Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-економічний механізм розвитку місцевого самоврядування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-економічний механізм розвитку місцевого самоврядування

Анотації 

Бабенков Є.П. Організаційно-економічний механізм розвитку місцевого самоврядування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2005.

   Дисертація присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню розвитку системи місцевого самоврядування в Україні. На підставі узагальнення надбань різних наукових шкіл у дослідженні дістало подальшого розвитку визначення поняття "місцеве самоврядування", запропоновано версію організаційної складової механізму функціонування системи місцевого самоврядування як складної будови, що поєднує взаємопов'язані механізми діяльності територіальної громади, представницьких та виконавчих органів. Викладено результати аналізу законодавчого забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, зарубіжного досвіду його розвитку та практики здійснення в місті з районним поділом. Визначено основні проблеми діяльності районних у містах рад та їх виконавчих комітетів. Для забезпечення рівності прав громадян, що мешкають у місті з районним поділом, запропоновано вдосконалений організаційно-економічний механізм розвитку системи місцевого самоврядування, що враховує загальновизнані міжнародні принципи функціонування системи місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, підходи до фінансового забезпечення їх діяльності. Це є орієнтиром до розв'язання суперечностей між потребами населення та можливостями органів місцевого самоврядування, забезпечення якісних змін у функціонуванні місцевої влади.
   Ключові слова: механізм функціонування системи місцевого самоврядування, принципи діяльності, територіальна громада, потреби населення, райони в місті, субсидіарність, органи самоорганізації населення, правове забезпечення.

Бабенков Е.П. Организационно-экономический механизм развития местного самоуправления. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.04 – местное самоуправление. – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена теоретико-методологическому обоснованию задач развития местного самоуправления, определению составляющих организационно-экономического механизма и базовых принципов функционирования системы местного самоуправления. На основе обобщения различных научных подходов получило дальнейшее развитие определение понятия "местное самоуправление", предложено рассматривать организационную составляющую механизма функционирования системы местного самоуправления как сложную конструкцию, состоящую из взаимосвязанных механизмов деятельности территориальной громады, представительных и исполнительных органов, которые как субъекты управления на определенной территории имеют различные цели, структуры, полномочия, принципы, формы и методы деятельности, разное кадровое обеспечение. В работе изложены результаты анализа законодательной базы, регламентирующей работу органов местного самоуправления, зарубежного опыта его развития и практики осуществления в городе с районным делением. Установлено, что основные проблемы деятельности районных в городе советов и их исполнительных комитетов в нынешних условиях связаны с несогласованностью действий городского и районных советов при определении полномочий, их объемов, перечня доходов и расходов, с отсутствием правовых оснований для управления имуществом, находящимся в районной коммунальной собственности.
   Для обеспечения равенства прав граждан в городе с районным делением предложен усовершенствованный организационно-экономический механизм развития системы местного самоуправления, учитывающий общепринятые международные принципы, новую классификацию принципов функционирования системы местного самоуправления и органов самоорганизации населения, новые подходы к финансовому обеспечению их деятельности. Это позволит разрешить существующие в настоящее время противоречия между потребностями населения и возможностями местного самоуправления по их удовлетворению, обеспечит качественные изменения в его функционировании.
   Ключевые слова: механизм функционирования и развития местного самоуправления, принципы деятельности, территориальная громада, потребности населения, районы в городе, субсидиарность, органы самоорганизации населения, правовое обеспечение.

Babenkov Y.P. The organizational-economic mechanism of the development of local self-management. – Manuscript.

The dissertation for getting a scientific degree of the Candidate of Sciences in Public Administration following the speciality 25.00.04 – local self-management. Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine. – Kharkiv, 2005.

   The dissertation is devoted to a theoretical-methodological substantiation of problems of development of local self-management, definition of components of the organizational – economic mechanism and base principles of functioning of local self-management. On the basis of generalization of various scientific approaches has found the further development definition of concept "local self-management", it is offered to consider an organizational component of the mechanism of functioning of local self-management as the complex design consisting of interconnected mechanisms of activity of a territorial bulk, representation and agencies which, being subjects of management in the certain territories, have the various purposes, structures, powers, principles, forms, methods of activity, different personnel maintenance. In work results of the analysis of the legislative base regulating work of institutions of local government, foreign experience of its development and practice of realization of local self-management in the city having division into areas are stated. For maintenance of equality of the rights of the citizens living in city with regional division, it is offered the advanced organizational - economic mechanism of development of local self-management which takes into account the standard international principles, new classification of principles of functioning of local self-management and bodies of self-organizing of the population, new approaches to economic maintenance of their activity. It will allow to reduce contradictions existing now between needs of the population and opportunities of local self-management on their maintenance and will lead to qualitative changes in its functioning.
   Key words: the mechanism of functioning and development of local self-management, principles of activity, a territorial bulk, needs of the population, areas in city, bodies of self-organizing of the population, legal maintenance.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-економічний механізм розвитку місцевого самоврядування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net