Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907-1914 рр.).
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907-1914 рр.).

 Анотації

Мартиненко Наталія Миколаївна. Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907-1914 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – iсторія України. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Харків, 2007.

   Дисертація є комплексною роботою, в якій досліджується діяльність меншовиків в Україні з другої половини 1907 року до початку Першої світової війни. Зокрема, основні питання дослідження включають: стратегію і тактику РСДРП (меншовиків) в Україні, діяльність місцевих соціал-демократичних осередків, їх організаційну структуру та форми роботи, а також роль меншовиків у цій діяльності, відносини РСДРП з українським соціал-демократичним рухом.
   У роботі наголошується, що стратегічною метою соціал-демократії залишалося повалення самодержавства, але різними були підходи до вирішення цієї проблеми у більшовиків та меншовиків. У 1907–1914 рр. меншовики шукали шляхи поступового реформування соціал-демократичного руху. Для цього вони використовували різноманітні форми роботи на легальному та нелегальному рівнях, щоб посилювати свій вплив у робітничому середовищі.
   У роботі аналізується структура місцевих осередків РСДРП, яка складалася з комітету (колективу), виконавчого комітету й різноманітних комісій, що виконували необхідні для конспіративної організації функції. На широкому архівному матеріалі складено список членів Харківського комітету РСДРП, як одного з таких, що активно діяли в Україні у період 1907-1914 рр., включаючи вік, стан, основне заняття та напрям діяльності членів організації.
   Робиться висновок, що у досліджуваний період меншовики становили більшість серед членів РСДРП в Україні. Меншовики намагалися політично виховувати робітничі маси, не ставили завдання безумовного її підкорення партійному керівництву, чого саме й прагнули більшовики.
   Ключові слова: меншовики, більшовики, революція, соціал-демократична діяльність, реакція, партійний апарат, ліквідатори.

Мартыненко Наталия Николаевна. Деятельность РСДРП (меньшевиков) в Украине (1907-1914 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. Харьков, 2007.

   Диссертация является комплексной работой, в которой исследуется деятельность меньшевиков в Украине со второй половины 1907 года до начала Первой мировой войны. Работа посвящена исследованию стратегии и тактики руководства РСДРП (меньшевиков) в 1907-1914 гг., структуры местных социал-демократических организаций, действовавших в Украине, анализируются формы и методы работы РСДРП в Украине и роль меньшевиков в них, а также отношения РСДРП с украинскими социал-демократами. Автор диссертационного исследования на широком архивном материале показала основные направления деятельности местных социал-демократических организаций и пути воздействия на пролетарские массы.
   Автор констатирует, что в исследуемый период социал-демократическая работа не прекращалась. Межфракционные противоречия в основном охватывали интеллигентские круги, а рабочие с трудом понимали суть этих противоречий, пытаясь сохранить единство партии, столь необходимое им в борьбе за социальные и национальные права. Стратегической целью РСДРП оставалось свержение самодержавия, но разными представлялись пути к решению этой проблемы у большевиков и меньшевиков. В 1907-1914 гг. меньшевики искали пути постепенного реформирования социал-демократического движения.
   В организационных вопросах меньшевики стремились к большему демократизму, в отличие от культа профессиональных революционеров, предлагаемого большевиками. Пропаганда и агитация должна была проводиться не только в кружках, но и в легальных просветительских учреждениях, которые вызывали значительный интерес у рабочих (школы технических товариществ, курсы для сельскохозяйственных работников и пр.). Более того, меньшевики активно сотрудничали в культурно-просветительских товариществах, народных университетах, товариществах самообразования, клубах, библиотеках, воскресных школах и т.д., участвовали в работе популярных тогда съездов: народных университетов, кооперативном, женском, фабрично-заводских врачей, антиалкогольном и т.п., на которых знакомили широкие массы с основными идеями социал-демократии и направлениями её деятельности. Они стремились преобразовать социал-демократическую партию в массовую.
   На основании изучения значительного материала делается вывод, что в исследуемый период меньшевики составляли большинство среди членов РСДРП на Украине. Меньшевики стремились политически воспитать рабочий класс, а не ставили целью безусловное подчинение его партийному руководству, как это предлагали большевики.
   Ключевые слова: меньшевики, большевики, революция, социал-демократическая деятельность, реакция, партийный аппарат, ликвидаторы.

Martynenko Nataliya Mykolaivna. RSDLP (Mensheviks’) activity in Ukraine (1907-1914). – Manuscript.

Thesis for Candidate of Historical Sciences’ degree in speciality 07.00.01 – History of Ukraine. – Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2007.

   The object of the research is the Menshevik faction of RSDLP during the second half of 1907 until the beginning of World War I.
   The subject of the research is the aim, tasks, methods and forms of Mensheviks’ activity in (1907-1914).
   The methods of the research are problem-chronological, historical and comparative, historical and structural.
   Scientific novelty is the complete analysis of the strategy and tactics during the second half of 1907 until the beginning of World War I. The scientific circulation has been contributed with new informational sources about inner-Party relationships between Bolsheviks and Mensheviks factions, party-Mensheviks and liquidators, RSDLP and Ukrainian social-democratic movement.
   The results of the research - on the base of extensive archival studies the author has completed the list of members of Kharkiv regional social-democratic organization, including age, the estate, main occupations of party members, and the direction of their activity. Author presented the structure of the local social-democratic organizations, the directions, forms and methods of their political, cultural and educational activity. The archival research has shown the ways of influence on the representatives of the working class. Social-democrats participated in the creation of special schools and clubs for the proletariat to increase workers’ educational level and to form their political consciousness. The results can be explored in the delivering of educational courses on Political Parties History.
   Key words: Mensheviks, Bolsheviks, liquidators, revolution, social-democratic activity, reaction, party apparatus.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907-1914 рр.).

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net