Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Управління соціально-економічним розвитком монофункціональних міст України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління соціально-економічним розвитком монофункціональних міст України

Анотації 

Васильєва О.І. “Управління соціально-економічним розвитком монофункціональних міст України”. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004.

   У дисертації визначена сутність і зміст поняття “монофункціональне місто”, кількість монофункціональних міст в Україні; проведено їх класифікацію за чисельністю населення та типологію за господарським профілем. Розроблено критерії віднесення населеного пункту до категорії монофункціональних міст.
   Доведено, що Енергодар є типовим монофункціональним містом, яке функціонує на базі Запорізької атомної і Запорізької теплової електростанцій. Визначені перспективи функціонування атомної електростанції як містоутворюючого підприємства міста. Розкрито специфічні соціально-економічні та екологічні риси монофункціонального міста, яке сформувалося на базі теплової та атомної електростанцій.
   Обґрунтовано, що сталий розвиток економіки потрібно розпочинати з усунення причин деградації монофункціональних міст, передусім з працевлаштування їх населення. Необхідно скоротити чисельність безробітних, створити сприятливі економічні, фінансові та соціальні умови для заохочення населення до створення й ведення власної або колективної справи. Такий підхід не потребує від держави значних інвестицій, її зусилля спрямовуватимуться переважно на створення відповідної нормативно-правової, психологічної та суспільно-політичної бази підтримки підприємництва.
   Слід передбачити впровадження механізму державного стимулювання регіонального розвитку, спрямованого на підвищення ефективності використання потенціалу регіонів, у тому числі депресивних, концентрацію державних та місцевих ресурсів на розв’язанні регіональних та місцевих проблем, а також на створенні умов для забезпечення комплексного розвитку малих міст, покращання інвестиційного клімату, стану міського господарства, умов життєдіяльності населення.
   Розроблено і вдосконалено форми і методи управління містами з моногалузевою структурою виробництва, програмно-цільове управління монофункціональним містом.
   Ключові слова: монофункціональне місто, містоутворююче підприємство, програмно-цільове управління, органи місцевої влади, місцеве самоврядування, регіональне управління, система розселення.

Васильева А.И. Управление социально-экономическим развитием монофункциональных городов Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.04 – местное самоуправление. - Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2004.

   В диссертации на основе анализа законодательной и нормативной базы, научной литературы, отечественного и зарубежного опыта по проблематике управления городами с моноэкономической структурой производства установлено соответствие законодательно-нормативной базы Украины потребностям разработки и реализации программ развития монофункциональных городов.
   Определены сущность и содержание понятия “монофункциональный город”, количество монофункциональных городов в Украине, критерии, по которым населенный пункт относится к категории монофункциональных городов; осуществлены классификация этих городов по количеству жителей и типология согласно хозяйственному профилю.
   На примере энергетического города Энергодара дан анализ производственно-территориального комплекса монофункционального города, социальной инфраструктуры и экологической обстановки.
   Доказано, что Энергодар - типичный монофункциональный город. Выделены специфические социально-экономические и экологические черты города, который сформировался на базе Запорожской атомной и Запорожской тепловой электростанций. Определены перспективы функционирования атомной электростанции, которая является одним из градообразующих предприятий города.
   Акцентируется внимание на том, что Енергодар уникален, поскольку на его территории сконцентрировано 20% установленной мощности всей энергетики Украины и производится около 30% всей электроэнергии страны.
   Ускоренное развитие энергокомплекса является одной из приоритетных задач исполнительной власти в обеспечении энергетической безопасности Украины. Для энергетических предприятий, расположенных на территории города, реализация задач, определенных Концепцией энергетической безопасности Украины, усложняется ввиду близких сроков вывода из эксплуатации энергоблоков Запорожской атомной электростанции (2014-2019 годы) и Запорожской тепловой электростанции (2004-2008 годы), а также из-за сравнительно близких сроков отработки проектного ресурса гидроэлектростанций Днепровского каскада. Поэтому постепенный вывод из эксплуатации энергоблоков Запорожской атомной и Запорожской тепловой электростанций, которые отработали свой проектный ресурс, усложнит обеспечение электроэнергией потребителей юга Украины, приведет к потере уникальной промышленной инфраструктуры, интеллектуального потенциала региона.
   Диспропорции в социально-экономическом развитии регионов - одна из существенных проблем в Украине. Из-за усиления дисбаланса социально-экономического и культурного развития серьезно усложняется проведение единой политики социально-экономических преобразований, возрастает угроза региональных кризисов.
   В Украине сегодня насчитывается 122 монофункциональных города, в которых проживает 27% общей численности городского населения страны.
   Они есть в каждом регионе Украины. Наибольшее количество их расположено в Донецкой и Луганской областях (по 17 городов в каждой области).
   В сложной социально-экономической ситуации, в которой находится Украина, наиболее пострадали монофункциональные шахтерские города Донбасса. Из-за изношенности основных фондов градообразующих предприятий, частых техногенных аварий становится неэффективным и во многих случаях невозможным перепрофилирование шахт. Украина впервые за свою историю столкнулась с новой для себя проблемой – массовым выводом из эксплуатации производственных мощностей.
   Расходы государства на вывод из эксплуатации градообразующих предприятий и переселение населения города в другие населенные пункты страны стоят значительно дороже, чем реализация других вариантов обеспечения занятости населения. Примеры этому - города и села Чернобыльской зоны, город Степногорск Запорожской области, шахтерские города Донбасса.
   Эффективность разрешения проблем регионального развития, развитие местного самоуправления и усовершенствование взаимоотношений “центр - регионы” зависит от правового поля, необходимого для разработки и реализации государственной региональной политики, четкого разделения функций и координации деятельности государственных органов управления разного уровня в сфере территориального развития.
   Рыночные преобразования экономики в условиях кризиса требуют от органов местной власти поиска и использования нестандартных форм и методов управления такими специфическими объектами, какими являются монофункциональные города. Относительно таких городов с учетом инновационного похода (корпорация “Город”) реализация масштабного социально-экономического проекта, а именно Программы, возможна даже в сложных социально-экономических условиях.
   Проанализированы и усовершенствованы формы и методы управления городами с моноотраслевой структурой производства, предложено программно-целевое управление монофункциональным городом.
   Ключевые слова: монофункциональный город, градообразующее предприятие, программно-целевое управление, органы местной власти, местное самоуправление, региональное управление, система расселения.

Vasylyeva A.I. Social economic development control of multifunctional cities of Ukraine. - Manuscript.

Thesis for academic degree of candidate of sciences in public administration majoring in 25.00.04 - local government. - The National Ukrainian academy of Public Administration at the President of Ukraine. - Kyiv, 2004.

   Thesis determined the essence and content of the notion “multifunctional city”, number of multifunctional cities in Ukraine as well as their classification by the number of population and typology in accordance with their economic profile.
   Criteria by which a settlement refers to the category of multifunctional cities were studied.
   The city of Energodar is proved as a typical multifunctional city that runs its activity on the bases of Zaporozhskaya Nuclear Power Station and Zaporozhaksaya Thermal Power Station. Specific social economic and ecological features of the multifunctional cities formed of the basis of electtric power stations were marked. Prospective of nuclear power electric station functioning which is one of the city forming components of enterprises was determined.
   Forms and methods of government of cities with monobranch structure of production were analysed and improved, and program target government of a multifunctional city was suggested.
   Key words: multifunctional city, city forming enterprise, program target government, local government, regional government, settle system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління соціально-економічним розвитком монофункціональних міст України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net