Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Психологічна діагностика та корекція схильності до девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічна діагностика та корекція схильності до девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ України

Анотації 

Ваврик Т.Ю. Психологічна діагностика та корекція схильності до девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   У дисертаційній роботі розкриваються основні напрями формування особистості з девіантними рисами, такими як агресивність, ригідність, тривожність, підозрілість, зверхність, що становлять “симптомокомплекс девіантності”. Виходячи з цього, обґрунтовується необхідність ранньої психодіагностики девіантних тенденцій особистості, запропоновані напрями ранньої профілактики та психологічної корекції девіантності. У роботі пропонується концепція психодіагностичної роботи, що ґрунтується на поетапному підході: на першому етапі доцільно зробити максимально широку діагностику, на наступному - більш поглиблену, а при наявності конкретного виду девіантної поведінки у конкретного працівника потрібна експрес-діагностика з високим ступенем ймовірності одержаних результатів.
   У дисертаційному дослідженні запропонована програма психокорекції девіантної поведінки, що використовує позитивні аспекти сучасних психотерапевтичних шкіл. Формою проведення корекційної роботи була обрана групова психологічна корекція, орієнтована на максимальну стимуляцію активності учасників. В результаті застосування програми психокорекції виявлені позитивні зміни “профілю особистості”, що підтверджується проведенням повторної діагностики.
   Ключові слова: соціальна норма, соціальні відхилення, нормативна поведінка особистості, девіантна поведінка, „симптомокомплекс девіантності”, психологічна діагностика, психологічна корекція.

Ваврик Т. Ю. Психологическая диагностика и коррекция склонности к девиантному поведению сотрудников органов внутренних дел Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   В диссертационной исследовании рассматриваются причины и условия формирования личности сотрудника органов внутренних дел с такими девиантными чертами, как агрессивность, ригидность, тревожность, подозрительность, высокомерие. Указанные личностные черты составляют “симптомокомплекс девиантности”. При отсутствии психопрофилактической и психокоррекционной работы они черты могут привести к формированию девиантного поведения. На личностном уровне девиантное поведение проявляется как система поступков, которые не совпадают с требованиями определенной нормативной системы и носят социально-деструктивный характер. Девиантное поведение по направленности можно классифицировать на следующие виды: 1) ориентированное на внешнюю среду (экстравертивное) – совершение насильственных правонарушений, деструктивно-агрессивное поведение; 2) ориентированное субъектом на себя (интровертивное) – алкоголизм, наркомания, суицид.
   Установлено наличие тенденции взаимосвязи между собой разных видов девиантных явлений: аддиктивное поведение (употребление алкоголя, наркотиков) приводит к совершению правонарушения, а страх разоблачения может привести к суициду.
   Со временем взаимодействие девиантных качеств приводит к возникновению нового системного качества – дезадаптивности, отчуждению от социальной группы и формированию автономной системы представлений о границах одобряемого и неодобряемого в профессиональной деятельности.
   Важным аспектом работы практических психологов органов внутренних дел является психодиагностика девиантных тенденций личности, а также разработка методик ранней психологической коррекции девиантных тенденций личности. В диссертации предлагается концепция психодиагностической работы, основанной на поэтапном подходе: широкая первоначальная диагностика с помощью применения личностных опросников – СМДО, ДМВ; более глубокая диагностика на втором этапе с применением проективных методик – тест Сонди, тест Роршаха, а при наличии конкретного вида девиантного поведения у сотрудника ОВД - экспресс-диагностика с использованием полиграфных опросников. Использование полиграфа представляется перспективным, так как полиграфная процедура дает возможность выявить скрываемые или неосознаваемые девиантные склонности личности.
   В диссертационном исследовании предложена программа психокоррекции девиантного поведения, использующая положительные аспекты современных психотерапевтических школ. Психокоррекционные процедуры, применяемые в работе с сотрудниками ОВС должны быть: 1) специальными (нормализация выявленных свойств личности, а именно: агрессивности, ригидности, тревожности, подозрительности, высокомерия); 2) программированными (в отличие от импровизированных); 3) симптоматичными (коррекция симптомов) с дальнейшим переходом к личностно – ориентированным процедурам. В качестве формы проведения коррекционной работы предложена избрана групповая психологическая коррекция, ориентированная на максимальную стимуляцию активности участников. В результате ее применения и реализации формирующего влияния тренинговых модулей обнаружены положительные изменения “профиля личности”, что подтверждается проведением повторной диагностики.
   Ключевые слова: социальная норма, социальные отклонения, нормативное поведение личности, девиантное поведение, „симптомокомплекс девиантности”, психологическая диагностика, психологическая коррекция.

Vavryk T.Y. Psychological diagnostics and correction of attraction to the deviant behavior of Ukrainian law enforcement officers - Manuscript.

Candidate thesis of juridical psychology, specialization 19.00.06 - National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2004.

   This thesis expose the problem of take shaping of person with deviant traits, such as aggression, rigidity, anxiety, suspicion, haughtiness, which form “complex of deviant symptoms”. This thesis is devoted to the problem of early psychological diagnostics and correction of personal deviant traits of Ukrainian law enforcement officers with the aim of prophylactics of deviant behavior. This problem is actually in Ukraine and it needs in solution.
   The works of other investigators of this are analyzed by author and his own opinion is expressed.
   The main idea of investigation is showing of the mechanism of forming of deviant inclination and methods of its diagnostics and psychological correction. The hypothesis of investigation is confirmed by results of diagnostic and correction experiments, which description represented in thesis.
   The results of this work based on the achievements of modern psychodiagnostic and psychotherapeutic schools. On the basis of the results of investigation was proposed idea – inculcate author’s methods of psychological diagnostics and correction to the work of practical police psychologists, like a methodic of group psychological correction, which oriented for stimulation of activity of participants.
   Key words: social norm, social deviant, normative behavior, deviant behavior, “complex of deviant symptoms”, psychological diagnostics, psychological correction.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічна діагностика та корекція схильності до девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net