Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в етносоціальному та геополітичному просторі півдня Східної Європи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в етносоціальному та геополітичному просторі півдня Східної Європи

 Анотації

Тортіка О.О. Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в етносоціальному та геополітичному просторі півдня Східної Європи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук із спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2006.

   Дисертація присвячена вивченню історичних процесів, що відбувалися наприкінці VII – у третій чверті X ст. у середовищі алано-болгарського населення Північно-Західної Хазарії – в лісостеповому Подонні-Придонеччі. Історія цього регіону розглядається в межах військово-політичної та державної структури Хазарського каганату, а також у тісному зв'язку з існуючою там системою соціально-економічних відносин та торгових шляхів. Зрозуміло, що такий підхід спонукає виділяти ширший контекст історичних та етногенетичних процесів, що відбувалися в Східній Європі в другій половині VII – третій чверті X ст. Завдяки комплексному аналізові фрагментарних даних письмових, нумізматичних та археологічних джерел, розміщених у відповідному просторово-часовому контексті, була отримана цілісна картини історичного розвитку алано-болгарського населення Північно-Західної Хазарії наприкінці VII – третій четверті X ст. Визначені основні характеристики цього населення (етнічні, соціальні, геополітичні), відтворені напрями та ймовірні перспективи його розвитку, форми контактів із сусідами, причини загибелі та зникнення.
   Ключові слова: алано-болгари, військово-політична структура, історико-географічний контекст, геополітичний фон, етнічний склад, осідання.

Тортика А.А. Алано-болгарское население Северо-западной Хазарии в этносоциальном и геополитическом пространстве юга Восточной Европы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. Харьков, 2006.

   Диссертация посвящена изучению исторических процессов, протекавших в конце VII – третей четверти X вв. в среде алано-болгарского населения Северо-Западной Хазарии – в лесостепном Подонье-Придонечье. История этого региона рассматривается в рамках военно-политической и государственной структур Хазарского каганата, а также в тесной связи с существующей там системой социально-экономических отношений и торговых путей. Понятно, что такой подход заставляет выделять более широкий контекст исторических и этногенетических процессов, происходивших в Восточной Европе во второй половине VII – третей четверти X вв. Путем комплексного анализа фрагментарных данных письменных, нумизматических и археологических источников, помещенных в соответствующий пространственно-временной контекст, была получена целостная картина исторического развития алано-болгарского населения Северо-Западной Хазарии в конце VII – третьей четверти X вв. В итоге была расширена источниковая база, необходимая для разрешения поставленной проблемы, привлечены источники контекстного характера, ранее не использовавшиеся для реконструкции истории алано-болгарского населения Северо-Западной Хазарии. Раннее хазарское присутствие в регионе оценивалось как военно-политическое, не повлекшее за собой масштабных переселений кочевых групп хазар из Северо-Западного Прикаспия. Отмечено, что протоболгарские группы населения Северо-Западной Хазарии вплоть до крушения Хазарского каганата сохраняют элементы этнической специфики (иранской, тюркской, угорской) и племенной организации. Этносоциальная и военная структура населения Северо-Западной Хазарии рассматривается в контексте терминологии и реалий высших стадий развития племенного строя. Очевидно, что в таких условиях взаимоотношения с соседями, в том числе и славянскими племенами, не должны идеализироваться. Проведена реконструкция системы управления подчиненными регионами и определено место Северо-Западной Хазарии в этой структуре. При этом отмечается его трансформация от полной зависимости и подчинения центральному хазарскому правительству до состояния добровольного союзничества, обусловленного общими геополитическими целями и проблемами вассалитета, сохранявшегося, вероятно, вплоть до гибели как самой метрополии, так и верных ей алано-болгарских военно-племенных групп. Разработана гипотетическая модель, определяющая направление и характер использования Доно-Донецкого речного торгового пути в хазарское время. В частности, в отличие от принятых ранее точек зрения, было доказано, что восточная торговля практически не имела значения в этом регионе, а Донец использовался для торговых отношений с византийскими городами Крыма.
   Ключевые слова: алано-болгары, военно-политическая структура, историко-географический контекст, геополитический фон, этнический состав, оседание.

A.A. Tortika. Alan-Bulgarian population of North -Western Khazar in ethnic, social and geopolitical area of the South part of Eastern Europe. – Manuscript.

Thesis for competition of Doctor’s Degree in History towards specialty 07.00.02 – World History. Kharkiv National University named after V.N. Karazin. Kharkiv, 2006.

   Thesis is devoted to study the historical processes that took place in the end of VII – third quarter of X centuries in Alan-Bulgarian population midst, North -Western Khazar, forest-steppe Podonye-Pridonechye. The history of this region is considered in the context of military-political and government structures of Khazar Kaganate and also hand in glove with existing there system of social and economic relations and trade routes. It is obvious that such an approach makes us to choose broader context of historic and ethnic-genetic processes that took place in Eastern Europe in the end of VII – third quarter of X centuries. With help of comprehensive analysis of fragmentary data of written, numismatic and archaeological sources placed in corresponding spatiotemporal context, we obtained integral image of historical development of Alan-Bulgarian population of North-Western Khazar in the end of VII – third quarter of X centuries. The main characteristics (ethnic, social and geopolitical) of this population are defined; the lines and possible prospects of its evolution, contacts with neighbors, reasons of death and disappearance are recreated.
   Key words: Alan-Bulgarians, military-political structure, historic-geographical context, geopolitical background, ethnic composition, settle down.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в етносоціальному та геополітичному просторі півдня Східної Європи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net