Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України

Анотації 

Бондар О.Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню правового режиму землі як об’єкта права власності за земельним законодавством України. Проведено аналіз розвитку наукових досліджень та визначення поняття правового режиму землі як об’єкта права власності за земельним законодавством України у сучасній правовій доктрині. Розглянуто поняття та зміст правовідносин власності на землю. Висвітлено відмінності правового режиму землі як об’єкта права власності у залежності від певного суб’єкта цього права. Досліджено проблеми вдосконалення правових засад реалізації Українським народом та іншими суб’єктами права власності на землю своїх правомочностей, правового забезпечення оптимального балансу публічних і приватних інтересів при використанні земель. Удосконалено теоретичне обґрунтування співвідношення права власності на землю народу України та інших суб’єктів цього права. Охарактеризовано особливості правової регламентації земельних відносин майнового характеру, проаналізовано проблеми розмежування земельного та цивільного законодавства при регулюванні цих відносин. Обґрунтовано наукові висновки і пропозиції щодо удосконалення законодавства, що регламентує правовідносини власності на землю.
   Ключові слова: земельна ділянка, земельна нерухомість, земельне законодавство, земельні відносини, земля, нерухоме майно, об’єкт права власності, право власності на землю, правовий режим.

Бондар А.Г. Земля как объект права собственности по земельному законодательству Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. – Киев, 2005.

   Работа посвящена вопросам правового режима земли как объекта права собственности по земельному законодательству Украины. Рассматриваются проблемы усовершенствования правовых основ реализации Украинским народом и другими субъектами права собственности на землю своих правомочий, правового обеспечения оптимального баланса публичных и частных интересов при использовании земель, разграничения земельного и гражданского законодательства при регулировании земельных отношений.
   Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. Во вступлении обосновывается актуальность темы исследования, определяются степень научной разработки проблемы, поставленные цели и задачи, методологическая и теоретическая база исследования, отображаются научная новизна и практическое значение полученных результатов, их апробация и освещение в научных публикациях. В первом разделе работы представлена общая характеристика правового режима земли как объекта права собственности по земельному законодательству Украины. Осуществлен анализ развития научных исследований и положения современной правовой доктрины по этому вопросу. Рассмотрено понятие и содержание правоотношений собственности на землю. Усовершенствовано теоретическое обоснование наличия у права собственности на землю существенных отличий от права собственности на вещи, созданные трудом человека, обусловленных следующими основными факторами: спецификой земли как объекта права собственности, необходимостью обеспечения рационального использования и охраны земли, необходимостью достижения разумного баланса между публичными и частными интересами в сфере использования земельных ресурсов.
   Исходя из понимания двойственной конструкции права публичной (государственной и коммунальной) собственности на землю в Украине, которая основывается на конституционном принципе права собственности Украинского народа на землю, предлагается рассматривать в качестве необходимого элемента содержания права земельной собственности государства и территориальных громад правомочие управления в сфере использования и охраны земель. На этой основе сформулировано усовершенствованное определение субъективного права собственности на землю.
   Во втором разделе диссертации анализируются особенности правового режима отдельных видов объектов права собственности на землю. Особое внимание сосредоточено на вопросах объектного состава права собственности на землю Украинского народа. Обосновывается положение об обязательности имплементации в действующее земельное законодательство конституционных положений о праве собственности на землю Украинского народа. Получила дальнейшее развитие теоретическая аргументация соотношения этого права с правом собственности на землю иных субъектов. Сделан вывод о том, что условное разграничение объектов права земельной собственности народа Украины и государства, территориальных громад можно проследить через призму осуществления органами государства и органами местного самоуправления властных функций в сфере земельных отношений. Вместе с тем обосновывается необходимость отнесения отдельных земельных участков к объектам исключительной собственности Украинского народу (общественному достоянию), для чего предлагается включить в земельное законодательство институт оборотоспособности земельных участков. Представлена развернутая характеристика правового режима земель, находящихся в собственности Украинского государства. Рассмотрены проблемы формирования объектного состава права коммунальной собственности на землю. Проанализирован правовой режим земель, находящихся в частной собственности.
   В третьем разделе работы на основе исследования правовой природы земельной недвижимости и земельных отношений имущественного характера сформулированы подходы к решению проблем соотношения норм земельного и гражданского права при регулировании этих отношений. Усовершенствовано теоретическое обоснование необходимости обеспечения приоритета земельного законодательства над гражданским в сфере земельных отношений. В выводах диссертации изложены теоретические результаты исследования, имеющие научное и практическое значение, и сформулированы соответствующие рекомендации по усовершенствованию законодательства, регулирующего отношения собственности на землю.
   Ключевые слова: земельная недвижимость, земельное законодательство, земельные отношения, земельный участок, земля, недвижимое имущество, объект права собственности, право собственности на землю, правовой режим.

Bondar O. The land as an object of the right of ownership according to the land legislation of Ukraine. – Manuscript.

The thesis for a candidate of science degree in law, speciality 12.00.06 – land law; agrarian law; environmental law; natural resource law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences. – Kyiv, 2005.

   The thesis is devoted to the research of the legal regime of the land which is an object of the right of ownership according to the land legislation of Ukraine. The development of the scientific investigations has been analyzed. The conception of the legal regime of the land considered as an object of the right of ownership according to the land legislation of Ukraine in the present legal doctrine is determined. The conception and the content of legal relations of the right of land ownership are considered. The differences of the legal regime of the land as an object of the right of ownership depending on a certain subject of this right are revealed. The problems concerning the improvement of legal regulations for implementing the competences of the Ukrainian people and other subjects of the right of land ownership, legal provisions of an optimum balance of public and private interests in land use are investigated. The theoretical substantiation of the correlation of the right of land ownership of the Ukrainian people and other subjects of this right is improved. The peculiarities of legal regulations of the land property relations are characterized. The issues on delimitation on the land and civil legislation are analyzed. The scientific conclusions and propositions as for the improvement of the legislation, regulating the legal relations of the land ownership, are substantiated.
   Key words: land, land legislation, land real property, land relations, legal regime, lot of land, object of the right of ownership, real estate, the right of land ownership.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net