Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Суспільна раціоналізація і право у процесі модернізації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Суспільна раціоналізація і право у процесі модернізації

Анотації 

Бусова Н.А. Суспільна раціоналізація і право у процесі модернізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню модернізації у аспекті суспільної раціоналізації і ролі права як інструмента цілеспрямованих соціальних змін. На основі синтезу методологічних підходів розуміючої теорії соціальної дії, об’єктивуючої теорії систем і теорії комунікативної дії розроблена теоретична модель процесу суспільної раціоналізації як складної взаємодії трьох типів раціональності - комунікативної раціональності, цілераціональності і системної раціональності. Розкрито ключову роль права в раціоналізації суспільних відносин. Дано реконструкцію правової форми регулювання соціальних відносин у світлі історично мінливих критеріїв раціональності. Показано діалектику взаємного конституювання сучасного права і демократії, обґрунтовані способи демократичної легітимації права на етапі рефлексивної модернізації. Розвинуто ідею про необхідність концептуального відокремлення громадянського суспільства, як організаційної основи публічної сфери, не тільки від держави, але й від ринкової економіки.
   Ключові слова: модернізація, суспільна раціоналізація, комунікативна раціональність, цілераціональність, системна раціональність, право, легітимація права, демократія, публічна сфера, громадянське суспільство.

Бусова Н.А. Общественная рационализация и право в процессе модернизации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию модернизации в аспекте общественной рационализации и роли права в качестве инструмента целенаправленных социальных изменений. На основе синтеза методологических подходов понимающей теории социального действия, объективирующей теории систем и теории коммуникативного действия разработана теоретическая модель процесса общественной рационализации как сложного взаимодействия трех типов рациональности – коммуникативной рациональности, целерациональности и системной рациональности. Раскрыта ключевая роль права в рационализации общественных отношений.
   Развито положение о том, что установка на осознанное преобразование общественных институтов самими участниками социальных взаимодействий во имя реализации ценностей свободы личности, равенства, солидарности и демократии, составляет суть современного общества, а не просто является одной из его характеристик. При доминировании такой ценностной ориентации в общественном сознании все изменения в технологии, экономике, политической организации, социальной структуре и способах коммуникации следует рассматривать как движение в рамках модерна. Использование сформулированного критерия позволило выявить несостоятельность концептуализации актуальной современности, то есть последних четырех-пяти десятилетий, как эры постмодерна, качественно отличной от эпохи модерна. Предложено членение модерна на три этапа: ранняя современность (XVI-XVIII вв.), зрелая современность (XIX – первая половина XX века), поздняя современность (со второй половины ХХ века).
   Показано, что характерное для постмодернистской социальной теории редуцирование разума к одному типу рациональности – целерациональности или инструментальному разуму – было заложено исследованием модернизации, проведенным в рамках “понимающей” теории социального действия М. Вебера. Освобождение целерационального действия от форм традиционного регулирования является одним из аспектов общественной рационализации. В диссертации впервые в отечественной литературе реконструирована веберовская концепция формального рационального права как средства институционализации целерационального действия. Критически оценена модель автономного формального права в свете современных тенденций материализации права.
   Сведение модернизации к экспансии целерациональности не дает объяснения парадокса общественной рационализации, когда освобождение целерациональности оборачивается утратой контроля человека над созданными им общественными институтами. Доказано, что для объяснения этого парадокса необходимо ввести концепт системной рациональности. В работе определены пределы применимости системно-теоретического подхода и основанной на нем аутопоэтической теории права в качестве инструментария анализа рефлексивной модернизации.
   В диссертации получила дальнейшее развитие введенная теорией коммуникативного действия двухуровневая модель современного общества, согласно которой суть модернизации заключается в дифференциации общества на две сферы, одна из которых определяется коммуникативным действием (жизненный мир), а другая является комплексом целенаправленных действий (система, включающая в себя рыночную экономику и бюрократический госаппарат). В процессе модернизации осуществляется не только экспансия целерациональности, но и высвобождается потенциал коммуникативной рациональности. Экспансия целерациональности ведет к усилению контроля человека над природной средой, а коммуникативная рационализация способствует сознательному совершенствованию нормативных структур общества самими участниками социальных взаимодействий.
   Показано, что ключевая роль права в современном обществе обусловлена его ролью связующего звена между системой и жизненным миром. Право может быть проводником влияния системы на жизненный мир, способствуя тем самым бюрократизации и овеществлению сфер культурного воспроизводства и социализации. С другой стороны, правовые нормы могут подчинить системную рациональность (саморегулирование системы) ограничениям жизненного мира. Приоритет интересов жизненного мира над императивами экономической и административной подсистем достижим только при демократизации производства права. Выявлена актуализация проблемы демократической легитимации правовых норм на этапе рефлексивной модернизации. На основе сравнительного анализа делиберативной и либеральной моделей демократии доказано преимущество делиберативной демократии в решении проблемы легитимации современного права. Демократизация современного общества должна быть направлена на укрепление независимости публичной сферы и возрастание её влияния на формально организованную политическую систему. Развита идея о необходимости концептуального отграничения гражданского общества, как основы публичной сферы, не только от государства, но и от рыночной экономики.
   Ключевые слова: модернизация, общественная рационализация, коммуникативная рациональность, целерациональность, системная рациональность, право, легитимация права, демократия, публичная сфера, гражданское общество.

Busova N.A. Social Rationalization and Law in the Process of Modernization. - Manuscript.

Thesis for a doctoral degree in Philosophy in specialty 09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. - Kharkiv V.N. Karazin National University. Kharkiv, 2005.

   The thesis deals with social rationalization, which is regarded as the essence of modernization, and with the role of law as an instrument of social change. A theoretical model of social rationalization process is developed on the basis of synthesizing methodological approaches of interpretative social action theory, objectivating systems theory and the theory of communicative action. Social rationalization is described as a complex interplay of three types of rationality, i.e. communicative rationality, purposive rationality and systemic rationality. The key role of law in social rationalization is exposed. The author carried out the reconstruction of legal regulation of social relations in the light of historically changing criteria of rationality. Modern law and democracy are represented as mutually constitutive. The researcher clarifies the ways of democratic legitimation of law at the stage of reflexive modernization. The idea is elaborated that civil society, as organizational substratum of public sphere should be conceptually differentiated both from state and from market economy.
   Key words: modernization, social rationalization, communicative rationality, purposive rationality, systemic rationality, law, legitimation of law, democracy, public sphere, civil society.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Суспільна раціоналізація і право у процесі модернізації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net