Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус свідка в кримінальному процесі України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус свідка в кримінальному процесі України

Анотації 

Белькова О.В. Правовий статус свідка в кримінальному процесі України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес, криміналістика; судова експертиза. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005.

   Дисертація присвячена теоретичним та практичним питанням правового регулювання залучення свідка до кримінального судочинства, а саме - правовій регламентації його правового статусу. Проаналізовані положення чинного законодавства та положення проекту КПК України щодо змісту прав та обов’язків свідка, запропоновано обмежити виконання обов’язків цим суб’єктом певними рамками.
   В роботі формулюється висновок про участь свідка в правовідносинах як пов’язаних, так і не пов’язаних із доказуванням. Ними є правовідносини по отриманню відшкодування витрат, пов’язаних із викликом для дачі показань, оскарженню дій дізнавача та слідчого, забезпеченню безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законом. Визначаються недоліки їх правового регулювання, а також формулюються конкретні положення щодо його удосконалення. Доводиться наявність у свідка законного інтересу, та вносяться пропозиції стосовно механізму забезпечення свідка правом на правову допомогу під час їх відстоювання.
   Досліджені спірні питання наділення правовим статусом свідка осіб, які виконували оперативно-розшукові заходи, проводили дізнання, були слідчими або понятими. Робиться висновок про неможливість наділення їх правовим статусом свідка у тій же справі. Визначено правову природу особи, відносно якої є дані про її причетність до вчинення злочину, але немає підстав для наділення її статусом підозрюваного. Наголошується на доцільності її допиту як свідка з дотриманням меж предмету показань цього суб’єкта кримінального процесу.
   Ключові слова: свідок, правовий статус, кримінально-процесуальні правовідносини, суб’єкти кримінального процесу, права свідка, обов’язки свідка.

Белькова Е.В. Правовой статус свидетеля в уголовном процессе Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Харьковский национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопросам правового регулирования привлечения свидетеля в уголовный процесс, а именно - правовой регламентации его правового статуса.
   В первом разделе диссертационного исследования рассмотрен вопрос определения понятия “правовой статус личности” в Украине, его содержание и виды. На основе работ ученых сделан вывод о том, что правовой статус представляет собой систему социально допустимых, нормативно закрепленных и гарантированных авторитетом государства возможностей лица как субъекта правоотношений, и включает в себя субъективные права и юридические обязанности. Правовой статус свидетеля является отраслевым статусом лица.
   Исследованы уголовно-процессуальные правоотношения, выявлены их основные признаки, на основе чего установлены специфические признаки правовых статусов их субъектов. Предлагается авторская классификация субъектов уголовно-процессуальных правоотношений. Выявлена правовая природа свидетеля, которая заключается в отсутствии у лица законного интереса, вытекающего из факта расследованного преступления, способности правильно воспринимать обстоятельства дела и давать о них показания, наличии у лица сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу.
   Во втором разделе диссертации исследуется содержание процессуальных обязанностей. Предлагается ограничить выполнение обязанности свидетеля явиться по вызову для дачи показаний временными и территориальными рамками, а обязанность давать правдивые показания ограничить сведениями, не противоречащими его правовой природе. Аргументируется вывод о том, что привод является адекватной формой принуждения данного субъекта в уголовном процессе.
   Анализируется содержание прав свидетеля. Предлагается разделить все права свидетеля на две группы: 1) права, которые реализуются в пределах проведения следственных действий и направлены непосредственно на получение от него информации; 2) права, реализация которых является основанием для вступления в правоотношения иного порядка, урегулированные отдельными институтами уголовно-процессуального права. На основе предложенного разделения, выявлены определенные упущения правовой регламентации механизма реализации соответствующих прав и регулирования возникающих в связи с этим правоотношений. Также выясняется наличие и содержание законного интереса свидетеля в уголовном процессе. Предлагается механизм реализации права свидетеля на правовую помощь, предусмотренного статьей 59 Конституции Украины.
   В работе исследуется специфика правового статуса свидетеля в судебных стадиях уголовного процесса. Предлагается предусмотреть в УПК Украины соответствующую статью. Уделяется внимание и участию свидетеля при производстве судебной экспертизы. Поддерживается позиция тех ученых, которые считают производство судебной экспертизы отдельными правоотношениями, урегулированными соответствующим институтом уголовно-процессуального права. Отстаивается вывод о необходимости предусмотреть в законе права и обязанности участников судебной экспертизы.
   В третьем разделе рассматриваются спорные вопросы наделения правовым статусом свидетеля лиц, которые выполняли в деле оперативно-розыскные мероприятия, проводили дознание, были следователями или понятыми. Отрицается возможность наделения их правовым статусом свидетеля в том же уголовном деле. Подобные утверждения отстаиваются и относительно лица, обладающего специальными познаниями. Выясняется правовая природа лица, относительно которого имеются данные о его причастности к совершению преступления, но нет процессуальных оснований для наделения его статусом подозреваемого. Утверждается, что его правовая природа схожа с правовой природой свидетеля, и его следует допрашивать в качестве свидетеля с соблюдением пределов его предмета доказывания.
   Ключевые слова: свидетель, правовой статус, уголовно-процессуальные правоотношения, субъекты уголовного процесса, права свидетеля, обязанности свидетеля.

Olena V. Bel`kova. The legal status of witness in the criminal process of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for the degree of the Candidate of Sciences in Law, specialty 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Forensic Expertise – National University of Internal Affairs – Kharkiv, 2005.

   The dissertation is devoted to the theoretical and practical problems of legal regulation of engaging of the witness in the criminal procedure, namely, legal regulation of its legal status.
   The conclusions is stated that a witness participates in legal relations both connected with proving and not. The second group of legal relations are connected with the compensation of the expenses for the presence for testifying. Also these legal relations are intended to complaint of actions and decisions of criminal justice officials and also to secure safety of the witness.
   The defects of their legal regulation are determined and the concrete rules advancing them are proposed. The conclusion is stated that the witness has a legal interest in criminal process. Some propositions about legal help order for the witness are made.
   The issues of vesting the officials with the legal status of the witness are analyzed. The conclusion is stated that the criminal process subject who has another legal status before can not be the witness in the same case.
   Key words: witness, legal status, criminal procedure relations, rights of witness, duties of witness.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус свідка в кримінальному процесі України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net