Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Роль віктимної поведінки потерпілих при вчиненні тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Роль віктимної поведінки потерпілих при вчиненні тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи в Україні

Анотації 

Юрченко О.Ю. Роль віктимної поведінки потерпілих при вчиненні тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. - кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 2004 р.

   Дисертація присвячена дослідженню віктимної поведінки потерпілих від тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи. Проаналізовані різноманітні види віктимної поведінки. Створена авторська типологія жертв від розглядуваного виду злочинів. Поглиблено теоретичне розуміння, поняття, структури і змісту віктимогенної ситуації. Розкривається її криміногенна роль. Запропоновано комплекс заходів щодо віктимологічного попередження тяжких насильницьких злочинів і створення віктимологічної програми профілактики тяжкої насильницької злочинності проти особи.
   Ключові слова: тяжка насильницька злочинність, віктимна поведінка, віктимність, віктимізація, віктимогенна ситуація, віктимологічне попередження злочинності.

Юрченко О.Ю. Роль виктимного поведения потерпевших при совершении тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья личности в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно- исполнительное право. - Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2004 г.

   Диссертация посвящена роли потерпевших в механизме совершения тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья личности. В работе дается криминологическая характеристика тяжкой насильственной преступности в Украине, представлена сравнительная характеристика преступников и потерпевших от преступлений указанного вида.
   Основное внимание уделяется виктимному поведению потерпевших, которое во многих случаях носит провоцирующий характер и влияет на выбор преступником насильственного варианта противоправных действий. Диссертант исследует понятие виктимности, которая приобретается человеком в процессе его жизнедеятельности и представляет симбиоз социальных, физических, психологических и биологических свойств, которые облегчают возможность данного лица стать жертвой преступления.
   В диссертации подробно анализируются виктимогенные ситуации.. Предложена авторская типология жертв умышленных убийств и причинения тяжких телесных повреждений, которая имеет практическое значение для индивидуальной профилактики данного вида преступлений.
   В работе приводится научное обоснование понятия виктимологического предупреждения тяжкой насильственной преступности и предлагается проект виктимологической программы предупреждения умышленных убийств и тяжких телесных повреждений.
   Ключевые слова: тяжкая насильственная преступность, виктимное поведение, виктимность, виктимизация, виктимогенная ситуация, виктимологическое предупреждение преступности.

Yurchenko O.Y. Role of victim’s behaviour in the course of committing serious violent crimes against person’s life and health in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for the Candidat'es degree in Legal Studies by speciality 12.00.08 - Criminal Law and Criminology; Criminal Executive law. - National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudriy, Kharkiv, 2004.

   In the thesis a special attention is paid to victim’s conduct which represents an aggregate of physical, social, psychological and biological properties that simplify the possibility of becoming a victim of a crime.
   The work analyses victimgenous situations, gives typology for victims of violent crimes, recommends measures for victimological prevention.
   Key words: serious violent crime, victim’s behaviour, victimness, victimization, victimogenous situation, victimological prevention.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Роль  віктимної поведінки потерпілих при вчиненні тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net