Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Експертні помилки: сутність, генезис, шляхи подолання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Експертні помилки: сутність, генезис, шляхи подолання

Анотації 

Абрамова В.М. Експертні помилки: сутність, генезис, шляхи подолання. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню проблеми помилок, які припускаються судовими експертами.
   За результатами узагальнення експертної, слідчої, судової практики, анкетування професійних судових експертів, аналізу літературних джерел визначено риси помилки в людській діяльності, сформульовано загальне поняття помилки і визначено особливості, притаманні помилкам судового експерта. Виявлено онтологічні і гносеологічні корені експертних помилок, що зумовлені особливостями пізнання судового експерта через дію об’єктивних та суб’єктивних чинників. Запропоновано новий підхід до створення класифікації експертних помилок, обґрунтовано підстави такого їх поділу, а також викладено шляхи подолання залежно від виду помилок.
   Розроблено методичні рекомендації щодо вдосконалення всіх аспектів судово-експертної діяльності з метою запобігання експертних помилок.
   Ключові слова: помилка, судова експертиза, судовий експерт, висновок експерта, експертна помилка, класифікація експертних помилок, судово-експертна діяльність, судова експертологія, передумови подолання експертних помилок.

Абрамова В.М. Экспертные ошибки: сущность, генезис, пути преодоления. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию проблемы ошибок, которые допускаются профессиональными судебными экспертами при проведении экспертиз. Раскрыты понятие, сущность, генезис и пути преодоления экспертных ошибок.
   В работе на основе синтезированных данных в разных областях знаний выделена совокупность признаков, характеризующая ошибку в любой сфере человеческой деятельности, и на ее основе предложено определение ошибки человека.
   Обоснована необходимость единого теоретического и практического подхода к пониманию ошибки в профессиональной судебно-экспертной деятельности, связанной с использованием специальных знаний в сфере судопроизводства. Выделены специфические признаки ошибки судебного эксперта, отличающие ее от ошибок субъектов других видов социально-полезной деятельности. С учетом совокупности выявленных признаков сформулировано определение экспертной ошибки. Предложены процессуальный и методический критерии определения правильности или ошибочности заключения судебного эксперта в следственной и судебной практике.
   Раскрыты онтологические и гносеологические корни экспертных ошибок. Онтологические корни обусловлены объективным характером информации, отображенной в следах. Гносеологические корни экспертных ошибок связаны с объективными проблемами правового и методологического характера процесса экспертного познания, а также субъективными особенностями личности профессионального судебного эксперта как специалиста в определенной области знаний.
   Предложен новый подход к классификации судебно-экспертных ошибок. С учетом нового законодательства о судебно-экспертной деятельности (Закона Украины „О судебной экспертизе”), научных положений этой деятельности в рамках науки судебной экспертологии, существующих проблем правового, научно-методического, организационно-управленческого характера, развивая идеи Р.С. Белкина о научной классификации экспертных ошибок, автором обосновано их деление на нормативно-правовые, методологические и операционные.
   Исследованы проблемы в системе судебно-экспертной деятельности в соответствии с правовым, научно-методическим и организационным ее аспектами, служащие предпосылками возникновения рассмотренных видов экспертных ошибок.
   Установлено, что предпосылками возникновения нормативно-правовых ошибок являются как несовершенство нормативно-правовой базы, так и несоблюдение требований процессуальных и иных правовых норм основными субъектами судебно-экспертной деятельности, а также другими участниками судопроизводства, деятельность которых связана с подготовкой и назначением судебных экспертиз. Исходя из этого, разработаны предложения по усовершенствованию нормативно-правовой регламентации процесса назначения и проведения судебной экспертизы, которая минимизировала бы ошибки процессуального характера.
   Представлен анализ проблем научно-методического характера судебно-экспертной деятельности, которыми признаются недостаточный уровень знаний как в области общей теории, так и в частных теориях судебной экспертизы о свойствах, признаках, причинных связях объектов и способах их отображения в окружающем мире. На его основе определены направления усовершенствования методологической функции судебной экспертологии по обеспечению экспертной практики стратегией решения экспертных задач для преодоления методологических ошибок.
   Сделан вывод о том, что предпосылками возникновения операционных экспертных ошибок являются как ненадлежащее выполнение судебным экспертом правил и процедур исследования, так и отсутствие строгого контроля должностных лиц за его деятельностью. На основании существующих проблем организационно-управленческого характера автором обосновано в качестве основного направления преодоления операционных экспертных ошибок создание системы управления качеством.
   Ключевые слова: ошибка, судебная экспертиза, судебный эксперт, заключение эксперта, экспертная ошибка, классификация экспертных ошибок, судебно-экспертная деятельность, судебная экспертология, предпосылки устранения экспертных ошибок.

Abramova V.M. The mistakes of the experts: essence, genesis and ways of overcoming - Manuscript.

The thesis for obtaining the scientific degree of the candidate of law by profession 12.00.09 – criminal process and criminal low, forensic examination. – The National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The thesis is devoted to the research of mistakes is made by judicial experts during an examination. Author specified the main features, define the mistakes in any human activity, studied the specialties of judicial expert knowledge, that influence on rise of mistakes during examination. The judicial expert determination of mistake was proposed.
   As a result of conducted summary of examination practice, questionnaire of law enforcement representatives as well as the literal sources analyses a range of expert’s mistakes and conductions of their emergence. To the author’s mind the determination of the mistake removal possibility, during the examinations, has a great meaning for the rise of expert’s researches quality.
   The further development of the expert’s work is possible only with solving such questions as training of specialists, professional commanding selection, guarantee of judicial expert’s science work essential principles. For solving this problems the author proposes the ways of elimination expert’s mistakes during examinations, showing possibilities of their detecting, correcting and prevention.
   Key words: mistake, judicial examination, judicial expert, examination conclusion, expert mistake, mistake classification, judicial-expert activity, judicial expertology, expert mistakes elimination preconditions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Експертні помилки: сутність, генезис, шляхи подолання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net