Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції

Анотації 

Бєлов Д.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

   У дисертації проводиться порівняльно-правове дослідження становлення і еволюції інституту президентства в Україні та Франції. Аналізуються причини заснування поста президента у цих країнах, досліджуються фактори, що сприяли формуванню специфічних рис українського і французького президентства. Автор визначає спільні та відмінні риси чинних конституцій України та Франції. Визначаються подібні ознаки напівпрезидентської форми державного правління в Україні та Франції. Досліджується роль та місце президента серед інших органів державної влади, на основі досвіду Франції пропонується законодавчо закріпити за Президентом України статус арбітра.
   У роботі зіставляється процедура виборів президентів України та Франції, зосереджується увага на питаннях строку президентських повноважень, аналізуються окремі етапи виборчого процесу, досліджується виборча система по виборах президентів України та Франції. Дисертант виділяє норми конституційного законодавства Французької Республіки, які доцільно застосувати в українському законодавстві при вступі на посаду та усунення з посади глав держав.
   У дисертації визначені особливості правового статусу президентів України і Франції, досліджується компетенція президентів в аспекті їх взаємовідносин з парламентами та урядами своїх країн. У дослідженні сформульовані концептуальні положення, обґрунтовані нові пропозиції і висновки.
   Ключові слова: інститут президентства, Президент України, Президент Франції, глава держави, компетенція, повноваження, поділ влади, форма правління, арбітражна функція.

Белов Д.М. Сравнительно-правовой анализ института президентства в Украине и Франции. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное право. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

   В диссертации проводится сравнительно-правовое исследование становления и эволюции института президентства в Украине и Франции. Анализируются причины становления поста президента в этих странах, исследуются факторы, которые оказывали содействие формированию специфических черт украинского и французского президентства. Автор определяет общие и отличительные особенности действующих конституций Украины и Франции. Определяются подобные признаки полупрезидентской формы государственного правления в Украине и Франции. Исследуется роль и место президента среди других органов государственной власти, на основе опыта Франции предлагается законодательно закрепить за Президентом Украины статус арбитра. Утверждается, что в государственном механизме Украины и Франции, в политической системе этих стран институт президентства занимает особое место, которое обусловлено его ролью в решении государственных проблем, возможностью влияния на социально-экономические и политические процессы. Это, прежде всего определяется юридической природой данного института.
   Автор обращает внимание, что Конституция Франции 1958 г. стала выдающимся документом в становлении института президентства в этой стране, поскольку она установила основы компетенции главы государства, систему сдерживаний и противовесов в государственном механизме, показала необходимость четкого взаимодействия властных структур, что стало образцом для конституционно-правового регулирования этого института в других странах мира. В Конституции Франции заложенная классическая форма полупрезидентской республики.
   В работе сравнивается процедура выборов президентов Украины и Франции, сосредоточивается внимание на вопросах срока президентских полномочий, анализируются отдельные этапы избирательного процесса, исследуется избирательная система по выборам президентов Украины и Франции. Диссертант обращает внимание на нормы конституционного законодательства Французской Республики, которые целесообразно применить в украинском законодательстве при вступлении в должность и устранение с должности глав этих государств.
   Порядок выборов главы государства в значительной мере подчеркивает демократический потенциал формирования государственных учреждений и в Украине, и в Франции. Выборы Президентов сравниваемых стран происходят на демократических принципах. При этом есть основания считать, что законодательство о выборах Президента Украины более динамическое в сравнении с соответствующим законодательством Франции. Вместе с этим действующий Закон “О выборах Президента Украины” не является оптимальным и, безусловно, подлежит дальнейшему усовершенствованию. Законодательство о выборах Президента Украины требует существенного усовершенствования на всех стадиях избирательного процесса.
   Внедрение в демократическо-правовую практику Украины и Франции принципа разделения властей, его закрепление на конституционном уровне существенно влияет на взаимодействие глав государств с парламентами и правительствами. Причем взаимоотношения главы государства с исполнительной властью в исследуемых государствах наиболее тесные.
   Утверждается, что в сфере законодательной деятельности у Президента Украины значительно больше полномочий, чем у Президента Франции. У Президента Франции формально отсутствует право законодательной инициативы, в отличие от Президента Украины.
   Ключевые слова: институт президентства, Президент Украины, Президент Франции, глава государства, компетенция, полномочие, разделение власти, форма правления, арбитражная функция.

Belov D.M. The comparative-legal analysis of the institution of presidency in Ukraine and France. – Manuscript.

Thesis for the candidate degree in jurisprudence: Speciality 12.00.02 – constitutional law. – Kyiv National Taras Shevchenko University. – Kyiv, 2005.

   The dissertation deals with the comparative-legal study of the formation and evolution of the institution of presidency in Ukraine and France. The reasons for establishing the office of the president in these countries are analyzed; the factors favouring the formation of the specific features of Ukrainian and French presidency are investigated. The author defines common and distinctive features of the valid constitutions of Ukraine and France. Similar features of semi-presidential forms of government in Ukraine and France are defined. The role and place of the president among other bodies of the government are investigated; on the basis of the experience of France the arbitrator status is suggested to legislatively allot to President of Ukraine.
   In the thesis the procedures of the presidential elections in Ukraine and France are compared, the attention is focused on the questions of presidential authority term, certain stages of the election process are analyzed, and the systems of presidential elections of Ukraine and France are investigated. The norms of the constitutional legislation of the French Republic, which are expedient for applying to the inauguration and dismissal from the office of the president in the Ukrainian legislation, are dealt with.
   In the dissertation the peculiarities of the legal status of presidents of Ukraine and France are defined, the competence of presidents in the aspect of their interrelations with parliaments and governments of their countries is investigated. The conceptual principles are formulated, new suggestions and inferences concerning the problems under consideration are grounded.
   Key words: institution of presidency, President of Ukraine, President of France, head of state, competence, power, division of authority, form of government, arbitrator function.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net