Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-процесуальні строки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-процесуальні строки

Анотації 

Баб’як А.В. Адміністративно-процесуальні строки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2005.

   В дисертації досліджуються теоретичні, законодавчі та практичні проблеми адміністративно-процесуальних строків в процедурному та юрисдикційному провадженні.
   Окреслюються логіко-методологічні засади визначення понять “строк”, “процесуальний строк”, формулюються відповідні дефініції. На основі аналізу чинного адміністративно-процесуального законодавства України та практики його реалізації, теоретичного осмислення наукових праць, автором сформульовано низку висновків, пропозицій до розділу ІV “Провадження в справах про адміністративні правопорушення” чинного КУпАП; Положення про проведення атестації державних службовців та Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених постановами Кабінету Міністрів, а також обґрунтовано ряд рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративно-процесуальних строків у процедурному та юрисдикційному провадженні.
   Ключові слова: адміністративно-процесуальні строки, строкові рамки провадження, строкові межі.

Бабяк А.В. Административно-процессуальные сроки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2005.

   В диссертации исследуются теоретические, нормативные и практические проблемы административно-процессуальных сроков.
   Определив логико-методологические основы определения понятий “срок”, “процессуальный срок”, диссертант формулирует соответствующие дефиниции. Им предложена классификация сроков в теории административного процесса. Отмечены особенности исчисления административно-процессуальных сроков, исследованы административно-процессуальные сроки в процедурном и юрисдикционном производстве.
   К процедурному виду административного процесса относятся все административные производства, в основе которых отсутствует спор про право решать конфликты, их содержанием является реализация деятельности публичной администрации по удовлетворению интересов общества. К ним относятся: административно-нормотворческое производство, аттестационное производство; разрешительное и регистрационное производство.
   К юрисдикционному виду административного процесса относятся производства, основной целью которых есть разрешение спора про право, которые возникают в сфере деятельности публичной администрации. К ним относятся: производство по делам об административных правонарушениях, производство по жалобам граждан, дисциплинарное производство.
   Рассматриваются сроки нормотворческого производства в зависимости от субъекта издания нормативно-правовых актов. Диссертант, исследуя сроки аттестационного производства, относительно государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, а также личного состава органов внутренних дел, предложил внести изменения в п.1 Положения о проведении аттестации государственных служащих, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2000 г. № 1922; в п. 1 Типичного положения о проведении аттестации должностных лиц местного самоуправления, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2001 г. № 1440, в Инструкцию о порядке проведения аттестации личного состава органов внутренних дел Украины, утвержденной приказом МВД Украины от 23 февраля 2001 г. № 148.
   Рассматривая сроки разрешительного производства, касающегося выдачи разрешения на приобретение, сохранение, учет перевозку и использование огнестрельного, пневматического и холодного оружия, диссертант внес изменения в сроковые рамки этого производства.
   Исследуются сроки регистрационного производства, связанного с государственной регистрацией транспортных средств, а также производства техничного осмотра транспортных средств.
   Юрисдикционное производство исследуется стадийно. Диссертант, рассматривая сроки производства по делам об административных правонарушениях, предложил дополнить КУоАП ст. 253-1 “Сроки исполнения экспертиз в производстве по делам об административных правонарушениях” ст.257-1 “Сроки расследования дел об административных правонарушениях” ст. 309-1 “Замена штрафа административным арестом”.
   Предложено внести изменения в ч.1 ст. 256 “Содержание протокола об административном правонарушении” КУоАП, предвидеть сроки передачи протокола о совершении административного правонарушения, а также срок подготовительного этапа дела.
   Рассматривая сроки регламентирующие деятельность судьи в дисциплинарном производство, диссертант предложил, внести изменения п.1 ст. 35 Закона Украины “О статусе судей”.
   Сроковые рамки, которые должны регулировать вторую стадию дисциплинарного производства – рассмотрение дисциплинарного дела законодателем, не установлено, поэтому, с точки зрения диссертанта, следует избежать этого пробела в законодательстве, путем соответствующих изменений.
   Ключевые слова: административно-процессуальные сроки, сроковые рамки производства.

A. Babyak. Administrative-procedure terms. ─ Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of science (law) on the speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and procedure; financial law; information law. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The theoretical, legislative and practical problems of administratively-procedure terms in procedural and jurisdiction realization are investigated in the dissertation.
   Logic-methodological basis of determination of such notions as "term" "procedure term" are outlined in the research and proper definitions are formulated by the author. On the basis of analysis of Ukrainian administrative-procedure legislation and practice of its realization, as a result of theoretical investigation of scientific works, the author formulated a number of conclusions and proposals to chapter ІV "Conducting in cases about administrative offences" according to the Code of Ukraine about administrative offences; Regulation about attestation of public official and Typical regulation about attestation of local self- governmal public official, ratified by the decrees of Cabinet of Ministers and recommendations, aimed at improvement of administrative-procedure terms in procedural and jurisdiction realization.
   Key words: administrative-procedural terms, term hedges of realization, term hedges.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-процесуальні строки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net