Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Медицина. Медичні науки arrow Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів

Анотації 

Загайко А.Л. Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 — біохімія. — Харківський національний університет, Харків, 1999.

   Дисертацію присвячено вивченню вмісту та складу, а також оксидативного статусу ліпопротеїнів сироватки крові та цитозолю печінки щурів після введення хлориду кобальту або тетрамізолу. Вперше показано, що введення тваринам сублетальних доз есенційного мікроелементу — кобальту — викликає істотне і довгострокове підвищення в сироватці крові практично всіх ліпопротеїдних фракцій водночас зі зниженням в печінці фракцій, що там секретуються. Знайдено, що за цих умов відбувається активне окислення ліпопротеїнів, що проявляється в істотному підвищенні в їх складі вмісту первинних і вторинних продуктів ПОЛ, та зниження вмісту антиоксидантів; причому a -ліпопротеїни найдовше з усіх фракцій залишаються в окисленому стані. Встановлено, що введення інгібіторів синтезу білку істотно згладжує гіперліпопротеїнемію при оксидативному стресі. Показано, що іони кобальту здатні безпосередньо впливати на ліпопротеїни, спричиняючи їх деструкцію. Встановлено, що атерогенний характер оксидативного стресу проявляється як в оксидативних модифікаціях ліпопротеїнів, так і в перерозподілі їх фракцій на користь атерогенних. Показано, що реакції відповіді на оксидативний стрес з боку транспорту ліпідів є в значній мірі неспецифічними, та не залежать від стресуючого агенту.
   Ключові слова: ліпопротеїни, оксидативний стрес, оксидативні модифікації ліпопротеїнів, тетрамізол, кобальт, актиноміцин D, циклогексимид.

Загайко А.Л. Система транспорта липидов при оксидативном стрессе у крыс.— Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.04 — биохимия. — Харьковский национальный университет, Харьков, 1999.

   Диссертация посвящена изучению содержания и состава, а также оксидантного статуса липопротеинов сыворотки крови и цитозоля печени крыс после введения хлорида кобальта или тетрамизола. Впервые показано, что введение животным высоких доз эссенциального микроэлемента — кобальта — вызывает существенное и долгосрочное повышение в сыворотке крови содержания практически всех липопротеидных фракций одновременно со снижением в печени уровня синтезирующихся там фракций. Обнаружено, что в этих условиях происходит активное окисление липопротеинов, проявляющееся в существенном повышении в их составе содержания первичных и вторичных продуктов ПОЛ, и снижении уровня антиоксидантов; причем a -липопротеины дольше всех фракций остаются в окисленном состоянии. Установлено, что введение ингибиторов белкового синтеза сглаживает гипрелипопротеинемию при оксидативном стрессе. Показано, что ионы кобальта способны непосредственно влиять на липопротеины, вызывая их деструкцию. Установлено, что атерогенный характер оксидативного стресса проявляется как в оксидативных модификациях липопротеинов, так и в перераспределении их фракций в пользу атерогенных. Показано, что ответные реакции при оксидативном стрессе в значительной степени неспецифичны, и не зависят от стрессирующего агента.
   Ключевые слова: лиопротеины, оксидативный стресс, оксидативные модификации липопротеинов, тетрамизол, кобальт, актиномицин D, циклогексимид.

Zagayko A. L. Lipid transport system under oxidative stress in rats. — Manuskript.

Thesis for a scientific degree of candidate of biological sciences by speciality 03.00.04 — biochemistry. — Kharkiv National University, Kharkiv, 1999.

