова: структуральный диспластический сколиоз, клиновидность, торсия.

   Hatoum, Khaled Karim. Mechanogenesis of Clinoidness and Torsion in Structural Scoliosis. - Manuscript.

Thesis for Candidate of Medical Scienses degree, specialization 14.01.21 "traumatology and orthopedics". Ukrainian Research Institute of Traumatology and Orthopedics, Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev, 1999

   The work is based on the analysis of the clinoidness and torsion study results in 97 patients with I-IV stages structural displastic scoliosis on the top of basic and compensatory curvature. To study deformation development in the horizontal plane we have worked out technique for torsion evaluation using magnetic resonance tomography. The technique consisted in the measurement of torsion angle between two lines when the first was drawn across the apex and base of the spinous process and the second - across the base of the spinous process and the middle of vertebral body countour. To determine a degree of vertebrae clinoidness we measured an angle between top and lower plates of vertebral bodies. Examination of clinoidness and torsion were performed at level of upper, lower and top intermediate vertebrae of basic and compensatory curvature in thoracic, thoracolumbar, lumbar and combined scoliosis in subgroups of I-IV stages of dysplastic scoliosis (423 vertebrae were examined). In all types of scoliosis in case of basic curvature we found vertebrae torsion delay of 4-5 from clinoidness. The same tend was revealed in case of compensatory curvature with the only difference that the latter developed slower and at I-II stages was not expressed. In the same time in combined scoliosis the development of thoracic and lumbar curvature proceeded evenly on both curvatures. The same development of curvature and torsion on top, lower and upper intermediate vertebrae is noted on the two primary arches of curvature in combined scoliosis.
   Key words: strustural displastic scoliosis, cliniodness, torsion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Механогенез клиноподібності та торсії при структуральному сколіозі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net