Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект

Анотації 

Бублик Г.В. Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний економічний університет, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена комплексному аналізу юридичної природи делегованих повноважень місцевими органами влади, а також проблем, що виникають в процесі делегування повноважень місцевими органами влади. У дисертації проаналізований стан реалізації та перспективи розвитку інституту делегованих повноважень в Україні, розкрите наукове поняття делегованих повноважень через місце і роль делегованих повноважень у діяльності місцевих органів публічної влади; виявлені характерні ознаки делегованих повноважень. В роботі розглянуті проблеми порядку та умов делегування повноважень, узагальнено класифікацію видів делегованих повноважень, запропоновано авторську модель класифікації делегованих повноважень. Сформулювані рекомендації і пропозиції, які мають бути спрямовані на підвищення ефективності реалізації делегованих повноважень у сфері діяльності місцевих органів публічної влади.
   Ключові слова: делеговані повноваження, делегування повноважень, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, державне управління, місцеві органи публічної влади, акти делегування повноважень, адміністративний договір.

Бублик Г.В. Делегирование полномочий местными органами власти: организационно-правовой аспект. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридичних наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный экономический университет, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена комплексному анализу юридической природы делегированных полномочий местными органами власти, а также проблем, которые возникают в процессе делегирования полномочий местными органами публичной власти и разработке соответствующих рекомендаций относительно повышения эффективности реализации делегированных полномочий в сфере деятельности местных органов власти. В диссертации проанализированы организационно-правовые аспекты делегирования полномочий в деятельности местных органов власти.
   В диссертации анализируется состояние реализации и перспективы развития института делегированных полномочий в Украине. Раскрывается научное понятие делегированных полномочий через место и роль делегированных полномочий в деятельности местных органов публичной власти; дается авторское определение терминов „делегированные полномочия” и „делегирование полномочий”.
   Делегирование полномочий рассматривается как один из способов установления компетенции местных органов публичной власти, который является важным политико-правовым институтом децентрализации публичной власти.
   В работе рассмотрены проблемы порядка и условий делегирования полномочий, выявлены характерные признаки делегированных полномочий, обобщена классификация видов делегированных полномочий, предложена авторская модель классификации делегированных полномочий; проанализированы проблемы материального и финансового обеспечения делегированных полномочий.
   Учитывая то, что правовые нормы, регулирующие вопросы делегирования полномочий рассредоточены в законодательстве Украины, предлагается принять единый закон “О делегированных полномочиях”, который бы закрепил основные положения относительно определения делегированных полномочий, определил субъектный состав делегированных полномочий, урегулировал процесс делегирования полномочий, установил порядок передачи финансовых и/или материальных ресурсов на выполнение делегированных полномочий, определил ответственность за невыполнение делегированных полномочий.
   Предлагается установить на законодательном уровне перечень полномочий, которые могут быть делегированы делегирующим субъектом и исключительный перечень полномочий не подлежащих делегированию.
   Ключевые слова: делегированные полномочия, делегирование полномочий, местные государственные администрации, органы местного самоуправления, государственное управление, местные органы публичной власти, акты делегирования полномочий, административный договор.

Bublik G.V. The delegation of authorities by local bodies: organizational and legal aspects. – Manuscript.

Dissertation on obtaining of a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law; informational law. – Kyiv National University of Economy. – Kyiv, 2005.

   The dissertation provides the complex analysis of legal aspects of the delegation of authorities by local bodies and problems that arrise in the process of delegation of authorities by local bodies. This dissertation provides analysis of the current way of implementation and perspectives of the institution of delegated authorities development in Ukraine. Scientific sence of the delegated authorities described via place and role of the delegated authorities in local public power bodies. Major characteristics of the delegated authorities are also provided. Ways and conditions of authorities’ delegation investigated. Classification of delegated authorities generalized. Author also proposes her own model of delegated authorities’ classification.
   In this dissertation recommendations and the conceptual positions aimed to increase effectiveness of delegated authorities implementation in the area of the local public power bodies are formulated.
   Key words: delegated authorities, delegation of authorities, local state administration, local self-goverment bodies, local bodies of public power, acts of delegation of authorities, administrative agreement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net