Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Біологічні науки arrow Ультраструктурні еквіваленти ендокринної функції серця хребетних в нормі та патології
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ультраструктурні еквіваленти ендокринної функції серця хребетних в нормі та патології

Анотації 

Скибінська Т.Р. Ультраструктурні еквіваленти ендокринної функції серця хребетних в нормі та патології.- Рукопис.

Диcертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.09.- гістологія, цитологія, ембріологія. Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, Київ, 1999 р.

   Захищаються 12 наукових праць, які вміщують результати вивчення стану ультраструктурних еквівалентів ендокринного і паракринного компонентів гормональної регуляції серця - передсердних специфічних гранул кардіоміоцитів і ендотеліоцитів мікросудин - у філо-, онтогенетичному контексті та в умовах патології. Встановлено, що кардіоміоцити серця хребетних містять специфічні гранули трьох типів, ультраструктура яких відображає послідовні стадії синтезу і секреції передсердного натрійуретичного пептиду, а їхнє кількісне представництво варіює в залежності від виду хребетних. Різні періоди індивідуального розвитку щура відрізняються активністю секреторних кардіоміоцитів. У ембріонів переважають процеси накопичення гранул в кардіоміоцитах, період народження характеризується суттєвим посиленням виведення ПНУП із клітин, у 7-добових тварин переважають процеси синтезу, у статевозрілих щурів процеси синтезу, накопичення та виведення ПНУП сбалансовані. Розвиток легеневої гіпертензії у хворих з вродженими вадами серця та в експерименті викликає зміни в синтезі і секреції кардіоміоцитами правого вушка і правого передсердя ПНУП, а також підвищення секреторної активності ендотелію судин міокарда. Тривале введення попередника біосинтезу NO L-аргінину на фоні гіперхолестеринемії призводить до збільшенням кількості і розмірів специфічних передсердних гранул в кардіоміоцитах та секреторних гранул в ендотелії мікросудин, що свідчить про посилення ендокринної і паракринної гормональної активності в міокарді. В філо-, онтогенезі та в умовах серцево-судинної патології в кардіоміоцитах хребетних відбуваються ознаки рекапітуляції, що проявляються наявністю гранул не тільки в кардіоміоцитах передсердь і вушок, але й шлуночків серця.
   Ключові слова: хребетні, пересердні специфічні гранули, секреторні гранули ендотеліоцитів, філогенез, онтогенез, легенева гіпертензія, гіперхолестеринемія, L-аргінін, електронна мікроскопія, стереологічний аналіз.

Скибинская Т.Р. Ультраструктурные эквиваленты эндокринной функции сердца позвоночных в норме и патологии.- Рукопись.

Дисcертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.09.- гистология, цитология, эмбриология. Национальный медицинский университет им.А.А.Богомольца МЗ Украины, Киев, 1999 р.

