Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові засади охоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади охоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України

Анотації 

Угровецький О.П. Організаційно-правові засади охоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків 2004.

   Дисертацію присвячено аналізу організаційно-правових засад діяльності Державної служби охорони при МВС України щодо охорони всіх форм власності та забезпечення особистої безпеки громадян, її форм та методів здійснення. Здійснюється історико-правовий аналіз ставлення та розвитку ДСО при МВС України. Сформульовано загальнотеоретичні засади здійснення Державною службою охорони своєї діяльності: поняття, принципи, завдання, форми та методи, розкрито їх зміст. Проаналізовано правовий статус ДСО при МВС України, як державного органу, та правовий статус працівників міліції охорони. Була проведена класифікація суб’єктів, які на сьогоднішній день мають право надавати охоронні послуги на базі чинного законодавства. Зроблені відповідні висновки. Доводиться необхідність та надаються конкретні пропозиції стосовно внесення змін до проекту Закону “Про охоронну діяльність” та його прийняття одним пакетом з проектом Закону “Про зброю”. Проведений змістовний аналіз підстав взаємодії ДСО при МВС України з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також населенням стосовно профілактики майнових правопорушень, а також забезпечення законності в діяльності ДСО при МВС України.
   Сформульовано конкретні пропозиції і рекомендації, спрямовані на удосконалення організаційно-правових засад діяльності ДСО при МВС України стосовно охорони всіх форм власності та забезпечення особистої безпеки громадян.
   Ключеві слова: охорона, охоронна діяльність, Державна служба охорони при МВС України, форми, методи, законність, цивільний контроль, громадська думка, взаємодія.

Угровецкий О.П. Организационно-правовые основы охранной деятельности Государственной службы охраны при МВД Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Украины, Харьков, 2004.

   Диссертационное исследование посвящено анализу организационно-правовых основ деятельности Государственной службы охраны при МВД Украины относительно охраны всех форм собственности и обеспечения личной безопасности граждан. Анализируя, закономерности становления и развития охранной деятельности соискатель рассматривает общетеоретические аспекты их деятельности: понятие, формы и методы. Автором проанализирован зарубежный опыт осуществления охранной деятельности и возможности его использования в деятельности ГСО при МВД Украины.
   Особое внимание в работе было уделено вопросам, которые связаны с особенностями правового регулирования деятельности ГСО и правового статуса. Было определено, что ГСО при МВД Украины как государственный орган имеет правовой статус, который состоит из определенных элементов. Также были рассмотрены вопросы, связанные с правовым статусом сотрудников подразделений ГСО при МВД Украины.
   В работе также нашло отражение исследование основных форм и методов деятельности подразделений Государственной службы охраны относительно охраны всех форм собственности и обеспечения личной безопасности граждан.
   Исследованы также проблемы взаимодействия Государственной службы охраны с государственными органами и органами местного самоуправления, а также с населением по осуществлению охраны всех форм собственности и обеспечение личной безопасности граждан. В работе отражены проблемы взаимоотношений служб и подразделений милиции охраны со средствами массовой информации, выделена значимость последних в исследуемой сфере. Оценены существующие и разработаны собственные положения относительно улучшения механизмов изучения и формирования общественного мнения подразделениями Государственной службы охраны.
   Также соискателем были проанализированы наиболее важные формы реализации законности в деятельности подразделений ГСО при МВД Украины. Отмечается, что основным способом обеспечения законности является контроль. При этом автор большое внимание уделяет общественному контролю, который рассматривается как функциональный канал более широкого участия населения в управлении делами общества и государства. Дается анализ субъектов, которые осуществляют общественный контроль за деятельностью подразделений ГСО при МВД Украины. Подчеркивается профилактическая направленность и результативность данного вида контроля.
   Сформулированы конкретные предложения и рекомендации по усовершенствованию организационно-правовых основ деятельности Государственной службы охраны при МВД Украины.
   Ключевые слова: охрана, охранная деятельность, Государственная служба охраны при Министерстве внутренних дел Украины, формы, методы, законность, взаимодействие, гражданский контроль, общественное мнение.

Ugrovetskij O.P. Organizational and legal foundations of the protection activity of the State Guard Service at the Ministry of internal affairs of Ukraine. – Manuscript.

The thesis for a candidate of law degree on the specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law: informational law. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2005.

   The thesis is devoted to the analysis of the organizational and legal foundations of the protection activity of the State Guard Service at the Ministry of internal affairs of Ukraine relatively to the guard of all kinds of the property and the guarantee of the personal safety of citizens. The author examines generally theoretical aspects of their activity: the definition, forms and methods, by analyzing predictability of the formation and the development of the protection activity. The foreign experience of the implementation of the protection activity and the opportunities of its using in the activity of the State Guard Service at the Ministry of internal affairs of Ukraine has been analyzed.
   The special attention in the work have been devoted to the questions which are connected with the uniqueness of the law regulation the activity of the State Guard Service and its rights. It have been determined that the State Guard Service at the Ministry of internal affairs of Ukraine as the permanent state body has the law status which consists of defined elements. The questions connected with the law status of the employers of the subunits in the State Guard Service at the Ministry of internal affairs of Ukraine have been analyzed. The studying of the main forms and methods of the activity of the subunits in the State Guard Service relatively to the guaranteeing the protection of all kinds of the property and the guarantee of the personal safety of citizens has been also analyzed.
   The problems of the cooperation of the State Guard Service with the state bodies and the bodies of the local self-administration and with the population for the realization the protection of all kinds of the property and the guarantee of the personal safety of citizens have been also analyzed. The problems of the relationship of the services and the subunits of the police of the protection with the means of mass information have been reflected. The significance of the last ones in the examined sphere has been assigned. The present regulations about the improvement of the machinery of the studying and the forming of the public opinion of the subunits of the State Guard Service have been assessed and the own recommendations have been developed.
   The most important forms of the realization of the law and order in the activity of the subunits of the State Guard Service at the Ministry of internal affairs of Ukraine have been analyzed also. It is noted that the main way of the guaranteeing the law and order is the monitoring. The author pays the big attention to the public monitoring which is examined as the functional cannel of the wider participation of the population in the management by the society and the state. The actual suggestions and the recommendations for the improvement of the organizational and legal foundations of the activity of the State Guard Service at the Ministry of internal affairs of Ukraine have been formulated.
   Key words: protection, protection activity, State Guard Service at the Ministry of internal affairs of Ukraine, forms and methods, law and order, interaction, public monitoring, public opinion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади охоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net