Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Криміналістична профілактика як структурний елемент методики розслідування злочинів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Криміналістична профілактика як структурний елемент методики розслідування злочинів

Анотації 

Борідько О.А. Криміналістична профілактика як структурний елемент методики розслідування злочинів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005.

   У дисертації проведено комплексне монографічне дослідження теоретичних і практичних проблем криміналістичної профілактики злочинів у сучасних умовах. На основі аналізу соціально-діяльнісної детермінації та інформаційно-гносеологічних витоків соціальної профілактики антисуспільних явищ, обґрунтовані та уточнені окремі аспекти поняття, сутності та наукових основ учення про криміналістичну профілактику злочинів, уточнено її місце, предмет, зав-дання та методи. Визначена роль теоретичних положень криміналістичної профілактики злочинів як структурного елементу методики розслідування окремих видів злочинів. Розглянуті сучасні рівні, форми та напрямки профілактичної діяльності. На основі узагальнення практичного досвіду організації та здійснення профілактичної діяльності органами внутрішніх справ, і слідчими підрозділами, зокрема, висловлено авторське бачення шляхів удосконалення цієї діяльності та розроблені конкретні пропозиції щодо її вдосконалення. Обґрунтована необхідність внесення змін до кримінально-процесуального законодавства щодо профілактики злочинів і сформульовані відповідні пропозиції щодо уточнення змісту його окремих норм (зокрема, ст. ст. 23-1, 64 КПК України).
   Ключові слова: профілактика, соціальна профілактика, криміналістична профілактика, профілактична діяльність органів внутрішніх справ, профілактична діяльність слідчого.

Боридько Е.А. Криминалистическая профилактика как структурный елемент методики расследования преступлений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовний процесс и криминалистика; судебная експертиза. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2005.

   В диссертации проведено комплексное монографическое исследование теоретических и практических проблем криминалистической профилактики преступлений в современных условиях. На основе анализа социально-деятельностной детерминации и информационно-гносеологических истоков социальной профилактики антиобщественных явлений, обоснованы и уточнены отдельные аспекты понятия, сущности и научных основ учения о криминалистической профилактике преступлений, уточнено ее место, предмет, задачи и методы. В частности, уточнена социальная природа и комплексный характер социальной профилактики антиобщественных явлений. Опираясь на фундаментальные положения криминологической теории предупреждения преступности, определено содержание и принципиальное отличие таких понятий как "предупреждение", "профилактика", "предотвращение", "пресечение". Подчеркнуто, что за каждым из этих терминов стоит разное содержание, а наиболее широкое значение имеет термин "предупреждение", который охватывает собой все другие направления противодействия преступности. Также указано, что для определения предупредительной деятельности следователя целесообразно использовать термин "профилактика".
   Поддерживается точка зрения большинства криминалистов о том, что предупреждение преступлений относится к предмету криминалистики и является видом криминалистической деятельности. В работе сделан вывод, что криминалистическая профилактика, будучи частью социальной профилактики, является целостной системой криминалистических средств, приемов и методов профилактического характера.
   Сформулировано авторское определение и уточнено содержание отдельных понятий, которые относятся к теории криминалистической профилактики преступлений, в частности, предмета криминалистической профилактики преступлений, которая рассматривается в трех аспектах – сфере практической деятельности правоохранительных органов (органов внутренних дел и следователей), научного направления криминалистики (теории, учения), специфического объекта управленческого воздействия. Развиты и содержательно усовершенствованы системы задач и методов теории криминалистической профилактики преступлений, уточнены пути их реализации, в частности, дается авторское видение главной задачи криминалистической профилактики преступлений, которое логически вытекает из основного назначения криминалистики и конкретизируется в разработке соответствующих научных рекомендаций по предупреждению преступлений. Получило дальнейшее развитие применение в профилактической деятельности отдельных методов познания, методов организационного упорядочения, методов профилактического воздействия и т.п. Получила дальнейшее развитие структура теории криминалистической профилактики.
   Определена роль теоретических положений криминалистической профилактики преступлений как структурного элемента методики расследования отдельных видов преступлений. Рассмотрены современные уровни, формы и направления профилактической деятельности. На основе обобщения практического опыта организации и осуществления профилактической деятельности органами внутренних дел и следственными подразделениями, в частности, предложены пути совершенствования этой деятельности и разработаны конкретные предложения по этому поводу. Обоснована необходимость внесения определенных изменений в уголовно-процессуальное законодательство относительно профилактики преступлений и сформулированы соответствующие предложения относительно уточнения содержания его отдельных норм (в частности, ст. ст. 23-1, 64 УПК Украины).
   Ключевые слова: профилактика, социальная профилактика, криминалистическая профилактика, профилактическая деятельность органов внутренних дел, профилактическая деятельность следователя.

Boridko E.A. Criminalistics prophylaxis as structural element of method of investigation of crimes. – Manuscript.

Dissertation on competition of graduate degree of candidate of legal sciences on specialty 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; court expertise.- National University of Internal Affaires. – Kharkiv, 2005.

   Complex monographic research of theoretical and practical problems of criminalistics prophylaxis of crimes in modern terms is conducted in dissertation. On the basis of analysis of socially – active determination and informative - gnosiological sources of social prophylaxis of the anti-social phenomena, the separate aspects of definition, concept and scientific basis of studies about criminalistics prophylaxis of crimes are grounded and elaborated, its role, object, task and methods are specified. The role of theoretical positions of criminalistics prophylaxis of crimes as structural element of method of investigation of separate types of crimes is certain. Modern levels, forms and directions of prophylactic activity, are considered. On the basis of generalization of practical experience of organization and realization of prophylactic activity by the organs of internal affairs and investigative agencies, in particular, the author seeing of ways of improvement of this activity is outspoken and concrete propositions in relation to its improvement are developed. The necessity of inserting of certain changes in criminal-procedure legislation in relation to the prophylaxis of crimes is grounded and the proper propositions to clarification of content of its separate norms are formulated ( in particular, articles 23-1, 64 of Code of Criminal Procedure of Ukraine).
   Key words: prophylaxis, social prophylaxis, criminalistics prophylaxis, prophylactic activity of organs of internal affairs, prophylactic activity of investigator.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Криміналістична профілактика як структурний елемент методики розслідування злочинів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net