Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони

Анотації 

Зьолка В. Л. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   У дисертації здійснено комплексне дослідження питань юридичного змісту і сутності найважливіших категорій (понять), які розкривають зміст оборони, місце і роль виконавчої влади у вирішенні завдань оборони, повноваження КМУ у сфері оборони, а також засоби і способи їхньої реалізації при вирішенні конкретних завдань оборони України в сучасних умовах; з’ясовується місце і роль Кабінету Міністрів України в системі органів законодавчої, виконавчої і судової влади з питань забезпечення оборони; розглядається закордонний і вітчизняний досвід правового вирішення проблеми оборони в історичному і сучасному контекстах; дається класифікація і визначаються сфери правових повноважень Кабінету Міністрів в оборонній сфері, розкриваються зміст і конкретні напрямки реалізації повноважень Кабінету Міністрів в найважливіших сферах оборонної політики. Спираючись на правові джерела повноважень Кабінету Міністрів України в оборонній сфері, існуючу практику організаторської і виконавчої діяльності центральних органів виконавчої влади, а також органів військового управління і керівництва, автор аналізує військово-політичні, військово-адміністративні і воєнні повноваження Кабінету Міністрів України.
   На цій основі відпрацьовані рекомендації щодо удосконалення актів законодавства, які регламентують повноваження органів державної влади у сфері оборони.
   Ключові слова: Кабінет Міністрів України; повноваження: військово-політичні, військово-адміністративні, воєнні; сфера оборони.

Зьолка В.Л. Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере обороны. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   Обеспечение надежной и эффективной обороны - одна из важнейших задач любого государства. В Украине процесс перехода к новой системе экономических, политических, социальных, духовных и военно-политических отношений в условиях глубоких изменений геополитической картины в мире, системного кризиса украинского общества, активизации попыток ограничить влияние Украины относительно решения кардинальных вопросов международной жизни, наличие комплекса внутренних и внешних угроз безопасности актуализировали проблему обороны. В силу того, что органы исполнительной власти играют исключительно важную роль в формировании и проведении оборонной политики украинского государства, сегодня целиком очевидная необходимость дальнейшего научно-теоретического анализа и на этой основе усовершенствования полномочий Кабинета Министров Украины в сфере обороны.
   В диссертации осуществлено комплексное исследование вопросов юридического содержания и сущности важнейших категорий (понятий), которые раскрывают сущность обороны, место и роль исполнительной власти в решении задач обороны, полномочия Кабинета Министров Украины в сфере обороны, а также средства и способы их реализации при решении конкретных задач обороны Украины в современных условиях; уточняется место и роль Кабинета Министров Украины в системе органов законодательной, исполнительной и судебной власти по вопросам обеспечения обороны; рассматривается заграничный и отечественный опыт правового решение проблемы обороны в историческому и современный контекстах; дается классификация и определяются сферы правовых полномочий Кабинета Министров в оборонительной сфере, раскрываются формы, содержание и конкретные направления реализации полномочий Кабинета Министров в важнейших сферах оборонительной политики.
   Проанализировав взгляды ученых относительно определения понятия “оборона”, автор отмечает, что теоретическое содержание этого понятия тесно связано с содержанием понятия “военная безопасность”, вместе с тем за объемом эти понятия разные. Сегодня оборона включает не только защиту от внешней военной угрозы, как это понималось раньше, а является целым комплексом как внутренних, так и внешних политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других составных. Исключительную важность в последнее время получила правовая составная обороны. Право все чаще рассматривается как основное средство уравновешивания использования несиловых (политических) и воєнно-силових методов решения задач обороны.
   Опираясь на правовые источники полномочий Кабинета Министров Украины в оборонительной сфере, существующую практику организаторской и исполнительной деятельности центральных органов исполнительной власти, а также органов воинское управление и руководства, автор анализирует военно-политические, военно-административные и военные полномочия Кабинета Министров Украины.
   В диссертационном исследовании отработанные рекомендации относительно усовершенствования действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих полномочия органов государственной власти в сфере обороны, разработаны предложения относительно устранения пробелов в законодательстве.
   Ключевые слова: Кабинет Министров Украины; полномочия: военно-политические, военно-административные, военные; сфера обороны.

Ziolka V. L. The Cabinet of Ministers' authorities within the defensive sphere. - Manuscript.

Dissertation on getting the scientific degree of the jurisprudence candidate on speciality: 12.00.07 - the theory of government; administrative law and process; financial law; informational law - The National Academy of the Interior Affairs of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The dissertation covers comprehensive analysis of the legal issues and the essence of the most crucial categories (concepts) which reveal the content of defense, the place and role of the executive power within the defensive missions' solution authorities within the defensive sphere and also means and ways of their achievement in the solving of specific targets within the currant situation of Ukraine's defense; the place and role of the Cabinet of Ministers of Ukraine within the system of legislative, executive and judicial authorities on the issues of defense providing is clarified; foreign and native experience in legal defensive problem settlement both in historic and modern content is viewed; the classification is given and Legal authority spheres of the Cabinet of Ministers within the defensive sphere are determined; the forms, content and specific realization ways of the Cabinet of Ministers authority within the most important issues of defensive sphere. The author analyzes military and political, military and administrative, and military authorities of the Cabinet of Ministers of Ukraine relying upon legal sources of the Cabinet of Ministers authorities within defensive sphere, the existing organizational and executive practice of the central bodies of the executive power, and also the bodies of military administration and control.
   On this basis the recommendations as to the improvement of legislative acts which regulate the authority of the bodies of the state power within the defensive sphere were worked out.
   Key words: the Cabinet of Ministers of Ukraine, military and political, military and administrative, militari authorities, defensive sphere.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net