   The thesis is devoted to the investigation of the lipid transport system under oxidative stress development, caused by cobalt chloride or tetamisol single intraperitoneal injection. The entering of the various xenobiotics such as heavy metals ions to the human and animal organism leads to different functional and metabolic disorders, including the disorders of lipid transport and metabolism. This process is accompanied by damage of the main classes of biological macromolecules and its complexes including biological membranes also by decrease of the reduced glutathione and macroergs contents. In reply to oxidative stress a number of protective reactions directed on braking free-radical oxidation also to maintenance of functional activity of cell are formed. The various stress effectors capable to loweing a level of compounds generating the active form of oxygen and to activation antyoxidant systems induction is shown. However, the role of lipids in protective reactions under oxidative stress is not investigated enough now. Oxidative modifications of low density lipoproteins is a known aspect of atherogenesis. So the lipoprotein spectrum and composition, their oxidative status in blood serum and liver cytosol in Wistar male rats (weight 180-220 g) in various terms after single injection of cobalt chloride or tetramisol have been investigated in present work.
   The dissertation consists on the introduction, the review of the literature on the closen theme, the description of the main methods of the investigation, two parts of the experimental results with their discussion, conclusions and literature cited. The litrature review is devoted to the regulation of the lipid transport under extremal actions.
   In blood serum 5 lipoprotein fractions were investigated (a 1-LP, a 2-LP, b -LP, pre-b -LP and chilomicrones), and in liver cytosole — 4 fractions (a -LP, b -LP, pre-b -LP and fraction of start zone). In the experiments it has been shown that one-time intraperitonial administration of cobalt chloride or tetramisol in doses near to LD50 leads to tocopherol content in lipoprotein decreasing and lipoprotein oxidative modifications. There were no lipoperoxides in b - and pre-b -lipoproteins after long-time (24 hr) exposure howewer a -LP remain oxidatively modified. Аctivation of free-radical oxidation is accompanied by changes in lipoprotein content and composition. The role of a -LP peroxide modifications, rising their phospholipids content and cholesterol level in antioxidant and antiatherogenic defence is discussed. Decreasing in liver cytosole by 30 min pre-b -lipoproteins content, obviously, suggests to emission available pool of ready lipoproteins to blood. Changes in the prae-b -lipoproteins structure in liver and blood probably reflects the increasing of the tissues requirement in lipids, connected with activation of lipid peroxidation. Decrease of the total lipids, phospholipids and cholesterol ethers contents in liver cytosole start zone, probably, favours to amplification of lipid inclusion into lipoproteins. Changes of structure liver a -lipoproteins confirms an intensive lipid exchange between lipoproteins of blood and periferal tissues cells. Decreasing of the phospholipid content also in pre-b -lipoproteins in blood serum, probably, is connected to their active utilization by tissues for homeostatic correction of lipid constitution of membranes. It confirms also by the phospholipid content in liver pre-b -lipoproteins continues to increase, i.e. weakening of their inclusion to synthesized anew particles does not occur. Normalisation of total lipids content in liver pre-b -lipoproteins to 24 hr on a background of essential increasing of the fraction total content could testify about transition of biosynthetic systems of liver on new higher basal level. In liver cytosole the total lipid and lipoprotein content to 96 hr is reduced in comparison with the control that probably is connected with still intensive lipoprotein emission to blood.
   So the data obtained also show that the oxidative stress caused by one-time cobalt chloride or tetramisol injection leads to essential activation of lipid transport. The increase of the contents mostly all of lipoprotein fractions in blood serum and liver cytosole, and atherogenic changes (increasing cholesterol level and oxidative modifications) in lipoprotein structure were found. Total lipid content in lipoproteins was found to decrease, and hyperlipidemia is arrived at increasing in level lipid-poor lipoproteins. It has been shown that lipoprotein fractions are redistributed with increasing level of atherogenic ones.
   Co-administration cobalt chloride and by actinomycine D or cycloheximide (the inhibitors of the protein synthesis) has realy prevented hyperlipoproteinemia in many cases byt hasn’t influenced on lipoprotein oxidation. It has been concluded that apoprotein synthesis is very important process influenced on adaptive reactions under free-radical oxidation activation conditions. Pre-b - and b -lipoproteins were discussed to have mRNA pool in hepatocytes. In the in vitro conditions it has been found that cobalt ions directly cause lipoprotein disaggregation and free lipid level increasing in blood serum and liver cytosole.
   It has been concluded that system of lipids homeostasis consists of lipid synthesis and transport mechanismes in the organism is activated under oxidative stress conditions.
   Key words: lipoproteins, oxidative sterss, oxidative modifications of lipoproteins, tetramisol, cobalt, actinomycine D, cycloheximide.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net