Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах

Анотації 

Вінник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних із правовим забезпеченням реалізації приватних і публічних інтересів у господарських товариствах. Проведено класифікацію приватних та публічних інтересів, визначено загальні засади їх зблансованого врахування в процесі правового регулювання господарської діяльності, систематизовані причини виникнення конфлікту інтересів у сфері господарювання та корпоративних відносинах, зокрема. Здійснено відмежування поняття конфлікту інтересів від суміжних понять протиріччя, правопорушення і спору (господарського, цивільного тощо).
   Запропоноване поняття корпоративних відносин як різновиду господарських відносин, що виникають у процесі створення, функціонування та припинення господарських товариств та характеризуються складним складом учасників (безпосередніх та опосередкованих) – носіїв різних типів приватних і публічних інтересів.
   Систематизовані чинні правові механізми забезпечення врахування приватних і публічних інтересів учасників корпоративних відносин та запропоновані нові правові засоби забезпечення балансу цих інтересів з метою оптимізації діяльності господарських товариств, попередження корпоративних конфліктів та вдосконалення порядку їх розв’язання. Обгрунтований новий напрям господарсько-правової науки – корпоративна конфліктологія.
   Ключові слова: приватні та публічні інтереси; господарські товариства; корпоративні відносини; корпоративні інтереси; корпоративні конфлікти, корпоративна конфліктологія.

Винник О. М. Теоретические аспекты правового обеспечения реализации публичных и частных интересов в хозяйственных обществах и товариществах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право.- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

   Диссертация представляет собой комплексный анализ теоретических и практических вопросов, связанных с правовым обеспечением реализации публичных и частных интересов в хозяйственных обществах и товариществах. Уточнены понятия частных и публичных интересов, дана их классификация, а также определены основные принципы их сбалансированного учета в процессе правового регулирования хозяйственной деятельности. Систематизированы причины возникновения конфликта интересов в сфере экономики и правовые механизмы их предупреждения. Осуществлено разграничение понятия конфликта интересов от смежных понятий противоречия, правонарушения и спора (хозяйственного, гражданского и пр.).
   С точки зрения усложнения системы интересов в хозяйственной жизни исследуется становление института торговых (хозяйственных) обществ и товариществ, появление их различных видов (модификаций) и соответственно – отличий в правовом регулировании корпоративных отношений в объединениях капиталов и персональных объединениях. Обосновывается понятие корпоративных отношений как разновидности хозяйственных отношений, возникающих в процессе создания, функционирования и прекращения хозяйственных обществ (товариществ) и характеризующихся сложным составом участников (непосредственных и косвенных) – носителей различных типов частных и публичных интересов.
   Предложено понятие корпоративных конфликтов как разновидности юридических или юридизированных конфликтов, возникающих между участниками корпоративных отношений. Классификация корпоративных конфликтов (по сфере возникновения – на внутренние, внешние, смешанные; в зависимости от вида интересов участников конфликта – на частные, публичные, частно-публичные) осуществлена с целью выявления наиболее оптимальных способов разрешения конфликтов с учетом их вида.
   Систематизированы действующие правовые механизмы реализации и защиты частных и публичных интересов участников корпоративных отношений и предложены новые для украинского законодательства правовые способы обеспечения баланса этих интересов с целью оптимизации деятельности хозяйственных обществ и товариществ, предупреждения корпоративных конфликтов и совершенствования порядка их рассмотрения. Обосновано новое направление хозяйственно-правовой науки – корпоративная конфликтология и определены ее основные задачи.
   Ключевые слова: частные и публичные интересы; хозяйственные общества и товарищества; корпоративные отношения; корпоративные интересы; корпоративные конфликты; корпоративная конфликтология.

Vinnyk О. M. Theoretical Aspects of Business Corporation/Partnership Public and Private Interests Legal Guarantee. – Manuscript.

Dissertation for obtainning Doctor of Law degree in spaciality 12.00.04 – Business Law; Business and Procedure Law.- Kyiv National Taras Shevchenko University. Kyiv. 2004.

   The dissertation contains complex analysis of theoretical and practical issues connected with legal guarantee of private and public interests realization in business corporations and partnerships. Classification of private and public interests is conducted, general grounds of the balanced involvement in the process of business activity legal regulation is defined, the reasons of arising interests conflict in business sphere and corporate relationships in particular are systematized, separation of interests conflict concept from related concept of contradiction, tort and dispute (economic, civil, etc.) is made.
   Concept of corporate relations as a kind of economic relations that arise in the process of forming, functioning and stopping business corporations/partnerships and that are characterized by a complex composition of the participants (direct and indirect) – transmitters of various types of private and public interests is suggested.
   Valid legal mechanizms of ensuring consideration of corporate relations participants private and public interests are systematized and new legal measures of ensuring these interests balance with the aim of optimizing business partnerships/corporations activity, preventing corporate conflicts and improving the order of their settlement are suggested. New direction of Economic Legal science – Corporate Conflictology is substantiated.
   Key words: private and public interests; business corporations and partnerships; corporate relationships; corporate interests; corporate conflicts; Corporate Conflictology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net