Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Оптимізація взаємодії політичного керівництва та державного управління в умовах модернізації політико-адміністративної системи України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оптимізація взаємодії політичного керівництва та державного управління в умовах модернізації політико-адміністративної системи України

Анотації 

Токовенко В.В. Оптимізація взаємодії політичного керівництва та державного управління в умовах модернізації політико-адміністративної системи України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01. - теорія та історія державного управління. - Національна академія державного управління при Президентові України. - Київ, 2004.

   Дисертаційне дослідження є першою в Україні працею, в якій проблема взаємодії політичного керівництва і державного управління обрана предметом спеціального розгорнутого дослідження. Виділені політико-адміністративні відносини як предмет окремого комплексного теоретико-методологічного аналізу, що дало можливість розробити концептуальне обґрунтування засад оптимізації взаємодії політичного керівництва і державного управління як складової і чинника модернізації українського суспільства та його політичної системи. Зроблено системний аналіз проблеми взаємодії політичного керівництва та державного управління в умовах переходу від посттоталітарного до демократичного суспільного устрою. Розроблені науково обґрунтовані підходи та конкретні технології оптимізації політико-адміністративних відносин у структурі державного апарату сучасної України як на центральному, так і на регіональному рівні. Визначені основні напрямки підвищення ефективності взаємодії політичного керівництва та державного управління в процесі реформування інститутів політичної системи України.
   Ключові слова: державне управління, політичне керівництво, ефективність взаємодії політичного керівництва і державного управління, модернізація, політична еліта, бюрократія, політичне лідерство, політична конкуренція, масова політична свідомість та поведінка.

Токовенко В.В. Оптимизация взаимодействия политического руководства и государственного управления в условиях модернизации политико-административной системы Украины - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.01 - теория и история государственного управления. - Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. - Киев, 2004.

   Диссертационное исследование посвящено проблеме оптимизации взаимодействия политического руководства и государственного управления в условиях перехода от тоталитарной модели государственного строительства к демократической политико-административной системе. Определено взаимоотношение между понятиями “политическое руководство” и “государственное управление”, а также предложены критерии для размежевания политических и административных уровней в структуре государственного аппарата. На основании углубленного теоретико-методологического анализа феномена политико-административных отношений построена концептуальная модель системы факторов, определяющих эффективность взаимодействия политического руководства и государственного управления в процессе функционирования государства. Показано, что потенциальная эффективность политического руководства и государственного управления есть необходимое, но еще недостаточное условие эффективных политико-административных интеракций. Последние имеют еще и свои собственные факторы эффективности, которые необходимо учитывать при строительстве политико-административной системы государства.
   Разработанная модель взаимодействия политического руководства и государственного управления верифицируется на базе анализа обширного исторического материала развития государственности как на территории Украины, так и в общемировом контексте. В результате этого вскрываются исторические корни тех трудностей оптимизации политико-административных отношений, с которыми сталкивается современная Украина в процессе модернизации, переходя от тоталитарно-монолитных к демократически гибким принципам взаимодействия политических и административных уровней государственной системы. Особое внимание уделено выявлению этапов и тенденций развития взаимодействия политического руководства и государственного управления в период строительства независимого Украинского государства.
   Разработка научно обоснованных технологий оптимизации политико-административных отношений осуществляется применительно к уровню центральных органов государственного аппарата и на региональном уровне. Исследуется влияние процессов децентрализации на взаимодействие политического руководства и государственного управления. Особое внимание обращается на необходимость учета разделения политических и административных уровней в аспекте де-юре и де-факто. Слишком большой разрыв между формальными и фактическими линиями такого разделения является одной из наиболее существенных причин недостаточной оптимальности протекания политико-административных процессов. Предложены показатели для определения фактических границ между политическими и административными уровнями в структуре органов государственной власти в Украине. Для усовершенствования политико-административного взаимодействия предлагаются подходы, разработанные в контексте парадигмы реинжениринга.
   В субъективном измерении взаимодействие политического руководства и государственного управления рассматривается на макросоциальном уровне в качестве отношений между такими социальными группами как политическая элита и бюрократия; на микросоциальном - как отношения внутри политико-административных команд, а также на уровне межличностных отношений - между политическими деятелями и государственными служащими. Показан противоречивый характер отношений на всех этих уровнях и предложены подходы конструктивного разрешения таких противоречий. При этом особая роль отводится развитию личности политического лидера и, особенно, такой составляющей его профессионализма как бюрократологическая компетентность.
   Общие модели оптимизации взаимодействия политического руководства и государственного управления конкретизируются применительно к политической сфере общества. В качестве важной задачи в этом контексте рассматривается выбор оптимальных стратегий органов государственной власти для регулирования процессов политического лидерства и политической конкуренции в обществе. Показано, что первостепенной задачей здесь является совершенствование механизмов рекрутирования в политическую элиту с помощью государственного воздействия на систему “входных барьеров” на политическую арену. Анализируются границы целесообразности и допустимости влияния государства на политическое сознание и поведение граждан в условиях построения демократии и гражданского общества в Украине.
   Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в практической деятельности по реализации политической и административной реформы в Украине.
   Ключевые слова: государственное управление, политическое руководство, эффективность взаимодействия политического руководства и государственного управления, модернизация, политическая элита, бюрократия, политическое лидерство, политическая конкуренция, массовое политическое сознание и поведение.

Valeriya V. Tokovenko. Optimization of the interaction between political leadership and public administration in Ukraine in the conditions of the Ukraine’s political and administrative system modernization - Manuscript.

Thesis to seek the doctor’s degree in public administration on the specialty 25.00.01 - “The theory and history of public administration”. - National academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. - Kyiv, 2004.

   The present dissertation is the first one in Ukraine, where the question of the interaction between political leadership and state administration has been chosen a subject for a special complex research. Political and administrative relations have been specified as a subject for separate complex theoretical and methodological analysis that allowed developing a conceptual basis to optimize the interaction between political leadership and public administration as a factor of modernization of the Ukraine’s society and its political system. Systemic analysis of the problem of the interaction between political leadership and public administration in the conditions of transformation from a post-totalitarian to democratic social structure has been made. Scientifically justified approaches and concrete technologies to optimize political and administrative relations in the Ukraine’s administrative structure both on the central and regional levels have been created.
   The work also specifies the main guidelines to increase the efficiency of the interaction between political leadership and state administration in the course of reforming political institutes within the Ukraine’s political system.
   Key words: public administration, political leadership, modernization, political elites, efficiency of the interaction between political leadership and state administration, bureaucracy, political competition, mass political consciousness and behavior.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оптимізація взаємодії політичного керівництва та державного управління в умовах модернізації політико-адміністративної системи України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net