Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Касаційне провадження в господарському судочинстві України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Касаційне провадження в господарському судочинстві України

Анотації 

Біда К.М. Касаційне провадження в господарському судочинстві України. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню правових засад інституту касації у господарському судочинстві. Проаналізовано історичний розвиток інституту касації в світовій правовій системі та в Україні, визначено функції касаційного провадження у цивільному та господарському судочинстві. Висвітлена сутність принципів господарського судочинства та особливості їх дії в касаційному провадженні.
   Визначено коло суб’єктів, які мають право звертатися з касаційною скаргою до суду касаційної інстанції, а також об’єкт та строк касаційного оскарження.
   Висвітлено питання, пов’язані з розглядом справ у касаційній інстанції. Обґрунтовано необхідність розширення меж розгляду касаційною інстанцією касаційної скарги. Встановлено підстави для скасування оскаржуваних судових актів. Розкрито умови та порядок подання касаційної скарги.
   Обґрунтовані науково-теоретичні висновки щодо правової природи касаційного оскарження, передумов реалізації права на касаційне оскарження. Сформульовані рекомендації щодо вдосконалення господарського процесуального законодавства, зокрема, про особливості розгляду справ за участю громадян, про встановлення 30-денного строку для касаційного оскарження, про зменшення розміру державного мита, про правові наслідки порушення судом законодавства про мову та ін.
   Ключові слова: касація, інститут касації, касаційне провадження, касаційна інстанція, касаційна скарга.

Бида Е.М. Кассационное производство в хозяйственном судопроизводстве Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2005.

   Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических вопросов, посвященных кассационному производству в хозяйственном процессуальном праве Украины, анализу судебной практики рассмотрения хозяйственных споров судом кассационной инстанции.
   Диссертация состоит из вступления, трех разделов, выводов и списка используемых литературных и нормативных источников.
   Раздел 1 “Общеправовые основы кассационного производства”, состоящий из двух подразделов, посвящен истории развития института кассации в мировой правовой системе, а также в гражданском и хозяйственном судопроизводстве Украины. Отмечены основные черты кассационного производства, введенного в хозяйственный процессуальный кодекс Украины в 2001 г., относительно его процессуального назначения субъектов и объектов кассационного обжалования, подвергнута критика двухзвенная система кассации в Высшем хозяйственном суде Украины и в Верховном Суде Украины. Проанализированы общеправовые и процессуальные принципы хозяйственного судопроизводства. В ХПК Украины прямо не предусмотрено их действие в кассационном производстве. Обосновывается вывод, что они и здесь действуют, но в ограниченном формате.
   Во втором разделе “Пересмотр судебных решений в кассационном порядке” рассмотрены вопросы о субъектах права на кассационное обжалование, об объекте и сроке кассационного обжалования. Сделаны выводы о расширении круга субъектов кассационного обжалования, о введении 30-дневного срока на кассационное обжалование и 90-дневного срока для возобновления пропущенного срока кассационного обжалования. Проанализированы вопросы организационно-правового характера, которые обеспечивают движение кассационной жалобы для ее рассмотрения судом кассационной инстанции.
   В разделе 3 “Рассмотрение дел в кассационной инстанции” проанализированы вопросы судебного исследования обжалуемого судебного акта и полномочий суда кассационной инстанции. Сделаны выводы о том, что суд кассационной инстанции не вправе, а обязан реализовывать предоставленные ему законом полномочия о необходимости судебной проверки законности и правильности применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а не простой проверке этих норм, как это предусмотрено в действующем ХПК Украины.
   Внесены соответствующие предложения в ХПК Украины и проект нового ХПК Украины.
   Ключевые слова: кассация, институт кассации, кассационное производство, кассационная инстанция, кассационная жалоба.

Bida Kateryna M .Cassation proceeding in Ukrainian economic just cement.– Manuscript.

Dissertation for gaining the scientific degree of Candidate of Legal Studies in specialization 12.00.04 – Economic Law; Business- Procedural Law. - Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2005.

   Dissertation is devoted to complex research of cassation institute legal principle in economic just cement. Merit of economic just cement principle and peculiarities of their force in cassation proceeding are shown.
   The range of person, who have right to appeal directly to the cassation court and also the matter and the term of appeal is determined.
   The question about investigating cases in cassation authority is covered. The necessity of extension of cassation appeal limit has been justified. The justification for abolition of challenged legal act has been determined.
   Practical – science conclusions concerning legal nature of cassation appeal, precondition of the right to cassation appeal realization has been made.
   The recommendations concerning the improvement of economic procedural legislation has been formulated.
   Key words: cassation, cassation institute, cassation proceeding, cassation authority, cassation appeal.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Касаційне провадження в господарському судочинстві України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net