Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Фінансове право: галузь права, навчальна дисципліна і наука
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фінансове право: галузь права, навчальна дисципліна і наука

Анотації 

Ямненко Т.М. Фінансове право: галузь права, навчальна дисципліна і наука. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – м. Київ, 2004 р.

   В дисертації досліджуються особливості фінансового права як галузі права і як навчальної дисципліни. Особливістю цього дослідження є цілісність розробки питань предмету і методу фінансово-правового регулювання. Особливо вагомим є положення про те, що поділ фінансового права на загальну і особливу частини властивий фінансовому праву не як галузі, а як навчальній дисципліні. Спираючись на теоретичні положення автор стверджує, що фінансово-правові норми утворюють фінансове право як галузь не безпосередньо, а через фінансово-правові інститути. Головна функція кожного фінансово-правового інституту полягає в тому, щоб у межах виду, або всього роду фінансових відносин, забезпечити цілісне, відносно закінчене регулювання. Проаналізовано сутність і правову природу фінансового права як галузі законодавства, його структуру і співвідношення систем фінансового права і фінансового законодавства; обґрунтовано практичні рекомендації щодо вдосконалення системи галузі фінансового права і фінансового законодавства; докладно розглянуто теоретичні засади науки фінансового права, яка, передусім, визначається фінансовим правом України як галузі права і відбиває закономірності її розвитку.
   Ключові слова: фінансове право як галузь права, фінансове право як навчальна дисципліна, система фінансового права та законодавства, систематизація фінансового законодавства, наука фінансового права.

Ямненко Т.М. Финансовое право: отрасль права, учебная дисциплина и наука. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право і процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – г. Киев, 2004 г.

   Диссертация посвящена исследованию особенностей финансового права как отрасли права и как учебной дисциплины. В ней изложены результаты исследования, на базе которых предлагается ряд вопросов, касающихся совершенствования правового регулирования финансовых отношений.
   Впервые в правовой литературе доказывается положение о том, что общая часть может быть у финансового права не как отрасли права, а у финансового права как учебной дисциплины. Поэтому любая правовая дисциплина, которая базируется на определенной отрасли права, имеет общую часть, в которую входит предмет и метод правового регулирования. В исследовании рассматривается особенность финансово-правовых норм, правоотношений, органов, которые руководят и осуществляют финансовую деятельность.
   Под финансовым правом в диссертации автор рассматривает: отрасль права; финансовое законодательство как систему нормативно-правовых актов; науку как систему знаний и представлений о финансово-правовых явлениях и опосредование их правовой формой; учебную дисциплину как систему изучения финансового права как отрасли права, действующего финансового законодательства и явлений, выработанных финансово-правовой наукой в области финансов, а также их правовую форму.
   Основное внимание уделяется раскрытию юридической природы “публичного” в финансовом праве как отрасли публичного права и рассмотрению взглядов ведущих ученых теоретиков права (Б.М. Топорнин, Ю.О. Тихомиров, О.Ф. Скакун), которые относят финансовое право к публичным отраслям права. Неопределенность относительно публичности финансового права среди ученых и практиков приводит к тому, что институты финансового права начинают наполняться гражданско-правовой терминологией в нормативно-правовых актах, а при их реализации теряется императивный метод финансово-правового регулирования, который приводит к выводу о том, что основой финансовых (бюджетных и налоговых) отношений есть договора.
   Опираясь на теоретические положения, автор утверждает, что финансово-правовые нормы составляют финансовое право как отрасль не непосредственно, а через финансово-правовые институты. В общей части финансового права четко выявляется правовой институт финансового контроля, который некоторые ученые, не без основания, предлагают включить в особенную часть. Других правовых институтов в общей части финансового права выявить невозможно.
   Главная функция финансово-правого института состоит в том, чтобы в рамках своего вида финансовых отношений обеспечить целостное, относительно завершенное их регулирование. Правовой статус органов государства и местного самоуправления, которые руководят финансовой деятельностью, устанавливается не только финансово-правовыми нормами, а в новую очередь Конституцией Украины и административно-правовыми актами.
   В диссертации проанализирована суть и правовая природа финансового права как отрасли законодательства, его структура и соотношение финансового права и финансового законодательства. В работе содержатся рекомендации относительно совершенствования финансового законодательства.
   Рассмотрены теоретические основы науки финансового права, которая, прежде всего, определяется финансовым правом Украины как отраслью права и показывает закономерности развития самой отрасли. Предметом науки финансового права является система знаний о финансовом праве и управления публичными финансами. Задачи и функции науки финансового права определяются, прежде всего, предметом этой отрасли.
   Ключевые слова: финансовое право как отрасль права, финансовое право как учебная дисциплина, система финансового права и законодательства, систематизация финансового законодательства, наука финансового права.

Yamnenko T.M. Financial law: branch of law, academic discipline and science. - Manuscript.

Thesis for competition for academic degree of candidate of jurisprudence in specialty 12.00.07 - management theory; administrative law and procedure; financial law; informational law. - Kyiv National University named after Taras Shevchenko. - City of Kyiv, 2004.

   In the thesis the peculiarities of financial law as of a branch of law and an academic discipline are explored. The distinctive feature of this research is integrity of elaboration of issues of the subject and method of financial-and-legal regulation. Especially ponderable is the clause that the division of financial law into general and special parts is peculiar to financial law not as a branch but as an academic discipline. Resting upon theoretical provisions the author asserts that financial-and-legal norms form financial law as a branch not immediately but through financial-and-legal institutions. Main function of each financial-and-legal institution lies in ensuring integral, relatively completed regulation within the framework of a kind, or the whole kind of financial relations. The essence and legal nature of financial law as a branch of legislation have been analyzed, its structure and co-relation of systems of financial law and financial legislation; practical recommendations have been substantiated as to improvement of system of the branch of financial law and financial legislation; theoretical grounds of the science of financial law have been considered in detail, which, foremost, is determined by the financial law of Ukraine as a branch of law and reflects the mechanism of its development.
   Key words: financial law as a branch of law, financial law as an academic discipline, system of financial law and legislation, systematization of financial legislation, science of financial law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фінансове право: галузь права, навчальна дисципліна і наука

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net