Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус установи як учасника господарських відносин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус установи як учасника господарських відносин

Анотації 

Булатов Є.В. Правовий статус установи як учасника господарських відносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2005.

   Робота присвячена дослідженню господарсько-правового статусу одного із різновидів некомерційних організацій – установи. У дисертації обґрунтована дефініція установи як учасника господарських відносин, яка повинна розкривати функціональне призначення установ, а також включати такі їхні організаційно-майнові ознаки, як унітарний устрій, некомерційний статус, обов’язковість повного або часткового фінансування з боку власника, володіння правом оперативного управління відносно закріпленого за ними власником майна. Отримали подальшу розробку питання, пов'язані з проблематикою речових прав установ. Сформульовані пропозиції щодо узгодження фінансового і господарського законодавства України з метою розширення розпорядницьких повноважень бюджетних установ відносно коштів, одержаних ними від своєї господарської діяльності. Аргументована необхідність законодавчого закріплення дозволених установам усіх форм власності видів господарської діяльності за вичерпними переліками. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення правового статусу установ з питань їх господарської компетенції і механізму реалізації субсидіарної відповідальності власника (держави, територіальної громади) за зобов'язаннями бюджетної установи.
   Ключові слова: установа, некомерційні організації, правовий статус, господарська діяльність, речові права, господарська компетенція, субсидіарна відповідальність.

Булатов Е.В. Правовой статус учреждения как участника хозяйственных отношений. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию хозяйственно-правового статуса одной из разновидностей некоммерческих организаций – учреждения. В работе исследуются: понятие учреждения в отечественном и зарубежном законодательстве; виды учреждений; исторические этапы развития хозяйственной правосубъектности учреждений в Украине; хозяйственные функции, осуществляемые учреждениями; вещные права, принадлежащие учреждению; компетенция учреждения в таких областях, как планирование, ценообразование, финансово-кредитные отношения, внешнеэкономическая деятельность, взаимоотношения с государством; имущественная ответственность учреждения.
   Диссертантом обоснована дефиниция учреждения как участника хозяйственных отношений, раскрывающая его основное функциональное предназначение (реализация управленческих функций, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, предоставление социально-культурных услуг, иная деятельность нехозяйственного характера) и включающая его организационно-имущественные признаки (унитарное устройство, некоммерческий статус, обязательность полного или частичного финансирования со стороны собственника, обладание правом оперативного управления в отношении закрепленного за ним собственником имущества).
   Установлено, что наиболее значимы с хозяйственно-правовой точки зрения деление учреждений на бюджетные и небюджетные, а также их деление на шесть видов по функциональному критерию (административные учреждения, учреждения образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, культуры, спорта и туризма). Выявлены недостатки в нормативной регламентации хозяйственно-правового статуса учреждений отдельных видов и намечены пути их устранения. Проанализировано пять исторических этапов развития хозяйственной правосубъектности учреждений в Украине и установлено, что их правовой статус с 1917 г. по 1997 г. (исключая период “перестройки”) серьёзных изменений не претерпел.
   В диссертации раскрыта структура хозяйственно-правового статуса учреждения и показано, что его структурные элементы можно разделить на общие (основные цели и задачи; хозяйственные функции) и специальные (вещные права; компетенция в различных областях хозяйствования; имущественная ответственность). Предложено законодательно установить исчерпывающие перечни дозволенных учреждениям всех форм собственности видов хозяйственной (в т.ч. предпринимательской) деятельности. Проанализирована возможность учреждений заниматься предпринимательством опосредовано – через созданные ими или с их участием предприятия.
   В работе проведен анализ легальной характеристики права оперативного управления по ХК Украины, обосновываются предложения по ее совершенствованию применительно к учреждению, с чётким определением его распорядительных полномочий, не раскрытых действующим законодательством. Обосновано, что имущество может принадлежать учреждению любой формы собственности на основании двух вещных прав – права оперативного управления и права хозяйственного ведения. Содержание последнего применительно к учреждениям характеризуется наличием довольно широких распорядительных полномочий, позволяющих учреждению распоряжаться имуществом без согласования с собственником. На праве хозяйственного ведения учреждению принадлежат поступления от его хозяйственной деятельности и имущество, приобретенное за счет этих поступлений, а также имущество, полученное от третьих лиц на безвозмездной основе.
   Показано, что права бюджетных учреждений по использованию средств, получаемых ими от хозяйственной деятельности, предельно ограничены законодательством, что не соответствует современным экономическим реалиям. Для расширения распорядительных полномочий этих учреждений относительно указанных средств, необходимо согласовать финансовое законодательство с хозяйственным и, в частности, разрешить учреждениям (в лице их руководителей) самостоятельно определять источники доходов, а также размеры и направления расходов в рамках их хозяйственной деятельности, составляя для этих целей отдельную смету, не подлежащую утверждению вышестоящими органами.
   В диссертации подчеркнута необходимость совершенствования хозяйственной компетенции учреждения в таких областях, как планирование и финансово-кредитные отношения. Руководителям бюджетных учреждений необходимо обеспечить возможность участия в составлении предназначенных для них лимитных справок – документов, на основании которых планируются сметные расходы учреждений. В законодательство Украины целесообразно ввести общую норму, разрешающую всем учреждениям (кроме органов государственной власти и местного самоуправления) получать доходы по ценным бумагам и депозитным вкладам.
   Разработаны основные положения механизма реализации субсидиарной ответственности собственника по обязательствам бюджетного учреждения, предполагающего, что источником соответствующих платежей должны выступать ещё не распределённые бюджетные средства, выделенные системе главного распорядителя, звеном которой является учреждение-должник. Показана необходимость унификации правовых норм, посвящённых имущественной ответственности бюджетных и небюджетных учреждений.
   Ключевые слова: учреждение, некоммерческие организации, правовой статус, хозяйственная деятельность, вещные права, хозяйственная компетенция, субсидиарная ответственность.

Bulatov E.V. Legal status of an institution as a subject of economic relations. – Manuscript.

Dissertation for the obtaining of the degree of the candidate of legal sciences in the speciality 12.00.04 – Economic Law, Economic and Formal Law. – Institute of Economic and legal research of NAS of Ukraine, Donetsk, 2005.

   The work devoted to researching the economic legal status of one of the kind nonprofit organizations – the institution. In the dissertation improvement definition of an institution as a subject of economic relations. This definition should reflect a functional purpose of institutions and include their such organizational and property-based signs as unitary arrangement, nonprofit status, obligation of full or partial financing on the side of the owner, right to operative management in regard to the property owner. The issues which concern the problems of the institutions’ property rights have been also further developed. The propositions are formulated to harmonize a financial and economic legislation of Ukraine in order to extend the power of budget institutions to use the money accepted in result of their economic activities. The necessity is argued to secure the types of economic management for institutions of all kinds of property which should be confirmed by norms according to specification. The proposals on improvement of the institutions’ legal status are grounded which concern competence within their economic management and on the mechanism for realization of subsidiary responsibility of the owner (a state, a territorial gromada) according to obligations of a budget institution.
   Key words: institution, nonprofit organizations, legal status, economic activities, property rights, competence within economic management, subsidiary responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус установи як учасника господарських відносин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net