Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Медицина. Медичні науки arrow Клінічне значення показників кардіоінтервалографії та електропровідності шкіри при вірусних гепатитах у дітей
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Клінічне значення показників кардіоінтервалографії та електропровідності шкіри при вірусних гепатитах у дітей

Анотації 

Забірник Г.В. Клінічне значення показників кардіоінтервалографії та електропровідності шкіри при вірусних гепатитах у дітей. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія. - Харківський державний медичний університет, Харків, 1999.

   Дисертацію присвячено вивченню особливостей клініки, перебігу та важкості гострих гепатитів А та В у дітей в залежності від стану вегетативної нервової системи на різних етапах патологічного процесу. Показано, що у хворих на гострий гепатит А або В виявляються зміни вегетативного гомеостазу, що відображають адаптаційно-компенсаторні реакції організму на інфекційний процес і які відповідають ступеню важкості та тривалості патологічного процесу у печінці. У хворих на гострі вірусні гепатити встановлено характерний стан сегментарної ланки вегетативної нервової системи, обумовлений значним зниженням електропровідності симетричних зон, розташованих в ділянці гомілковостопних суглобів, що виявилося типовим тільки для гепатитів. Встановлені комбінації показників кардіоінтервалографії та електропровідності репрезентативних зон шкіри, які свідчать про задовільну, або незадовільну адаптацію організму дитини до інфекційного процесу при гострих вірусних гепатитах. На підставі встановлених закономірностей реакцій надсегментарного та сегментарного апарату вегетативної нервової системи у динаміці гострих вірусних гепатитів розроблені діагностичні та прогностичні алгоритми покрокового аналізу показників кардіоінтервалографії та електропровідності шкіри, що дозволяють прогнозувати клінічні особливості, важкість та перебіг хвороби.
   Ключові слова: гострі вірусні гепатити, інструментальні засоби діагностики, прогнозування, реабілітація, діти.

Забирник А.В. Клиническое значение показателей кардиоинтервалографии и электропроводности кожи при вирусных гепатитах у детей. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 - педиатрия. - Харьковский государственный медицинский университет, Харьков, 1999.

   Диссертация посвящена изучению особенностей клинических проявлений, течения и тяжести острых гепатитов А и В у детей в зависимости от состояния вегетативной нервной системы на разных этапах патологического процесса. Установлены сочетания показателей кардиоинтервалографии и электропроводности репрезентативных зон кожи, которые свидетельствуют об удовлетворительной или неудовлетворительной адаптации организма ребенка к патологическому процессу. Показано, что реализация и манифестация клинических особенностей вирусных гепатитов зависит от исходного вегетативного тонуса, вегетативной реактивности, вегетативного обеспечения деятельности.
   Выявлено, что на фоне эйтонии или симпатикотонии, нормальной или избыточной вегетативной реактивности, избыточного или достаточного вегетативного обеспечения деятельности формируется циклическая легкая или среднетяжелая форма вирусного гепатита. На фоне ваготонии и недостаточного вегетативного обеспечения деятельности формируется тяжелый гепатит с холестатическим компонентом и затяжным течением. Наличие ваготонии в восстановительный период вирусных гепатитов свидетельствует о задержке процессов саногенеза, что может служить фактором риска по формированию волнообразного и затяжного течения вирусного гепатита.
   У больных острыми вирусными гепатитами установлено характерное состояние сегментарного отдела вегетативной нервной системы, обусловленное значительным снижением электропроводности симметричных зон, расположенных в области голеностопных суставов (F2, F3, F5, F6), присущее только гепатитам и не встречающееся у больных дискинезиями желчевыводящих путей и синдромом Жильбера. Это позволило использовать показатели электропроводности кожи для целей экспресс - диагностики и дифференциальной диагностики как в очагах инфекции, так и в клинических условиях.
   Определение электропроводности кожи зон акупунктуры по Накатани дает возможность получить ценную объективную информацию о процессах саногенеза при вирусных гепатитах и своевременно обнаруживать отклонения в нем. Оценка показателей электропроводности кожи на этапах диспансерного наблюдения за больными позволяет выявить нарушения восстановительного периода и обосновать адекватную тактику медицинской реабилитации больных и реконвалесцентов.
   На основе установленных закономерностей реакций надсегментарного и сегментарного аппарата вегетативной нервной системы в динамике острых вирусных гепатитов разработаны диагностические и прогностические алгоритмы пошагового анализа показателей кардиоинтервалографии и электропроводности кожи, которые позволяют прогнозировать клинические особенности, тяжесть и течение болезни.
   Ключевые слова: острые вирусные гепатиты, инструментальные методы диагностики, прогнозирование, реабилитация, дети.

Zabirnik A.V. Clinical significance of cardiointervalography and skin electroconductivity in viral hepatitis in children. - Manuscript.

Thesis for the degree of candidates of medical sciences in speciality of 14.01.10 - paediatrics. Kharkiv State Medical University, Kharkiv, 1999.

   The manuscript is devoted to research of connection between the character of course acute viral hepatitis A, B and the state of autonomic nervous system in different stages of pathological process.
   It is shown that in children with acute hepatitis A or B the condition of autonomic nervous system is changed. The changes of condition of autonomic nervous system reflect adaptive reactions of diseased organism and correspond to severity and duration of pathological process in liver. The specific conditions of segmental part of autonomic nervous system in children with viral hepatitis were determined. It is shown that specific conditions of segmental part of autonomic nervous system is typical to viral hepatitis. The patterns of indices of cardiointervalography and skin electroconductivity that indicate adequate or inadequate adaptation to pathological process were determined. On the base of revealed findings the diagnostic and predictive algorithms were developed. This algorithms allow to predict clinical character, severity and course of acute viral hepatitis in children.
   Key words: acute viral hepatitis, diagnostic methods, prediction, rehabilitation, children.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Клінічне значення показників кардіоінтервалографії та електропровідності шкіри при вірусних гепатитах у дітей

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net