Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Оптимізація управління державними установами в умовах трансформації українського суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оптимізація управління державними установами в умовах трансформації українського суспільства

Анотації 

Балашов А.М. Оптимізація управління державними установами в умовах трансформації українського суспільства. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. - Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - Одеса, 2005.

   У дисертації розроблено і теоретично обґрунтовано процесний підхід до оптимізації управління державними установами на основі моделі, побудованої за принципом управління якістю, визначено низку теоретичних положень щодо формування сучасного типу державної установи з урахуванням особливостей організаційного простору та специфіки надання послуг.
   Виділено та проаналізовано функціональну складову діяльності державної установи, що дозволило провести групування державних органів в залежності від однорідних ознак й уточнити поняття “державна установа”. Розкрито принципи та критерії, яких необхідно дотримуватися в разі застосування системи управління якістю державної установи. Досліджено передумови адаптації управління державними установами в Україні до стандартів Європейського Союзу. Запропоновано методологію побудови процесної моделі оптимізації управління державною установою. Серед механізмів оптимізації управління виділено: розробку загальної стратегії безперервного вдосконалення управління державними установами на основі застосування принципів управління якістю; пошук оптимальної (для даної ситуації) моделі структури державної установи, ефективне використання ресурсів установи, зокрема компетентності персоналу.
   Ключові слова: державне управління, державна установа, організаційна структура, послуги, процесний підхід, процесне моделювання, управління якістю, принципи та механізми, система, удосконалення, оптимізація.

Балашов А.Н. Оптимизация управления государственными учреждениями в условиях трансформации украинского общества. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Одесса, 2005.

   В диссертации сформулированы теоретико-методологические подходы к формированию современного типа государственного учреждения, выделено место государственного учреждения среди других государственных органов, определены особенности его функционирования в современном организационном пространстве. Уточнены понятия “государственное учреждение”, “организационная структура государственного учреждения” и характеристики их сути. Разработан и теоретически обоснован процессный подход к оптимизации управления государственными учреждениями на основе модели, построенной по принципам системы управления качеством.
   Выделено и проанализировано функциональную составляющую деятельности государственного учреждения, что позволило провести сравнительный анализ особенностей государственных учреждений и органов исполнительной власти и классифицировать их по признакам: порядок создания; масштаб, территория деятельности; характер и объем компетенции; метод решения подведомственных вопросов; источники и способ распоряжения материально-финансовыми средствами.
   Государственные учреждения отличаются от государственных органов присущей только им организационной структурой. Большинство государственных учреждений имеют линейно-функциональную структуру с подключением к ней программно-целевых звеньев. Исследование разных видов организационных структур показало, что в каждой из них есть свои преимущества и недостатки. На формирование организационной структуры влияют разнообразные факторы, которые касаются как объекта, так и субъекта управления, поэтому данный элемент системы под влиянием как внутренней, так и внешней среды, требует постоянной модернизации.
   Анализ современных технологий моделирования организационных структур показал, что процессный подход имеет приоритет среди других методов за счет того, что он обеспечивает непрерывный контроль связи отдельных процессов в системе процессов, а также их взаимосвязь. Успех от внедрения процессного подхода в организации зависит исключительно от модели его реализации.
   В роботе представлена методология построения процессной модели управления государственным учреждением, которая базируется на синтезе моделей отдельных процессов (функций управления) в их последовательной реализации. Модель каждого процесса представлена в графическом виде, чтобы было видно, где входы и выходы процесса, сам процесс и его характер. В основу методологии процессной модели положено понятие об оптимизации управления, как принятие решения о том, каким должно быть управление, чтобы достичь поставленной цели. Управление считается оптимальным, если оно обеспечивает достижение поставленной цели.
   Среди механизмов оптимизации управления выделено:
   - разработку стратегии непрерывного усовершенствования управления государственными учреждениями на основе использования принципов системы управления качеством;
   - поиск оптимальной (в данной ситуации) модели структуры государственного учреждения;
   - эффективное использование ресурсов учреждения, в частности компетентности персонала.
   Ключевые слова: государственное управление, государственное учреждение, организационная структура, услуги, процессный подход, процессное моделирование, управление качеством, принципы и механизмы, система, усовершенствование, оптимизация.

Balashov A.M. The optimization of management of state organization under conditions of Ukrainian society transformation. - Manuscript.

Dissertation for degree of candidate in science in Public Administration in the speciality 25.00.02 – The Public Administration Mechanisms. – Odessa Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration. Office of the President of Ukraine. – Odessa, 2005.

   The theoretical approach to the optimization of management of public administration establishments, based on the model built according to the principle of quality management, is developed and theoretically grounded. The chain of theoretical regulations on the modern type of state organization forming while taking into account the peculiarities of organizational scope and rendering of services is defined.
   The functional constituent of a state organization is determined and analyzed, which allowed to carry out grouping public bodies subject to similar features and to clarify the term "state organization". The principles and criteria subject to be observed while implementation of quality management system of state organization are developed. The conditions of adaptation of state organization management in Ukraine as to the European Union standards are investigated. The methodology of building process model of state organization management optimization is proposed. The following mechanisms of management optimization are market out: developing general strategy of uninterrupted enhancement of state organizations management on basis of implementation of quality management principles; search for an optimal (for the current situation) model of state organization structure; effective use of organizational resources, especially personnel competence.
   Key words: public management, state organization, organizational structure, services, process approach, process modeling, quality management, principles and mechanisms, system, enhancement, optimization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оптимізація управління державними установами в умовах трансформації українського суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net