Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організація діяльності органів місцевого самоврядування в сфері надання послуг зв’язку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організація діяльності органів місцевого самоврядування в сфері надання послуг зв’язку

Анотації 

Борщ Г.А. Організація діяльності органів місцевого самоврядування в сфері надання послуг зв’язку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005.

   У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення актуального наукового завдання удосконалення організації діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення територіальних громад населених пунктів якісними послугами зв’язку. Здійснене моделювання системи надання послуг зв’язку територіальній громаді на основі математичного опису елементів витрат часу споживачів. Розроблено пропозиції щодо уточнення норм і показників якості забезпечення територіальної громади послугами зв’язку для внесення в Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів. Сформовано комплекс критеріїв для оцінювання якості послуг зв’язку, на базі якого побудовано систему оцінки якості, яку органи місцевого самоврядування можуть використовувати для реалізації як власних повноважень щодо організації надання послуг зв’язку, так і делегованих повноважень щодо захисту прав споживачів. Розроблено практичні рекомендації органам місцевого самоврядування щодо організації такої діяльності.
   Ключові слова: місцеве самоврядування, орган місцевого самоврядування, територіальна громада, послуги зв’язку, система надання послуг зв’язку, багатокритеріальна оптимізація, форми прямої демократії, якість послуг.

Борщ Г.А. Организация деятельности органов местного самоуправления в сфере предоставления услуг связи. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.04 – местное самоуправление. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2005.

   В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и новое решение актуального научного задания совершенствования основ деятельности органов местного самоуправления в сфере обеспечения территориальных общин населенных пунктов услугами связи. Разработаны научно-прикладные подходы, модели, обеспечивающие теоретическое и практическое использование полученных научных результатов.
   Осуществлено моделирование системы предоставления услуг связи населению на основе математического описания элементов затрат времени потребителей. Модель позволяет объективно охарактеризовать процесс предоставления услуг связи территориальной общине, определить требующие усовершенствования составляющие и возможные способы воздействия на них органов местного самоуправления. В результате исследования предложенной модели сформулированы общие подходы к созданию норм и показателей качества обеспечения территориальной общины услугами связи и разработаны предложения для уточнения количественных и качественных показателей этого обеспечения для внесения в Государственный классификатор социальных стандартов и нормативов Украины. Предложено нормы обеспечения населения услугами связи определять по плотности сети размещения пунктов предоставления услуг связи и уровню насыщенности населенного пункта линиями электросвязи, а уровень качества обеспечения территориальной общины услугами связи определять по средним затратам времени потребителя на установление связи.
   В результате системного рассмотрения предоставления услуг связи территориальной общине разработано систему критериев для оценки качества услуг связи, предоставляемых территориальной общине на основе учета как объективных показателей функционирования системы предоставления услуг связи как физической и экономической системы, так и субъективных оценок потребителями качества функционирования этой системы. На базе такого комплекса критериев построена система оценки качества предоставляемых услуг связи, которую органы местного самоуправления могут использовать для реализации как собственных полномочий относительно организации предоставления услуг, так и делегированных полномочий в области защиты прав потребителей. В результате анализа системы предоставления услуг связи территориальной общине и рассмотрению ее модели в комплексе физического, экономического и кибернетического аспектов усовершенствована классификация основных факторов, оказывающих влияние на качество обслуживания населения. Так, выделены технические, экономические, кибернетические, информационные и социально-культурные факторы, очерчены возможности влияния на эти факторы органов местного самоуправления.
   Разработан программный подход к формированию органами местного самоуправления системы предоставления услуг связи территориальной общине на основании критерия минимизации средних расходов потребителя на установление связи, который дает органам местного самоуправления эффективный инструментарий для оптимизации и повышения качества предоставления услуг связи населению.
   Разработан метод многокритериальной оптимизации системы предоставления услуг связи территориальной общине на основе построения результирующей целевой функции, с помощью которой можно находить пути повышения уровня качества функционирования системы предоставления услуг связи, сравнивать эффективность таких систем, реализованных в разных регионах.
   Сформулированы практические рекомендации относительно усовершенствования деятельности органов местного самоуправления в сфере предоставления услуг связи, которые базируются на обоснованных принципах постоянного повышения качества оказываемых территориальной общине услуг связи, принципах системности, планомерности, научного обоснования и объективности, на базе которых разработаны рекомендации относительно нормативного урегулирования объема и содержания полномочий постоянной комиссии совета по вопросам обеспечения территориальной общины услугами связи. Это позволит повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления в указанной сфере, будет содействовать исключению недостаточно обоснованных подходов, методов проб и ошибок в деятельности этих органов в области обеспечения предоставления услуг связи населению.
   Доказано, что формирование системы предоставления услуг связи должно быть основано на децентрализации заказов на обеспечение связью территориальных общин населенных пунктов, на основе принципа субсидиарности и передачи части полномочий в сфере предоставления услуг связи органам самоорганизации населения, а также внедрения форм прямой демократии с целью повышения качества обеспечения территориальной общины услугами связи.
   Ключевые слова: местное самоуправление, орган местного самоуправления, территориальная община, услуги связи, система предоставления услуг связи, многокритериальная оптимизация, формы прямой демократии, качество услуг.

Borsch H.A. Organization of activity of local self-government organs in providing communication services. – Manuscript.

The Thesis for a Candidate Degree in Public Administration; speciality 25.00.04 – local self-government. – National academy of Public Administration, the President of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   Theoretical generalization and a new decision of the actual scientific task are carried out in the dissertation: introduction and improvement of principles of activity of local self-government organs in the field of providing of settlements’ territorial communities with high-quality communication services. Modelling of the system of communication service rendering to territorial communities on the basis of mathematical formulation of elements of consumers’ time-costs is realised. Suggestions of improvement of norms and indexes of the quality of providing territorial community with communication services for entering in the State classifier of social standards and norms of Ukraine are offered. The complex of criteria for the evaluation of communication service quality is built. Local self-government organs can use it for realization of both their own authorities for organizing of rendering communication services and delegated authorities for protecting consumers. Practical recommendations for the local self-government organs concerning organizing of their activity are developed.
   Key words: local self-government, local self-government organ, territorial community, communication services, system of communication service rendering, multicriteria optimization, forms of direct democracy, quality of service.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організація діяльності органів місцевого самоврядування в сфері надання послуг зв’язку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net