Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах Північної Америки і Європи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах Північної Америки і Європи

Анотації 

Таланова Ж.В. Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах Північної Америки і Європи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004.

   У дисертації розглядаються теоретико-методологічні й практично-організаційні аспекти стандартизації підготовки фахівців з державного управління в північноамериканських і західноєвропейських країнах та в Україні. Проаналізовані умови актуалізації проблеми стандартів і дійсний стан її розв’язання щодо освіти взагалі, зокрема вищої школи, особливо в галузі державного управління в міжнародному, регіональному та національному вимірах. На підставі опрацювання багатого фактичного матеріалу виявлені принципи, закономірності, тенденції формування і розвитку стандартів підготовки державно-управлінських кадрів у країнах Північної Америки та Західної Європи. На цій основі науково обґрунтовані принципи, напрями і заходи стратегії вдосконалення вітчизняної системи стандартів у галузі освіти “Державне управління” в умовах глобалізації, євроінтеграції та національної самоідентифікації.
   Ключові слова: стандартизація, фахова підготовка, державне управління, північноамериканські й західноєвропейські країни, принципи, закономірності, тенденції, глобалізація, євроінтеграція, стратегія, Україна.

Таланова Ж.В. Стандартизация профессиональной подготовки по государственному управлению в странах Северной Америки и Европы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.03 – государственная служба. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2004.

   В диссертации рассматриваются теоретико-методологические и практико-организационные аспекты стандартизации подготовки специалистов по государственному управлению в североамериканских, западноевропейских странах и в Украине. Проанализированы условия актуализации проблемы стандартов и реальное состояние их решения в образовании вообще, высшей школе особенно, отрасли государственного управления в частности в международном, региональном и национальном измерениях.
   Доказано существование целостного комплекса стандартов профессионального обучения в отрасли государственного управления в североамериканском и западноевропейском регионах мира. Обосновано, что принципы, закономерности, тенденции стандартизации профессиональной подготовки по государственному управлению формируются под воздействием глобальных процессов выделения и интернационализации вида деятельности “Государственное управление” и одноименной отрасли образования. Показано интенсивное влияние подходов к стандартизации подготовки специалистов в отрасли государственного управления в североамериканском регионе на западноевропейский регион.
   В работе получили дальнейшее развитие определение и обоснование содержания закономерностей и тенденций стандартизации профессионального образования в отрасли государственного управления в североамериканских и западноевропейских странах, а также содержательное наполнение понятия стандарта специального образования по государственному управлению в Украине. Уточнены типично общие и специфически особенные содержательно-предметные и процессуально-процедурные компоненты стандартов профессионального обучения в отрасли государственного управления в странах Северной Америки и Европы, система принципов стандартизации специальной подготовки по государственному управлению, а также основные направления совершенствования стандартов обучения в отрасли государственного управления в Украине.
   Ведущую роль в формировании, внедрении и поддержании стандартов подготовки специалистов по государственному управлению в Северной Америке играют негосударственные профессиональные организации США (Национальная ассоциация школ государственных дел и управления) и Канады (Канадская ассоциация программ по государственному управлению). Стандартными в этих странах являются общая организация системы высшего образования в отрасли государственного управления, содержание и процессы обучения государственно-управленческих кадров, а также критерии и процедуры оценки, мониторинга и аккредитации такой подготовки.
   Североамериканские стандарты специального образования по государственному управлению распространяются на европейское пространство. Стандарты и критерии Европейской ассоциации по аккредитации по государственному управлению во многом повторяют требования и индикаторы Национальной ассоциации школ государственных дел и управления США. В русле Болонского процесса по созданию единого европейского пространства высшей школы возникла тенденция формирования общеевропейской стандартизированной модели подготовки специалистов по государственному управлению несмотря на существенные различия национальных образовательных систем в Европе.
   Выявление основных принципов, закономерностей и тенденций стандартизации высшего образования по государственному управлению в развитых странах мира дает возможность путем сравнительного анализа научно обосновать стратегию совершенствования национальных стандартов подготовки государственно-управленческих кадров в Украине.
   Ключевые слова: стандартизация, профессиональная подготовка, государственное управление, североамериканские и западноевропейские страны, принципы, закономерности, тенденции, глобализация, евроинтеграция, стратегия, Украина.

Talanova Z.V. Standardization of Professional Education in Public Administration in the Countries of North America and Europe. – Manuscript.

The Thesis for a Candidate Degree in Public Administration; speciality 25.00.03 – Public Service. – National Academy of Public Administration, the President of Ukraine. – Kyiv, 2004.

   The research examines the theoretical, methodological, practical, and organizational aspects of the standardization of public administration professional education in North America and Western European countries as well as in Ukraine.
   The issues of standards and their realization in terms of education, higher education, and public administration, in particular, in international, regional and national dimensions are analyzed. Significant data have been processed and the principles, regularities, tendencies of standards formation and development concerning public administration personnel education in North America and Western Europe have been defined. Consequently, the principles, directions, and methods of the national standards system strategic development in the sphere of education in public administration have been scientifically grounded under globalization, European integration and national self-identification.
   Key words: standardization, professional education, public administration, North American and Western European countries, principles, regularities, tendencies, globalization, European integration, strategy, Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах Північної Америки і Європи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net