Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові основи діяльності податкової міліції України у сфері боротьби з незаконним обігом товарів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові основи діяльності податкової міліції України у сфері боротьби з незаконним обігом товарів

Анотації 

Тропін В.В. Організаційно-правові основи діяльності податкової міліції України у сфері боротьби з незаконним обігом товарів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, м. Ірпінь, 2004.

   Дисертація є комплексним науковим дослідженням організаційно-правових основ діяльності податкової міліції України у сфері боротьби з незаконним обігом товарів.
   У роботі зроблено аналіз цілей, мети та стратегії побудови й існування органів податкової міліції України з організації боротьби з незаконним обігом товарів як складового елемента загальної системи державного управління; досліджено місце, роль та організаційну структуру органів податкової міліції у державній системі органів, на які покладено завдання організації боротьби з незаконним обігом товарів. Визначені сутність, цільове призначення та поняття боротьби з незаконним обігом товарів, як правової форми адміністративно-процесуальної діяльності, запропоновано класифікацію видів компетенції податкової міліції України у даній сфері. Розкриваються правові підстави та механізм діяльності податкової міліції з попередження, виявлення та припинення порушень у сфері обігу певного кола товарів, особливості реєстрації матеріалів, що стосуються вилучення майна з незаконного обігу. Особлива увага приділяється вдосконаленню взаємодії податкової міліції України з правоохоронними та контролюючими органами для підвищення ефективності застосування адміністративно-правових засобів боротьби з незаконним обігом товарів.
   Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання адміністративно-процесуальної діяльності податкової міліції у сфері організації боротьби з незаконним обігом товарів.
   Ключові слова: вилучення товарів, взаємодія, компетенція, незаконний обіг товарів, підакцизні товари, реєстрація.

Тропин В.В. Организационно - правовые основы деятельности налоговой милиции Украины в сфере борьбы с незаконным оборотом товаров. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, г. Ирпень, 2004.

   Диссертация является комплексным научным исследованием организационно-правовых основ деятельности налоговой милиции Украины в сфере борьбы с незаконным оборотом товаров.
   В работе раскрываются особенности категорий “незаконный оборот товаров”, “компетенция налоговой милиции” в понятийном аппарате налогового законодательства в аспекте контрольно-правоохранительной деятельности налоговой милиции, определяется круг товаров, незаконный оборот которых является объектом деятельности налоговой милиции, а также сферы деятельности, на которые распространяется компетенция налоговой милиции по указанному направлению. Автором сделан анализ целей, идеи и стратегии органов налоговой милиции Украины в сфере организации борьбы с незаконным оборотом товаров как составного элемента общей системы государственного управления, а также структуры управления этим направлением деятельности. При этом в работе сделан вывод о недопустимости нарушения системологических принципов построения структур государственного управления. Диссертация содержит анализ роли и организационной структуры органов налоговой милиции в государственной системе органов, на которые возложенны задачи организации борьбы с незаконным оборотом товаров, позитивные и негативные стороны различных вариантов организационно-структурного построения подразделений налоговой милиции, на которые возложены задачи по организации борьбы с незаконным оборотом товаров. Исследованы сущность, целевое назначение и понятие борьбы с незаконным оборотом товаров как правовой формы административно-процессуальной деятельности, предложена классификация видов компетенции налоговой милиции Украины в данной сфере. На основе анализа норм действующего законодательства, отечественного и зарубежного опыта раскрываются правовые основания и механизм деятельности налоговой милиции по предупреждению, выявлению и прекращению нарушений в сфере оборота определенных видов товаров, особенности регистрации материалов, которые касаются изъятия имущества из незаконного оборота. Автором сделан вывод о необходимости нормативного закрепления форм процессуальных документов, посредством которых подразделения налоговой милиции Украины обязаны оформлять изъятие товаров и документов, а также о придании данным документам статуса “документов строгой отчетности”.
   Особое внимание в работе уделяется вопросам совершенствования взаимодействия налоговой милиции Украины с правоохранительными и контролирующими органами для повышения эффективности применения административно-правовых средств борьбы с незаконным оборотом товаров.
   Сформулированы конкретные предложения относительно совершенствования механизма, форм и методов правового регулирования административно-процессуальной деятельности налоговой милиции в сфере организации борьбы с незаконным оборотом товаров.
   Ключевые слова: взаимодействие, изъятие товаров, компетенция, незаконный оборот товаров, подакцизные товары, регистрация.

Tropin V.V. Organizational and legal foundations of the Ukrainian taxing police activities in the sphere of fight against the illegal circulation of goods. – Manuscript.

The dissertation to gain a candidate degree in Juridical science. Speciality 12.00.07 – theory of management, administrative law and process, financial law, information law – The Ukrainian National academy of taxing, Irpin, 2004.

   The dissertation is the complex scientific research of organizational and legal foundations of the Ukrainian taxing police activities in the sphere of fight against the illegal circulation of goods.
   The analysis as well as the theoretical and legal grounds of the purposes, the aim, the strategy of formation and existence of the organizational fight against the goods illegal circulation by the Ukrainian taxing police as an component element of general system of the state administration and the structure which is managed by this direction as well as the process of its activity are made and determined.
   The dissertation contains the analysis of place, role and organization structure of the taxing police in the state system bodies the main tasks of which are the fight against the illegal circulation of goods.
   The essence, the objective assignment and the conception of the fight the goods illegal circulation as the legal form of administrative and judicial activity were offered by classification of forms of the Ukrainian taxing police competence in this sphere. Legal foundations and the mechanism of taxing police activity warning, elicitation and prevention of violation in the sphere of circulation of certain circle of goods, peculiarities of material registration, which concern elicitation of assent from illegal circulation are showed on the sasis of an analysis of norms of legislation currently in force, national and foreign experience, special attention is given to the improvement of cooperation of the taxing police in Ukraine with law enforcement and controlling authorities for raising of application effectiveness of administrative and legal methods in fighting against the illegal circulation of goods.
   The concrete proposals of the legal regulation improvement in administrative and the judicial activity of the taxing police in the sphere of organization of fighting against the goods illegal circulation.
   Key words: competence, cooperation, elicitation of goods, excise goods, illegal circulation of goods, registration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові основи діяльності податкової міліції України у сфері боротьби з незаконним обігом товарів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net