   Защищаются 12 научных работ, которые содержат результаты изучения состояния ультраструктурных эквивалентов эндокринного и паракринного компонентов гормональной регуляции сердца - предсердных специфических гранул кардиомиоцитов и эндотелиоцитов микрососудов - в фило-, онтогенетическом контексте и в условиях патологии.
   С применением ультраструктурного и стереологического анализа изучен миокард предсердий и желудочков сердца у различных представителей филогенетического ряда: рыб (карп); земноводных (озерная лягушка); рептилий (ящерица, тритон, черепаха); птиц (домашняя курица); млекопитающих (крыса, кролик, собака). Для выяснения становления ультраструктурных эквивалентов эндокринной функции сердца в онтогенезе изучен миокард предсердий и желудочков сердца лабораторных крыс в различные периоды индивидуального развития: 20-ти суточный эмбрион, 1-но, 7-ми, 30-ти суточная и 6-ти месячная крыса. Для изучения компенсаторных возможностей сердца, связанных с его эндокринной функцией, и исследования рекапитуляционных признаков филогенеза в патологии исследован миокард при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях. Изучены биоптаты правого ушка сердца больных с врожденным дефектом межжелудочковой перегородки, осложненным гипертензией в малом круге кровообращения; правое предсердие и правый желудочек собак с экспериментальной легочной гипертензией; правое предсердие кроликов породи шиншилла в условиях экспериментальной гиперхолестеринемии и после введения предшественника биосинтеза оксида азота L-аргинина.
   Установлено, что кардиомиоциты сердца позвоночных содержат специфические гранулы трех типов. Первый тип характеризуется высокой электронной плотностью и гомогенизированным матриксом, который окружен мембраной и электроннопрозрачным околомембранным ободком. Гранулы второго типа содержат менее электронноплотный матрикс, имеют мембрану, околомембранный ободок практически отсутствует. Гранулы третьего типа содержат наиболее электроннопрозрачный матрикса без мембраны. Первый тип – это молодые вновь сформированные гранулы, второй - зрелые структуры, а третий тип - гранулы, которые диффундируют, то есть такие, которые выводятся из клетки путем диффузии. Процентное соотношение трех типов гранул у различных представителей позвоночных имеет видовые особенности и отображает последовательные стадии синтеза и накопления и выведения предсердного натрийуретического пептида (ПНУП), а их количественное представительство варьирует в зависимости от видовой принадлежности позвоночных. У рыб (карп), амфибий (лягушка), рептилий (ящерица, тритон, черепаха) и птиц (курица) кардиомиоциты со специфическими предсердными гранулами выявляются во всех отделах сердца, но большинство их сосредоточено в предсердиях. Процентное соотношение разных типов гранул в клетках этих представителей свидетельствует о преобладании процессов синтеза и накопления над выведением пептида. Исключением являются птицы, у которые доминируют процессы выведения ПНУП. У млекопитающих (крыса, собака, кролик) эндокринные кардиомиоциты наблюдаются только в миокарде ушек и предсердий, а преобладание гранул III типа указывает на активность процессов выведения гормона. Принципиальное сходство структурной организации гранул далеко стоящих в филогенетическом ряду позвоночных можно объяснить явлениями параллелизма, которые связанны с общим происхождением и функциональным назначением. Отличия в продолжительности и соотношении различных фаз секреторного цикла являются проявлением дивергентного развития.
   В пренатальном периоде развития крысы эндокринные кардиомиоциты, которые содержат предсердные гранулы, присутствуют в ушках, предсердиях и желудочках. В постнатальном онтогенезе они выявляются только в ушках и предсердиях. Разные периоды индивидуального развития крысы отличаются секреторной активностью сердца: у эмбрионов превалируют процессы накопления гранул в кардиомиоцитах; период рождения характеризуется существенным усилением выведения ПНУП из клеток; у 7-суточных животных преобладают процессы синтеза; у половозрелых крыс процессы синтеза, накопления и выведения ПНУП сбалансированы.
   Развитие легочной гипертензии у больных с врожденными пороками сердца и в эксперименте вызывает изменения в синтезе и секреции кардиомиоцитами правого ушка и правого предсердия ПНУП, а также повышения секреторної активности эндотелия сосудов миокарда. Длительное введение предшественника биосинтеза оксида азота (NO) L-аргинина на фоне гиперхолестеринемии приводит к увеличению количества и размеров специфических предсердных гранул в кардиомиоцитах, секреторных гранул в эндотелии микрососудов, что свидетельствует об усилении эндокринной и паракринной гормональной активности в миокарде.
   В онтогенезе и в условиях сердечно-сосудистой патологии в кардиомиоцитах позвоночных наблюдаются признаки рекапитуляции, что проявляется наличием гранул не только в кардиомиоцитах предсердий и ушек, но и у желудочках сердца.
   Ключевые слова: позвоночные, предсердные специфические гранулы, секреторные гранулы эндотелиоцитов, филогенез, онтогенез, легочная гипертензия, гиперхолестеринемия, L-аргинин, электронная микроскопия, стереологический анализ.

Skybinska T.R. Ultrastructural equivalents of an endocrine function of vertebrata`s heart in norm and pathology. The manuscript.

The dissertation for the degree of candidate of biological sciences on a speciality 14.03.09- histology, cytology, embriology. Bogomolets` National Medical University Ministry of Health of Ukraine, Kyiv 1999.

   12 scientific works containing results of studying a condition of ultrastructural equivalentsof endocrine and paracrine components of hormonal regulation of endocrine function of heart - atrium specific granules in cardiomyocytes and microvessel endotheliocytes, in philogenetic, ontogenetic context and pathologic conditions are defended.
   It is identified that three types of specific granules are contained in cardiomyocytes. Ultra structure of that granules shows continuous phases of synthesis and secretion of ANP and reveals that their number depends on vertebrata`s species. Different phases of rat ontogenesis differ by heart secretory activity. Accumulation of granules prevails in embryos. Period of birth characterised by intensification of ANP excretion. Synthesis is amplificated in 7 days-aged animals. Adult animals have well balanced synthesis, accumulation and excretion. Development of pulmonary hypertension in patients with congenital heart defects and in experiment results in changes of synthesis and secretion of ANP by cardiomyocytes of right auricula and right atrium and also elevation of secretory activity of myocardial vessels endothelium. Prolonged use of NO-biosynthesis precursor – L-arginin (when there are hyperholesterinemy present) leads to increase of specific atrium granules in cardiomyocytes and secretory granules in microvessels endothelium in number and size. This indicates increase of endocrine and paracrine hormonal activity in myocardium. Genetically determined recapitulations, which are manifested by granules not only in cardiomyocytes of auriculae and atriums but also, of ventriculars persist in philo-, ontogenesis and in cardiopulmonary patholgy.
   Key word: vertebrate, atrium specific granules, endothelial granules, philogenesis, ontogenesis, pulmonary hypertension, hyperholesterinemy, L-arginin, electron microscopy, stereology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ультраструктурні еквіваленти ендокринної функції серця хребетних в нормі та патології

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net