Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Системні зв’язки юридичних джерел права
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Системні зв’язки юридичних джерел права

Анотації 

Тополевський Р.Б. Системні зв’язки юридичних джерел права. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2004

   Дисертацію присвячено дослідженню питань системи юридичних джерел права, її сутності, поняття, видів. Автор пропонує включити в систему юридичних джерел права, окрім традиційних (нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, правовий звичай, правовий прецедент), нетрадиційні джерела права (принципи права, корпоративні джерела права, релігійно-правові тексти, “м’яке право” тощо). Обґрунтовується застосування співвідношення “система права” – “система джерел права”, які співвідносяться як форма і зміст. Аналізується роль системи юридичних джерел права як підсистеми правової системи.
   Виділено і розглянуто мережу системних зв’язків (генетичних, функціональних і структурних), що забезпечують цілісність системи джерел права. Відзначається необхідність взаємодії різних видів джерел права для ефективного функціонування правової системи.
   Ключові слова: джерело права, системні зв’язки, види системних зв’язків, система джерел права, система законодавства, правова система.

Тополевский Р.Б. Системные связи юридических источников права. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений.— Национальный университет внутренних дел. Харьков, 2004.

   В диссертации исследуются вопросы, касающиеся системы юридических источников права, ее сущности, понятия, видов. Анализируется роль системы источников права как подсистемы правовой системы. Рассмотрены виды системных связей (генетических, функциональных і структурных), обеспечивающих целостность системы источников права.
   Обращается внимание на особенную роль правовой доктрины в становлении и функционировании системы юридических источников права.
   Обосновывается необходимость обогащения системы юридических источников права за счет включения в ее состав, кроме традиционных источников права (нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор, правовой обычай, правовой прецедент), еще и нетрадиционных (принципы права, корпоративные источники права, религиозные источники права, “мягкое право” и т.п.).
   Обосновывается новое соотношение между “системой права” и “системой законодательства”, предлагается рассматривать “систему законодательства” как одну из подсистем системы юридических источников права, хотя и имеющую превалирующее значение. Именно система юридических источников права соотносится с системой права как форма и содержание.
   Рассмотрено взаимодействие системы юридических источников права с другими элементами правовой системы: правосознанием, юридической практикой. Показано, что система источников права выступает как интегрирующий элемент, который обеспечивает взаимодействие между правосознанием и юридической практикой, а также между правовой и другими подсистемами социальной системы (политической, экономической, социально-культурной).
   Вводится в научный оборот такая категория как “общая (универсальная) система юридических источников права”, которая охватывает такие уровни правового регулирования: международная система источников права – региональные системы источников права – национальные системы источников права (на вертикальном уровне); отраслевые системы источников права (на горизонтальном уровне).
   Рассмотрены виды системных связей (генетических, функциональных и структурных), обеспечивающих целостность системы юридических источников права.
   Предложено, в структуре системы юридических источников права в зависимости от влияния на правовые отношения, выделять следующие компоненты: базовый (фундаментальный); производный (конкретизирующий); вспомогательный (субсидиарный). К базовому (фундаментальному) компоненту отнесены те источники права, которые являются основными для данной системы права, и конституируют данное правовое образование. Производный (конкретизирующий) компонент включает те юридические источники права, которые развивают, конкретизируют элементы базового компонента. Вспомогательный (субсидиарный) компонент может включать акты, документы, доктрины и т.д., которые, не являясь обязательными и, будучи опосредованными через субъекты правотворчества (например “мягкое право”), значительно влияют на дальнейшее развитие системы источников права и толкование правовых норм.
   Отмечается, что для эффективного и полноценного функционирования правовой системы, обеспечения принципа верховенства права необходимо присутствие в правовой системе различных видов юридических источников права, которые конкурируют друг с другом, дополняют и корректируют друг друга.
   Сформулированы научные выводы и предложения, направленные на создание теоретической основы построения правового государства и его правовой системы, формирования методологических основ современной теории источников права.
   Ключевые слова: источник права, системные связи, виды системных связей, система источников права, система законодательства, правовая система.

Topolevskyy R.B. System links of juristical sources of law – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and Legal Studies.– National University of Internal Affairs, – Kharkiv (Ukraine), 2004

   The dissertation examines the system of juristical sources of law, their systematic links, nature, definition and types of the system. The author proposes to include into the system not only the traditional sources (normative legal act, normative legal treaty, legal custom, legal precedent) but also non-traditional ones (principles of law, corporative sources of law, religion sources of law, soft law etc.) The author maintains that the term “System of Law” correlates with the term “System of Sources of Law” as content and form. The work analyzes the role of the system of juristical sources of law as a subsystem of the legal system.
   It highlights system links (genetic, functional, structural) as a measure of integrity of the system of juristical sources of law. It point out the legal system efficiency needs interactions of the different types of the sources of law.
   Key words: sources of law, system links, system of sources of law, system of legislation, legal system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Системні зв’язки юридичних джерел права

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net