Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Внутрішня політика франкістського режиму в Іспанії. 1939-1975 рр.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Внутрішня політика франкістського режиму в Іспанії. 1939-1975 рр.

 Анотації

Павлишена Ю.В. Внутрішня політика франкістського режиму в Іспанії. 1939-1975 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Інститут історії України НАН України. – Київ, 2007.

   Дисертація є комплексним дослідженням внутрішньої політики Іспанії франкістського періоду (1939-1975 рр.), її етапів та особливостей. Робота присвячена темі, недостатньо розробленій у вітчизняній історичній науці, тому є належним і вагомим доробком у розвиток вітчизняної іспаністики, яка перебуває на стадії свого становлення.
   Вперше в українській історіографії здійснено системний аналіз різножанрових джерел франкістського періоду, праць радянських, сучасних вітчизняних, російських та зарубіжних, передовсім іспанських, науковців; досліджено хронологічні межі, періодизацію і юридично-правове наповнення внутрішньої політики авторитарного франкістського режиму, узагальнено її напрями, закономірності, особливості та ліберальну самокорекцію пізнього франкізму в політичній, соціальній, економічній сферах. З’ясовано і систематизовано історичні і правові витоки системи каудилізму, її прерогативи та повноваження; класифіковано провідні ідеологічні риси франкістської держави. На прикладі іспанського досвіду показано багатоликість авторитаризму розвитку, його ефективність, суперечності та зв’язок, який існує між ним та демократією.
   Ключові слова: авторитаризм розвитку, корпоративізм, каудилізм, централізація, унітарна держава, демократизація, легітимність, монархія, уряд, опозиція, католицька церква.

Павлишена Ю.В. Внутреняя политика франкистского режима в Испании. 1939-1975 гг. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой |снискание|степени кандидата| исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. Институт истории Украины НАН Украины. – Киев, 2007.

   Диссертация представляет собой комплексное исследование внутренней политики Испании франкистского периода (1939-1975 гг.), ее этапов и особенностей. Работа посвящена теме, которая недостаточно разработана в отечественной исторической науке, поэтому|оттого| она являет собой надлежащий и весомый вклад в развитие отечественной испанистики|, пребывающей|перебывает,пребывает| на стадии своего становления.
   Впервые в украинской историографии| системно проанализировано разножанровые документальные источники|родников,истоков| франкистского периода, работы советских, современных отечественных, российских и зарубежных, прежде всего испанских, ученых; исследовано хронологические границы,|черт| периодизацию и юридически-правовое наполнения внутренней политики авторитарного франкистского режима, обобщено её направления, закономерности, особенности и либеральную самокоррекцию позднего франкизма в политической, социальной, экономической сферах. Выяснено и систематизировано исторические и правовые истоки системы каудилизма, ее прерогативы и полномочия; классифицировано основные идеологические черты франкистского государства. На примере испанского опыта показано многогранность авторитаризма развития, его эффективность, противоречия и связь, которая существует между ним и демократией.
   Ключевые слова: авторитаризм развития, корпоративизм, каудилизм, централизация, унитарное государство, демократизация, легитимность, монархия, правительство, оппозиция, католическая церковь.

Pavlishena J.V. Home politics of the Frankism regime in Spain. 1939-1975. – Manuscript.

Thesis for competition of science degree in history sciences on speciality 07.00.02 – world history. – The Institute of history of Ukrainian of the National Academy of Sciences of Ukraine. - Kyiv, 2007.

   The thesis is the complex research of the home politics of Spain in the Frankism period (1939-1975), its stages, peculiarities and course. The work is dedicated to the theme which is not studied by the native science completely. So it is the proper and great creation for the development of the native research of Spain which continues to be on its stage of making.
   For the first time in Ukrainian historiography the complex analysis of the sources of the Frankish period according to the different genres, memoirs, works of Soviet, modern native, Russian and foreign scientists is realized. The work includes a great quantity of Spanish historical, juridical-legal literature, memoirs, which description is proposed in the native historiography for the first time. The necessity to elucidate the division into periods of the home politics and typology of frankism is the system of European authoritarian-totalitarian political systems and typical peculiarities of the grounds of world outlook and concreteness of the activity of the frankism regime in the home politics is motivated. The author’s apply of the whole complex of the scientific methods of the historical analysis helps to research the mentioned problems and aspects of the home politics of Spain in the frankism period more completely, exactly and authentically.
   The problems of the authoritarism in the development, its pre-conditions, course, paradigms and perspectives, correlation of the social-economic and political factors in the process of realization of the authoritarian modernization, its general features; the issue of the chronological bounds and division into periods of the home politics of the authoritarian frankism regime, its concrete-historical and juridical-legal filling are represented; also the own apparition of the decision of these problems are proposed. In the dissertation the pre-conditions of the forming of the foundations of the standard transformation on the authoritarian frankism regime are also represented. On the authoritarism the Spanish experience the author shows the many-sideness of the authoritarism in the development, conditions and bounds of its effectiveness, contradictions and link between it and democracy.
   The leading ideological features of the frankism state which was based on the unitarism, corporativism, traditional monarchical institutions, confessiveness, “organic democracy” are classified. The dissertation represents the examination and systematization of the concrete-historical and legal foundations, bounds of the personal power of the base of frankism Spain – the system of caudilism, its prerogatives and authorities. The author proves that the authoritarism in the development regardless of the will and wish of the authoritarian ruler forms the pre-conditions for the democratization of the society, its political liberalization and in this way creates the ground of its evolutionary self-destruction.
   The work consist of the approval that the rebuilding of the monarchy by the frankism defines the mechanism of the delivery of the power after caudilio’s death, solves the problem concerning the figure of guarantee and the connector of nation during the transitional period. This decision objectively works for the further democratization of the state, because Spanish monarch witch the church’s support and loyalty of the most part of the army consolidates the civic society and becomes the guarantee of the created democratic “rules of the game”.
   Spanish political elite plays the great role in this fatal for the state historical process. This elite is represented by different leaders according to their ideological and political points of view, by parties, motions. The elite dismantles the frankism regime and realizes the exceptional political democratization of Spanish society peacefully and without any shocks.
   As a result of the activity of the frankism regime in the home politics and transformation realized after (the frankism created the number of the necessary pre-conditions for the transformation) Spain gets steadfast spiritual-moral foundations of the society, stable political culture with some obvious democratic tendencies, rather developed infrastructure and segments of the civic society. The importance lies in the fact that the reforms of the home politics the formation of the numberous and influential medium class which is the base of stabilization for the further democratic transit, making of the democratic political culture in the depths of the authoritarian frankism.
   The studying of the experience of the frankism in the circles of the home politics confirms the thesis about the maturing of the pre-conditions for democracy in the depths of the authoritarian regimes, because the frankism and its process of the home politics demonstrate that the consolidation of the authoritarian political system due to the strengthening of the traditional values in the social consciousness is the pre-condition of the transition to the effective democracy.
   Keywords: authoritarism of development, corporativism, caudilism, centralization, unitary state, democratization, legitimistness, monarchy, government, opposition, Catholic church.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Внутрішня політика франкістського режиму в Іспанії. 1939-1975 рр.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net