Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Результативність функціонування суб’єктів державного управління та місцевого самоврядування на основі впровадження корпоративної культури
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Результативність функціонування суб’єктів державного управління та місцевого самоврядування на основі впровадження корпоративної культури

Анотації 

Бабич О.Б. Результативність функціонування суб’єктів державного управління та місцевого самоврядування на основі впровадження корпоративної культури. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2005.

   У дисертаційному дослідженні проаналізовано сутність результативності функціонування суб’єктів державного управління та місцевого самоврядування на засадах упровадження корпоративної культури. Корпоративна культура суб’єктів державного управління та місцевого самоврядування розглядається як базова дисципліна, оволодіння якою дозволяє керівництву глибше зрозуміти причини і мотиви поведінки працівників і на цій основі підвищити ефективність управління персоналом.
   Корпоративна культура розглядається як управлінський феномен на користь державного управління, як складова частина ринкових реформ та умова удосконалення механізмів державного управління.
   Розроблено формалізований механізм формування позитивної корпоративної культури, елементами якого є вдосконалення стилю управління, запровадження системи винагороди за результати праці, оптимізація навчання кадрів, прогресивна кадрова політика. Запропоновано алгоритм роботи щодо вчинення управлінської процедури за спеціально розробленим порядком надання суб’єктом державного управління послуг.
   Ключові слова: суб’єкти державного управління та місцевого самоврядування, корпоративна культура, механізм державного управління, інструмент управління, ефективність, організація, система державного управління.

Бабич А.Б. Результативность функционирования субъектов государственного управления и местного самоуправления на основе внедрения корпоративной культуры. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Харьков, 2005.

   В диссертационном исследовании проанализирована сущность результативности функционирования субъектов государственного управления и местного самоуправления на основе внедрения корпоративной культуры. Необходимым условием ее формирования является определенный уровень интеллектуальной зрелости системы государственного управления, местного самоуправления и персонала управленческих структур.
   Корпоративная культура рассматривается как управленческий феномен в пользу государственного управления, как составная часть рыночных реформ и условие совершенствования механизмов государственного управления.
   В исследовании показано, что основные принципы корпоративной культуры, чувство духовной общности, присущие организации, оказывают более сильное влияние на результаты деятельности, чем технологические или экономические ресурсы, организационная структура и инновации. Корпоративная культура – это гармонично структурированный инструмент эффективного управления в новых динамичных условиях функционирования организации.
   В диссертации сделан вывод о том, что корпоративное управление является продуктом эволюции, созданным опытом и зрелостью менеджеров государственной политики. Оно является логичным ответом общества на катаклизмы в мировой системе управления и вызвано к жизни стремлением к стабильности в условиях глобализации.
   Теоретическая основа корпоративного управления социально-экономическим развитием территориальной громады базируется на положении, что экономическая деятельность человека осуществляется не изолированно, а в обществе. Общество в свою очередь ожидает от территориальной громады ответственных действий в плане расширения социальной практики (улучшения окружающей среды, здравоохранения и безопасности жизни, создания равных возможностей для всех членов громады и т.д). Для повышения эффективности работы исполнительного органа рекомендовано изменить организационную структуру управления территориальной громадой на основе внедрения принципов корпоративного управления на уровне города.
   Разработан формализованный механизм формирования позитивной корпоративной культуры, элементами которого являются совершенствование стиля управления, внедрение системы поощрения за результаты труда, оптимизация учебы кадров, прогрессивная кадровая политика.
   Одним из направлений формирования корпоративной культуры субъектов государственного управления и местного самоуправления является внедрение порядка предоставления государственных управленческих услуг, который предусматривает разъяснение каждого шага предоставления услуги, установление стандартов этики поведения должностных лиц.
   Особое внимание уделено средствам PR, которые впервые используются в исследовании как инструмент формирования корпоративной культуры организации. Предложена схема взаимодействия PR и корпоративной культуры, которая наглядно демонстрирует синергетику их взаимодополнения. В таком взаимодействии корпоративная культура при всей своей интеллектуальности подхода проявляет системность, что оказывает содействие становлению системы управления как единого социального организма.
   В исследовании изложена идея о необходимости внедрения в деятельность субъектов государственного управления и местного самоуправления позитивной корпоративной культуры как дополнительного ресурса повышения эффективности и результативности работы структур исполнительной власти.
   Ключевые слова: субъекты государственного управления и местного самоуправления, корпоративная культура, механизм государственного управления, инструмент управления, эффективность, организация, система государственного управления.

Babych O.B. Efficiency of functioning of the public administration’s and local government’s subjects basing on the corporate culture implementation. – Manuscript.

Dissertation for getting a scientific degree of the candidate of sciences in public administration following the specialty 25.00.02 – mechanisms of public administration. – Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine. – Kharkiv, 2005.

   The research paper analyses the essence of the efficiency of the public administration’s and local government’s subjects basing on the principles of corporative culture implementation. Corporative culture of the public administration’s and local government’s subjects is regarded as a basic discipline, the understanding of which gives the governing body opportunity to understand more profoundly the causes and motives of the collaborators’ behavior and to improve the effectiveness of personnel management by using these grounds.
   Corporative culture is considered as a managerial phenomenon for the favor of public administration, as a constituent part of market reforms and condition for improving public administration’s mechanisms.
   The formal mechanism for forming positive corporative culture has been developed. Its elements are the following: improvement of managerial style, implementation of the system of rewards for the labor results, optimization of the personnel training, progressive personnel politics. The algorithm of work for performing managerial procedure following the specially developed order for rendering managerial services by the public administration’s subject has been proposed.
   Key words: subjects of public administration and local government, corporative culture, mechanism of public administration, managerial instrument, effectiveness, organization, system of public administration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Результативність функціонування суб’єктів державного управління та місцевого самоврядування на основі впровадження корпоративної культури

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net