Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій

Анотації 

Анохіна І.О. Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 „Господарське право; господарсько-процесуальне право”. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2005.

   Дисертація присвячена розробці теоретичних і практичних питань правового регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, обґрунтуванню нових наукових положень і пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері. Надано поняття природної монополії та її наукове визначення як специфічного різновиду структурного монопольного типу ринку, на якому виключне право суб'єкта господарювання здійснювати діяльність виникає не в результаті його конкурентної боротьби, а внаслідок визнання державою неефективності конкуренції, тобто її усунення і недопущення на визначеному ринку. Визначено сфери природних монополій та правовий статус їх суб'єктів. Обгрунтовано, що суб'єкти природних монополій - це специфічний різновид суб'єктів господарювання і вид монопольних утворень, особливості правового статусу яких обумовлений їхнім виключним станом на ринку. З’ясовано поняття, принципи, методи і предмет регулювання діяльності суб'єктів природних монополій. Визначено правовий статус органів державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій. Визначено види порушень законодавства про природні монополії та види юридичної відповідальності за їх вчинення. Обгрунтовано пропозиції з удосконалення правового регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні.
   Ключові слова: природні монополії, суб’єкти, правовий статус, діяльність, державне регулювання, принципи, методи, юридична відповідальність.

Анохина И.А. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 “Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право”. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2005.

   Диссертация посвящена разработке теоретических и практических вопросов правового регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обоснованию новых научных положений и предложений по совершенствованию законодательства Украины в этой сфере.
   В первом разделе работы исследовано понятие естественных монополий, сферы их деятельности, правовой статус субъектов, а также дана общая характеристика законодательства о естественных монополиях.
   Дано определение естественной монополии как специфической разновидности структурного монопольного типа рынка, на котором исключительное право субъекта хозяйствования осуществлять деятельность возникает не в результате его конкурентной борьбы, а вследствие признания государством неэффективности конкуренции, то есть ее устранения и недопущения на определенном рынке.
   Обосновано, что субъекты естественной монополии – это специфическая разновидность субъектов хозяйствования и вид монопольных образований, особенности правового статуса которых обусловлены их исключительным положением на рынке.
   Аргументировано, что правовой статус субъектов естественных монополий императивно определен в Законе с помощью обязывающих и запрещающих норм, с минимальным использованием потенциала управомочивающих норм и отсутствия указания на права этих субъектов, что нельзя признать правильным.
   Установлено, что законодательство о естественных монополиях нельзя отнести к конкурентному законодательству, в частности, законодательству о защите экономической конкуренции, поскольку оно направлено не на защиту и поддержку конкуренции, а напротив, на признание монополий, недопущение и устранение конкуренции на определенных рынках.
   Во втором разделе диссертации проанализирован механизм регулирования деятельности субъектов естественных монополий, в том числе принципы, методы и предмет регулирования, а также правовой статус органов, регулирующих деятельность этих субъектов.
   Обосновано, что естественные монополии ввиду их специфики требуют особых форм государственного регулирования, особого правового режима регулирования и контроля за деятельностью субъектов, функционирующих на этих рынках.
   Показано, что наделение определенных рынков статусом естественных монополий и соответствующее специальное целенаправленное государственное регулирование деятельности на этих рынках распространяется исключительно на определенную в Законе “О естественных монополиях” категорию специальных субъектов естественных монополий. Специфика правового регулирования деятельности субъектов естественных монополий является отражением дифференцированного подхода к естественно-монопольным рынкам как одного из важнейших принципов государственной политики.
   Аргументирована необходимость дифференцированного, взвешенного подхода к оценке разных видов деятельности на естественно-монопольных рынках, четкого и всестороннего разграничения регулируемых и нерегулируемых видов деятельности на этих рынках. При этом потенциально конкурентные сегменты естественных монополий должны быть выделены и реорганизованы с целью формирования конкурентной среды.
   Установлено, что на рынках естественных монополий на императивных началах применяются разные методы государственного регулирования, включая лицензирование, текущее и перспективное планирование производства, контроль за ценами, качеством продукции и т.п.
   Обосновано, что все функции национальных комиссий регулирования естественных монополий могут быть классифицированы на три группы: организационные (формирование и ведение реестра субъектов естественных монополий, установление методов регулирования); контрольные (контроль за соблюдением требований закона); превентивно-репрессивные (прекращение нарушений законодательства о естественных монополиях).
   В третьем разделе работы исследуются нарушения законодательства о естественных монополиях и виды юридической ответственности за их совершение субъектами естественных монополий и органами, регулирующими их деятельность.
   Обосновано, что для повышения эффективности юридической ответственности за нарушения законодательства о естественных монополиях следует предусмотреть в разделе IV Закона „О естественных монополиях”: исчерпывающий перечень нарушений законодательства о естественных монополиях; виды юридической ответственности за нарушения законодательства о естественных монополиях; ответственность за нарушения указанного законодательства органов государственной власти и местного самоуправления, не являющихся органами государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
   В работе разработаны предложения по совершенствованию хозяйственного законодательства, регулирующего деятельность субъектов естественных монополий, в том числе путем внесения изменений и дополнений в Закон Украины “О естественных монополиях”.
   Ключевые слова: естественные монополии, субъекты, правовой статус, деятельность, государственное регулирование, принципы, методы, юридическая ответственность.

Anokhina I.O. Legal regulation of the activity of natural monopolies’ subjects. – Manuscript.

Dissertation for the obtaining of the Degree of the Candidate of Legal Sciences in the specialty 12.00.04 – Economic Law, Law of Commercial procedure. – Institute of Economic and Legal Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2005.

   The actual thesis is devoted to the development of the proposals on economic legislation which regulates the activity of subjects of natural monopolies in Ukraine.
   The author defines natural monopoly as a specific kind of structural monopoly type of the market where exclusive right of economic subject to the activity arises not as a result of its competition but because of the government declaration of the ineffectiveness of competition in that market.
   The spheres of natural monopolies and legal status of their subjects are understood. The author justifies that subjects of natural monopolies are specific kind of economic subjects and monopolies. The peculiarities of legal status of natural monopolies’ subjects are connected with their exclusive position in the market.
   The characteristics, principles, methods and the object of the regulation of activity of natural monopolies’ subjects are determined. The legal status of government bodies regulating the activity subjects of natural monopolies’ subjects is defined.
   The kinds of violations of the legislation on natural monopolies and kinds of the legal responsibility for them are determined. The recommendations on perfection of legal regulation of the activity of natural monopolies’ subjects in Ukraine are suggested.
   Key words: natural monopolies, subjects, legal status, activity, state regulation, principles, methods, legal responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net