Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами

Анотації 

Березовська Ірина Андріївна. Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

   Дисертацію присвячено дослідженню особливостей правового регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами.
   У роботі розкривається правова природа і дається правова характеристика інституту асоціації у праві Євросоюзу. Здійснений аналіз практики використання асоціації міжнародними організаціями дав змогу виділити специфічні риси цього інституту у праві Євросоюзу. Дається класифікація та виявляються особливості правового регулювання різних видів асоціації з ЄС. Особливу увагу приділено комплексному аналізові відповідних міжнародних договорів, на основі якого вивчаються правові механізми, використовувані ЄС у рамках асоціації. Характеризуються організаційно-правові засади співробітництва України з Євросоюзом та узагальнюються політико-правові передумови створення асоціації України з ЄС.
   Ключові слова: Європейський Союз, Європейське співтовариство, право Європейського Союзу, угоди про асоціацію, інтеграція у Європейський Союз.

Березовская Ирина Андреевна. Правовое регулирование отношений Европейского Союза с ассоциированными странами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию особенностей правового регулирования отношений Европейского Союза с ассоциированными странами.
   В работе раскрывается правовая природа и дается правовая характеристика института ассоциации в праве Евросоюза. Проведенный анализ практики использования ассоциации международными организациями позволил выделить специфические черты этого института в праве Евросоюза. Проводится классификация и раскрываются особенности правового регулирования различных видов ассоциации с ЕС. Особое внимание уделено комплексному анализу соответствующих международных договоров, на основе которого изучаются правовые механизмы, используемые ЕС в рамках ассоциации. Характеризуются организационно-правовые основы сотрудничества Украины с Евросоюзом и обобщаются политико-правовые предпосылки создания ассоциации Украины с ЕС.
   Ключевые слова: Европейский Союз, Европейское сообщество, право Европейского Союза, соглашения об ассоциации, интеграция в Европейский Союз.

Berezovska Iryna. Legal Regulation of the European Union Relations with the Associated Countries. – Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of the Candidate of Science (Law), speciality 12.00.11 – International Law. – Institute of International Relations of Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2005.

   Abovementioned thesis is a research work on the peculiarities of the legal regulation of EU relations with the associated countries.
   It has general relevance to the legal nature as well as to the specific characteristics of the institution of the association in the EU law. It is stressed that the absence of precise elaborations about legal regulation of the associations in the EU statutory documents, variety of cases of such matters cause a permanent interest of the European juridical connoisseurs towards formulation of a concept of association within European law. As for Ukrainian doctrine, the problem of legal nature of the EU association with the third countries is for sure a new one and still not studied enough.
   In the doctrine of international law “association” is considered to be as a certain sustainable link between its subjects, which should provide an achievement of the mutual goals. For all of that, association could have a limited membership character in the organization, for which definition is usually used as an “associated membership”. In the EU law, “association”, as a legal organizational form of relations between the EC and the third countries, has its specifics and is realized in a special way. The statutory documents of the European integration organizations do not foresee institution of “associated members”, but, instead, they provide the possibility of concluding a special treaty about association. In such a way it is meant not the limited membership in the organization, but the associated partnership, that is being regulated in a special way. The juridical base of the association with the EU is formed by the special treaties about association, held according to the clause 310 of the Treaty on EU establishment.
   The characteristic feature of the association with the EU is also an existence of the special institutional mechanism. The association with the EU has not foreseen even a limited participation of the associated countries in the activities of the EU organs, but it is followed by the creation of the separate organs of association, in the framework of which the cooperation of the parties is being coordinated.
   In general, the concept of association with the EU in the thesis is determined as an establishment of the mutually privileged relations between the Organization and the third country, aimed on achievement of the common goals, realization of which is carried out by parity organs, that are able to adopt obligatory decisions for the parties, and in the framework of which a partial participation of associated partner is provided in the EU order.
   It is offered the classification of major types of association with the EU, defined according to geographical positioning of associated partners, legal bases and association goals: association of the sea-neighboring countries with the EU, association as a model of non-European countries cooperation and association with the European countries.
   Special attention is given to the complex analysis of appropriate international treaties, on the basis of which the legal mechanisms that have been used by the EU in the frameworks of association are studied. In particular, the treaties about association with the Mediterranean countries, with a group of Lome Convention states, Chili, countries of Central and Eastern Europe as well as some of the Western Balkans - are being analyzed.
   The legal-organizational bases of cooperation of Ukraine and EU are specially emphasized in the research. In particular, it is marked that at the moment Ukraine an EU are reaching a new level of relations, when on the bases of already achieved evaluation of the five-year term of the full-scaled functioning of the PCA the possibilities of determination of a new level relations between the parties are working out, including the potential of the EU “Wider Europe” initiative and Ukraine’s desire of rising the level of relations with EU to the level of European agreements, made with the applicant countries. Taking this into consideration the political and juridical preconditions of Ukraine and EU association are being analyzed in the work.
   Key Words: European Union, European Community, law of the European Union, association agreements, European integration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net