Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно – правовий аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно – правовий аспект)

Анотації 

Сидоров Я.О. Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно – правовий аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено дослідженню специфіки формування та реалізації в Україні економіко – правового інституту комерційної концесії (франчайзингу). Особлива увага в дисертації акцентується на розгляді найбільш актуальних та проблемних аспектів організації та здійснення підприємницької діяльності на умовах комерційної концесії (франчайзингу). Досліджено етимологію та генезу франчайзингу, наведені економіко – правові підстави його виникнення. В роботі систематизовано й узагальнено зарубіжний досвід організації та здійснення діяльності на основі системи франчайзингу та визначено основні пріоритети його запозичення. Здійснено класифікацію франчайзингу, визначено його види (форми), моделі. Досліджуються особливості нормативного закріплення та регулювання франчайзингу в зарубіжних країнах й в Україні.
   У дисертаційній роботі доводиться, що франчайзинг, на сучасному етапі розвитку економічної системи України, є найбільш пріоритетною формою пільгового підприємництва, здатною залучити в економіку країни значні іноземні інвестиції, визначені основні напрямки і перспективи подальшого розвитку системи франчайзингу в Україні. Сформульовано пропозиції і рекомендації щодо удосконалення вітчизняного законодавства в сфері регулювання підприємницької діяльності, заснованої на системі франчайзингу.
   Ключові слова: комерційна концесія, ноу-хау, користувач, правоволоділець, торговельна марка, фірмове найменування, франчайзинг, франчайзер, франчайзі, франшиза.

Сидоров Я.А. Становление института коммерческой концессии в Украине (гражданско – правовой аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию специфики формирования и реализации в Украине экономико-правового института коммерческой концессии (франчайзинга). Особое внимание в диссертации акцентируется на рассмотрении наиболее актуальных и проблемных аспектов организации и осуществления предпринимательской деятельности на условиях коммерческой концессии (франчайзинга). Исследованы этимология и генезис франчайзинга, указаны экономико-правовые предпосылки его возникновения. В работе систематизирован и обобщен зарубежный опыт организации и осуществления предпринимательской деятельности на основе системы франчайзинга, с определением основных приоритетов его заимствования. Проводится разграничение франчайзинга как экономико-правового института и договора коммерческой концессии как правового основания возникновения прав и обязанностей у субъектов хозяйствования при осуществлении предпринимательской деятельности на основе использования системы франчайзинга. Осуществляется классификация франчайзинга, выделяются его виды (формы), модели. Исследуются особенности нормативного закрепления и регулирования франчайзинга в зарубежных странах и в Украине, анализируются международно-правовые акты, регулирующие отношения в данной сфере. Раскрывается специфика юридической природы договора коммерческой концессии, анализируются его элементы. Тщательно рассматриваются актуальные вопросы определения предмета договора франчайзинга. В диссертации особое внимание уделяется соотношению коммерческой концессии (франчайзинга) с иными договорными конструкциями и правовыми институтами, делается вывод о самостоятельности и комплексности исследуемого договора. Выявлены и конкретизированы критерии разграничения договора франчайзинга и договора коммерческой концессии, при этом установлено, что содержание главы 76 ГК Украины совпадает с содержанием понятия “франчайзинг” как концепции комплексного использования его формы. Таким образом, имеет место несоответствие между названием главы 76 ГК Украины и содержанием ее норм, поскольку понятие “коммерческая концессия” уже, чем понятие “франчайзинг”. Указывается, что в настоящее время в специальной литературе в отношении договора коммерческой концессии используются термины “концессионный договор”, “предоставление права по концессии”, что приводит к терминологической путанице и вызывает ассоциации с концессиями.
   В диссертационной работе доказывается, что франчайзинг, на настоящем этапе развития экономической системы Украины, является наиболее приоритетной формой льготного предпринимательства, способной привлечь в экономику страны значительные иностранные инвестиции, определены основные направления и перспективы дальнейшего развития системы франчайзинга в Украине. Сформулированы предложения и рекомендации относительно усовершенствования отечественного законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности, основанной на системе франчайзинга.
   Ключевые слова: коммерческая концессия, ноу-хау, пользователь, правообладатель, торговая марка, фирменное наименование, франчайзинг, франчайзер, франчайзи, франшиза.

Sidorov Y.O. Coming into being the institute of commercial concession in Ukraine (civil – legal aspect). – Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of the Candidate of Legal Science, speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law.– National University of Interior, Kharkiv, 2004.

   The dissertation is dedicated to the research of specific character of formation and realization the economic – low institute of commercial concession (franchising) in Ukraine. Special attention in dissertation is accented to the consideration of the most actual and problematic aspects of organization and realization of business activity on conditions of commercial concession (franchising).
   Etymology and genesis of franchising are researched, economic – low base of its origin is fixed here. In this work the foreign experience of organization and realization of business activity on the base of the system of franchising are systematized and generalized; the main priorities of its borrowing are defined.
   In the dissertation is proved, that franchising on the modern stage of the development of economic system of Ukraine is the most priority form of privileged business undertakings, which can attract considerable foreign investments to the economy of the country. The main directions and perspectives of further development of the system of franchising in Ukraine are fixed in dissertation.
   Propositions and recommendations as to improvement of the native legislation in the sphere of regulation business undertakings, which is based on the system of franchising are formulated.
   Key words: commercial concession, user, right-owner, trade grade, proprietary name, franchising, franchiser, franchise, franshisa.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно – правовий аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net