Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Середовище вироблення державної політики (теоретико-методологічні аспекти)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Середовище вироблення державної політики (теоретико-методологічні аспекти)

Анотації 

Антонова О.В. Середовище вироблення державної політики (теоретико-методологічні аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2005.

   У дисертації розглянуто проблеми впливу фактору середовища в процесі вироблення державної політики. Проаналізовано сучасний стан розробки теми дисертаційного дослідження, обґрунтовано використання визначеної методології. Розкрито основні науково-теоретичні підходи до ідентифікації впливів під час взаємодії суб’єктів вироблення державної політики. Визначено функції та основні інструменти структурування впливів середовища. Розроблено дескриптивну модель середовища вироблення державної політики. Проаналізовано особливості застосування даної моделі в країнах розвинутої демократії та в Україні.
   Ключові слова: державна політика, процес вироблення державної політики, середовище вироблення державної політики, виробники державно-управлінських рішень, розробники політичних альтернатив, громадянське суспільство.

Антонова О.В. Среда разработки государственной политики (теоретико-методологические аспекты). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Днепропетровский институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Днепропетровск, 2005.

   В диссертации рассмотрены проблемы влияния фактора среды в процессе разработки государственной политики. Проанализировано современное состояние научной разработанности темы диссертационного исследования, аргументировано использование необходимой методологии. Раскрыты основные научно-теоретические подходы к идентификации влияний во время взаимодействия субъектов разработки государственной политики. Определены функции и основные инструменты структурирования влияний среды. Создана дескриптивная модель среды разработки государственной политики. Проанализированы особенности применения данной модели в странах развитой демократии и в Украине.
   Ключевые слова: государственная политика, процесс разработки государственной политики, среда разработки государственной политики, субъекты разработки государственной политики, разработчики государственно-управленческих решений, разработчики политических альтернатив, гражданское общество.

Antonova O.V. Public Policy-Making Environment (theoretical and methodical aspects). – Manuscript.

Thesis to obtain a candidate of science on public administration degree on the speciality 25.00.01 – theory and history of state management. Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration, Office the President of Ukraine, 2005.

   The dissertation deals with problems of environment influences on public policy-making. The modern development of investigation’s topic and methodological problems are studied. The main scientific theories to identification of influences during interaction of public policy makers are given. Author determines functions and instruments for structuring the influences of public policy-making environment. It was made a descriptive model of public policy-making environment. A specificity of using this model in the developed democracy and in Ukraine was examined.
   The first chapter of dissertation is devoted to the theoretical and methodological principals of research. An analysis of modern scintific theories about essence of influences in the policy process and the public policy-making is realized. The main definitions and the methods were argued. Author proposes to use the new category “public policy-making environment” in public administration. The methodology of research includes the complex of system-situative analysis and system-informative analysis. Review of scientific literature is corroborated a necessary of development of theme.
   At the second chapter it states the structure, functions, and criteria of model construction of public policy-making environment. The objective conductions of public policy-making are viewed in frames of different political regimes (totalitarian, authoritarian, democratic). The activity of public policy-makers is determined as subject influence of this environment.
   The improvement perspectives of public policy-making environment are discussed in the third chapter. There is implemented the descriptive model of public policy-making environment through the experience of foreign democratic societies. The organizational and normative principals of providing the functions of public policy-making environment in Ukraine are argued. The conditions, problems and obstacles on the way of forming the structured public policy-making environment are differentiated. With aim of improvement of public administration activity it’s given the correspondent recommendations.
   Providing the development of public policy-making environment requires strengthening the role of public administration in forming the favorable conditions to transfer the public interests and problems into the sphere of public policy-making by the subjects’ influences, to differ the functions of public policy-makers, what might be realized in the normative acts of government of Ukraine and local authorities; spread the using of descriptive model of public policy-making environment into the practice of public administration for problems analysis through the introducing the estimated strategic tests during the information analytics of statistics; widen the communicative channels and the ways of publicity of public policy-making process; activation the learning the new forms of institutional influences, the mechanisms of the structuring the latent interests, the perspectives of research the administrative lobby; initiate the research program, devoted to stabilization of subjects’ interaction; introduce the special discipline of “Lobby as political phenomena”.
   Key words: public policy, public policy-making, public policy-making environment, public policy-makers, makers of administrative decisions, makers of policy alternatives, civic society.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Середовище вироблення державної політики (теоретико-методологічні аспекти)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net